Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2141. Zakon o slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranj podjetij (ZSRDPP), stran 3513.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranj podjetij (ZSRDPP)
Razglašam zakon o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranj podjetij (ZSRDPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 1997.
Št. 001-22-60/97
Ljubljana, dne 20. junija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SLOVENSKI RAZVOJNI DRUŽBI IN PROGRAMU PRESTRUKTURIRANJ PODJETIJ (ZSRDPP)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem zakonom se Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. preoblikuje v Slovensko razvojno družbo d.d., določijo njene naloge ter način in pogoji njenega delovanja.
II. SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA
2. člen
Slovenska razvojna družba je delniška družba, ki opravlja:
1. dejavnosti v zvezi s projektnim financiranjem, v skladu z določbami tega zakona,
2. dejavnosti prestrukturiranja gospodarskih družb in naloge na področju programa prestrukturiranja podjetij in sodelovanja pri izvajanju projektov ohranjanja oziroma odpiranja novih delovnih mest, določenih s tem ali drugimi zakoni,
3. dejavnosti na področju spodbujanja in sofinanciranja tehnološkega razvoja v Republiki Sloveniji,
4. upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu lastninskega preoblikovanja, prestrukturiranja in privatizacije podjetij, določene z zakonom o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznosti Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo(Uradni list RS, št. 71/94 in 57/95),
5. naloge določene z drugimi zakoni.
3. člen
Za Slovensko razvojno družbo se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94), ki se nanašajo na delniško družbo, če ni v tem zakonu drugače določeno.
Za Slovensko razvojno družbo se uporabljajo tudi določbe zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na družbo z omejeno odgovornostjo glede naknadnih vplačil družbenikov.
4. člen
Najnižji znesek osnovnega kapitala Slovenske razvojne družbe je 4.000,000.000 tolarjev.
5. člen
Pravice do udeležbe pri upravljanju iz delnic Slovenske razvojne družbe, katerih imetnik je Republika Slovenija, izvršuje v imenu in za račun Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
6. člen
Slovenska razvojna družba ima naslednje organe:
– skupščino,
– nadzorni svet,
– uprava.
Določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št 42/93) ne veljajo za Slovensko razvojno družbo, razen določb o svetu delavcev.
7. člen
Uprava Slovenske razvojne družbe ima najmanj tri in največ pet članov.
Za člana uprave je lahko imenovan, kdor ima najmanj visoko izobrazbo.
Člane uprave in predsednika izmed članov uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet ob predhodnem soglasju skupščine Slovenske razvojne družbe.
8. člen
Uprava vodi posle Slovenske razvojne družbe samostojno in na lastno odgovornost v skladu s poslovnim načrtom, če ni v tem zakonu ali statutu Slovenske razvojne družbe določeno, da sme določene vrste poslov opravljati samo v soglasju z nadzornim svetom oziroma skupščino.
9. člen
Nadzorni svet Slovenske razvojne družbe ima sedem članov.
Člane nadzornega sveta imenuje vlada.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
10. člen
Prestrukturiranje gospodarskih družb je izvajanje finančnih, organizacijskih, kadrovskih, poslovodnih in drugih poslovnih ukrepov in metod, ki omogočajo izvajanje prestrukturiranja gospodarskih družb.
Dejavnosti v zvezi s prestrukturiranjem gospodarskih družb iz prejšnjega odstavka opravlja Slovenska razvojna družba zlasti z izvajanjem naslednjih ukrepov in metod:
1. odkupovanjem terjatev do gospodarskih družb in prestrukturiranjem terjatev z odložitvami plačil oziroma delnimi odpusti dolgov,
2. odkupovanjem delnic, poslovnih deležev oziroma drugih članskih pravic v gospodarskih družbah oziroma drugih pravnih osebah,
3. vplačevanjem delnic v primerih povečanja osnovnega kapitala gospodarskih družb z denarnimi vplačili, s prenosom terjatev do teh gospodarskih družb oziroma z drugimi stvarnimi vložki,
4. izdajanjem poroštev,
5. izvajanjem združitev in razdružitev gospodarskih družb z izvrševanjem pravic do udeležbe pri upravljanju teh gospodarskih družb,
6. odkupovanjem nepremičnin in proizvodnih sredstev v stečajnih postopkih z namenom nadaljevanja opravljanja dejavnosti.
Ukrepe iz drugega odstavka tega člena izvršuje Slovenska razvojna družba v obsegu in na načine, določene s poslovnim načrtom Slovenske razvojne družbe, v naslednjih gospodarskih družbah s sedežem na območju Republike Slovenije:
1. gospodarskih družbah, vključenih v program prestrukturiranja podjetij,
2. drugih gospodarskih družbah v skladu s poslovnim načrtom Slovenske razvojne družbe.
Če poslovni načrt Slovenske razvojne družbe izrecno določa uporabo spodaj navedenih ukrepov, lahko Slovenska razvojna družba v obsegu, določenem s poslovnim načrtom, opravlja dejavnosti v zvezi s prestrukturiranjem gospodarskih družb tudi z izvajanjem naslednjih ukrepov:
1. zagotavljanjem subvencij za pokrivanje dela obresti, tečajnih razlik oziroma v skladu z drugimi nameni prestrukturiranja,
2. dodeljevanjem kreditov pod bolj ugodnimi pogoji glede obrestnih mer oziroma rokov vračila kot jih nudijo banke.
Slovenska razvojna družba lahko zaradi zagotavljanja sredstev za prestrukturiranje gospodarskih družb oziroma gospodarstva v posamezni regiji oziroma panogi, zlasti z namenom izvajanja programov ohranjanja oziroma odpiranja novih delovnih mest, ustanavlja pravne osebe, v katere vlaga premoženje, ki ga nanjo s tem namenom prenese Republika Slovenija, lokalna skupnost ali druga pravna oseba oziroma lastno premoženje, oziroma s takšnim namenom upravlja izločeni del premoženja.
Za pravne osebe, ki jih Slovenska razvojna družba ustanovi na podlagi prejšnjega odstavka, se ne uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah o obveznem denarnem vplačilu delnic oziroma poslovnih deležev ob ustanovitvi.
Kadar je ustanovitev pravne osebe oziroma upravljanje s premoženjem iz petega odstavka tega člena sestavni del nalog na področju programa prestrukturiranja podjetij, se za izvajanje teh nalog smiselno uporablja določba 12. člena tega zakona.
11. člen
Slovenska razvojna družba lahko sama ali skupaj z drugimi pravnimi osebami financira projekte, pri katerih prevzema tveganja, ki so povezana predvsem s samim projektom ali njegovo izvedbo in jih ni mogoče ločiti od ostalih tveganj sodelujočih pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: projektno financiranje).
Slovenska razvojna družba izvaja projektno financiranje zlasti s kreditiranjem, izdajanjem jamstev, nakupom dolžniških oziroma lastniških vrednostnih papirjev, in z uporabo drugih finančnih sredstev in instrumentov.
Slovenska razvojna družba v poslovnem načrtu določi najvišji možni obseg denarnih in drugih sredstev, ki jih lahko uporabi za projektno financiranje.
Slovenska razvojna družba lahko zaradi obvladovanja tveganj in zagotavljanja ustreznih virov izvaja dejavnost projektnega financiranja v posebni pravni osebi, ki jo ustanovi v ta namen.
12. člen
Slovenska razvojna družba na področju programa prestrukturiranja podjetij poleg dejavnosti iz 10. člena tega zakona opravlja tudi naslednje strokovne naloge po sklepu vlade:
1. izvaja javne razpise za izbiro gospodarskih družb, ki se vključijo v program prestrukturiranja podjetij,
2. organizira in pripravlja analize ekonomskega položaja gospodarskih družb, vključenih v program prestrukturiranja podjetij, njihovega premoženja in uspešnosti poslovanja oziroma organizira pripravo takih analiz,
3. pripravlja programe razvoja in prestrukturiranja posameznih gospodarskih družb, vključenih v program prestrukturiranja,
4. izvaja oziroma usklajuje posamezne aktivnosti v zvezi z izvajanjem programov iz prejšnje točke,
5. izvaja druge naloge na področju programa prestrukturiranja podjetij oziroma izvajanja programov ohranjanja oziroma odpiranja novih delovnih mest.
Stroški in izdatki, ki so zajeti v program prestrukturiranja podjetij v skladu s sklepom vlade iz prejšnjega odstavka, se štejejo za stroške naročnika.
13. člen
Vlada o uveljavljanju in izvajanju 10. in 12. člena tega zakona obvesti ustrezne organe lokalnih skupnosti ter z njimi sodeluje pri vseh projektih, ki se izvajajo na območju lokalnih skupnostih.
14. člen
Slovenska razvojna družba mora voditi poslovne knjige, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati računovodska poročila v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in drugimi predpisi, ter ob upoštevanju računovodskih in finančnih standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo oziroma ustreznih mednarodnih standardov, kadar slovenski standardi niso določeni, če ni v tem poglavju drugače določeno.
15. člen
Minister, pristojen za finance, lahko predpiše:
1. analitični kontni načrt za razvrščanje podatkov v računovodske evidence Slovenske razvojne družbe,
2. vrste in sheme računovodskih izkazov ločeno po dejavnostih in nalogah Slovenske razvojne družbe,
3. podrobnejšo vsebino poslovnega poročila Slovenske razvojne družbe in dodatkov k temu poročilu.
16. člen
Slovenska razvojna družba sprejme poslovni načrt za naslednje poslovno obdobje najkasneje v dveh mesecih po zaključku predhodnega poslovnega obdobja.
Poslovni načrt za vsako od nalog oziroma dejavnosti iz 2. člena tega zakona določa obseg sredstev, vire sredstev in način uporabe sredstev v naslednjem poslovnem obdobju, s tem, da določi zlasti:
1. obseg in načine zadolževanja Slovenske razvojne družbe,
2. vrste, obseg in kriterije za izbiro in uporabo ukrepov iz 10. in 11. člena tega zakona,
3. najvišji možni jamstveni potencial Slovenske razvojne družbe.
Poslovni načrt sprejme skupščina na predlog nadzornega sveta.
Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, lahko predpiše omejitve v okviru naložbene politike oziroma politike zadolževanja Slovenske razvojne družbe.
17. člen
Letno poročilo Slovenske razvojne družbe mora pregledati pooblaščeni revizor.
Revidiranje računovodskih izkazov Slovenske razvojne družbe opravi tudi računsko sodišče v skladu z zakonom o računskem sodišču.
18. člen
Minister, pristojen za finance predpiše podrobnejšo obliko in najmanjši obseg ter vsebino revizijskega pregleda in revizijskega poročila iz prvega odstavka 17. člena ter dodatkov k temu poročilu.
19. člen
Vlada seznani Državni zbor s poslovnim načrtom in z revidiranim letnim poročilom Slovenske razvojne družbe.
III. PROGRAM PRESTRUKTURIRANJA PODJETIJ
20. člen
Program prestrukturiranja podjetij je program usklajene uporabe finančnih, organizacijskih, kadrovskih, poslovodnih in drugih poslovnih ukrepov in metod z namenom prestrukturiranja gospodarskih družb oziroma ohranjanja ter odpiranja novih delovnih mest.
Program prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka obsega izvajanje ukrepov iz 10. člena tega zakona in zagotavljanje subvencij in drugih nepovratnih proračunskih sredstev, ki omogočajo izvajanje prestrukturiranja gospodarskih družb, vključenih v program prestrukturiranja podjetij.
Program prestrukturiranja podjetij sprejme vlada.
21. člen
Zaradi usklajenega izvrševanja nalog v zvezi s programom prestrukturiranja podjetij vlada s sklepom ustanovi projektni svet kot koordinativno delovno telo vlade.
Projektni svet ima naslednje naloge:
1. usklajuje uporabo nepovratnih proračunskih sredstev, ki omogočajo izvajanje prestrukturiranja gospodarskih družb, vključenih v program prestrukturiranja podjetij,
2. pripravlja predloge vladi za naročila strokovnih nalog Slovenski razvojni družbi iz 12. člena tega zakona,
3. ocenjuje programe prestrukturiranja posameznih gospodarskih družb, vključenih v program prestrukturiranja podjetij,
4. pripravlja strokovne podlage za vlado v zvezi s pripravo in izvajanjem programov prestrukturiranja v gospodarskih družbah, vključenih v program prestrukturiranja podjetij,
5. pripravlja mnenja k poslovnemu načrtu Slovenske razvojne družbe v delu, ki se nanaša na opravljanje nalog in dejavnosti na področju program prestrukturiranja podjetij.
Način delovanja in sestavo projektnega sveta določi vlada.
22. člen
Člani projektnega sveta ne smejo pridobivati vrednostnih papirjev ali deležev podjetij, ki so v postopku vključitve v program prestrukturiranja podjetij, še nadaljnjih pet let po zaključenem postopku.
Pogodbe, ki se nanašajo na posle iz prejšnjega odstavka tega člena, so nične.
23. člen
V program prestrukturiranja podjetij se vključijo gospodarske družbe zlasti ob upoštevanju delovne intenzivnosti, izvozne usmerjenosti, pomena za razvoj regije, stopnje tehnološke usposobljenosti in razvojne perspektivnosti.
Podrobnejše kriterije za izbiro gospodarskih družb, ki bodo vključene v program prestrukturiranja podjetij, sprejme vlada.
O vključitvi v program prestrukturiranja podjetij odloča vlada na podlagi javnih razpisov, objavljenih v Uradnem listu Republike Slovenije.
Strokovne naloge v zvezi z izvedbo javnih razpisov opravlja Slovenska razvojna družba.
24. člen
Slovenska razvojna družba lahko od uprave gospodarske družbe, vključene v program prestrukturiranja podjetij, zahteva, da skliče skupščino in ji predlaga sprejem sklepa, s katerim skupščina posamezna upravičenja delničarjev oziroma družbenikov do udeležbe pri upravljanju družbe začasno prenese na Slovensko razvojno družbo.
Skupščina lahko v primeru iz prejšnjega odstavka na Slovensko razvojno družbo za čas trajanja programa prestrukturiranja prenese naslednje pristojnosti skupščine oziroma nadzornega sveta družbe:
1. odločanje o imenovanju in razrešitvi uprave družbe,
2. odločanje o imenovanju in razrešitvi posameznih članov nadzornega sveta, vendar ne več kot polovico,
3. odločanje o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgub ter povečanju osnovnega kapitala z novimi vložki z izključitvijo prednostne pravice dosedanjih delničarjev oziroma družbenikov do vpisa novih delnic oziroma poslovnih deležev.
Ne glede na določbe zakona o gospodarskih družbah in morebitne določbe statuta je za sprejem sklepa iz drugega odstavka tega člena potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Sklep iz drugega odstavka tega člena se vpiše v sodni register.
Če uprava družbe v primeru iz prvega odstavka tega člena ne objavi sklica skupščine z ustreznim dnevnim redom, lahko skupščino skliče Slovenska razvojna družba.
Če skupščina v roku 60 dni od objave sklica ne sprejme sklepa iz drugega odstavka tega člena, je gospodarska družba izključena iz programa prestrukturiranja podjetij.
Prenos posamičnih upravičenj med Slovensko razvojno družbo in podjetjem se uredi s pogodbo.
Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za ukrepe v gospodarskih družbah iz 2. točke tretjega odstavka 10. člena tega zakona.
25. člen
Razvojna družba lahko delavcem predlaga sklenitev posebnega sporazuma o delavski podpori programu prestrukturiranja podjetja, s katerim se zavežejo, da:
1. bodo svojim delovanjem aktivno podpirali cilje prestrukturiranja podjetja,
2. se bodo vzdržali ravnanj, ki bi onemogočila ali bistveno otežila izvedbo programa prestrukturiranja podjetja.
Sporazum o delavski podpori programov prestrukturiranja podjetja sprejme svet delavcev, če tega ni pa predstavniki reprezentativnih sindikatov v podjetju.
Če je razvojna družba delavcem predlagala sklenitev sporazuma iz prvega odstavka tega člena, mora biti sporazum sklenjen pred odločitvijo vlade o programu prestrukturiranja podjetij iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona.
V primeru sklenitve sporazuma iz prvega odstavka tega člena je vodstvo podjetja dolžno seznanjati delavce s potekom prestrukturiranja podjetja vsake tri mesece.
IV. OBVEZNICE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVAJANJE PROGRAMA PRESTRUKTURIRANJA PODJETIJ
26. člen
Republika Slovenija lahko izda obveznice, ki jih uporablja za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij (v nadaljnjem besedilu: obveznice) v skupnem nominalnem znesku največ do 10.000,000.000 tolarjev.
27. člen
Nominalni znesek (glavnica) obveznic se za čas od dneva izdaje obveznic do dneva njihove dospelosti ali predčasne izpolnitve tekoče valorizira z valutno klavzulo, vezano na srednji tečaj Banke Slovenije za DEM.
Glavnica obveznic dospe v izplačilo 10 let po izdaji, Republika Slovenija pa ima pravico izpolniti svoje obveznosti iz obveznic tudi predčasno.
Od obveznic se plačujejo obresti po obrestni meri 5,55% letno, obračunano od zneska glavnice, valorizirane na način iz prvega odstavka tega člena.
28. člen
Datum izdaje in podrobnejšo vsebino pravic iz obveznic predpiše vlada najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.
29. člen
Republika Slovenija uporabi obveznice za odkup terjatev do gospodarskih družb, vključenih v program prestrukturiranja podjetij, oziroma drugega premoženja ali delnic oziroma poslovnih deležev teh gospodarskih družb.
Premoženje, ki ga Republika Slovenija pridobi pri uporabi obveznic na podlagi prvega odstavka tega člena se prenese v upravljanje Slovenski razvojni družbi.
Slovenska razvojna družba opravlja posle v zvezi z upravljanjem premoženja iz drugega odstavka tega člena v imenu in za račun Republike Slovenije, pri tem pa je dolžna ravnati v skladu s programom prestrukturiranja podjetij.
Zneski, ki jih Slovenska razvojna družba prejme pri opravljanju poslov iz tretjega odstavka tega člena se v celoti in takoj vplačajo v proračun Republike Slovenije.
Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance določi podrobnejši način, pogoje in postopek uporabe obveznic.
30. člen
Banke lahko podprejo program prestrukturiranja podjetij z zamenjavo svojih kreditov za obveznice Republike Slovenije iz 26. do 29. člena tega zakona, če so bile prejemnik državnih obveznic iz poslov sanacije bank, sanacije železarn, izplačanih deviznih vlog in prevzema izvoznih terjatev do posameznih držav.
Način, postopek in višino kreditov, ki jih bodo banke zamenjale za obveznice iz prejšnjega odstavka, se opredeli s programom prestrukturiranja posameznega podjetja.
31. člen
Republika Slovenija oblikuje odplačilni sklad za obveznice tako, da vsako leto do dospelosti obveznosti iz obveznic, nameni znesek denarja iz proračuna Republike Slovenije izključno za odplačilo obresti in glavnice in za odkupovanje obveznic.
Odplačilni sklad iz prejšnjega odstavka sestavljajo zneski, ki jih Republika Slovenija prejme na podlagi četrtega odstavka 29. člena tega zakona, zneski, ki jih Republika Slovenija s proračunom dodatno nameni za povečanje odplačilnega sklada in neporabljenimi zneski odplačilnega sklada iz prejšnjih let, povečani za obresti, ki jih je Republika Slovenija prejela z njihovim nalaganjem.
O uporabi odplačilnega sklada za predčasno izpolnitev in odkup obveznic odloča vlada.
V. PREHODNE DOLOČBE
32. člen
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., ustanovljen z zakonom o Skladu Republike Slovenije za razvoj (Uradni list, RS, št. 7/93), z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom kot Slovenska razvojna družba, d.d.
Premoženje, preneseno na Sklad Republike Slovenije za razvoj z namenom dokapitalizacije na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/95), postane z dnem uveljavitve tega zakona last Slovenske razvojne družbe.
Slovenska razvojna družba je pravni naslednik Sklada Republike Slovenije za razvoj, d.d. in prevzame vse njegove pravice in obveznosti.
33. člen
Slovenska razvojna družba uskladi svoje poslovanje s tem zakonom v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona, razen če ni s tem zakonom drugače določeno.
Ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena tega zakona, imenuje člane uprave Slovenske razvojne družbe za prvo mandatno obdobje vlada v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.
Nadzorni svet Slovenske razvojne družbe mora vladi predložiti predlog statuta Slovenske razvojne družbe v skladu s tem zakonom v roku 30 dni od imenovanja. Vlada sprejme statut Slovenske razvojne družbe v roku 30 dni od predložitve.
Nadzorni svet Slovenske razvojne družbe mora vladi predložiti predlog poslovnega načrta za obdobje do zaključka koledarskega leta, v katerem prične veljati ta zakon, v roku 30 dni od imenovanja.
34. člen
Osnovni kapital Slovenske razvojne družbe se z dnem uveljavitve tega zakona poveča z dosedanjih 1.000,000.000 tolarjev na 4.000,000.000 tolarjev.
Za povečani osnovni kapital iz prejšnjega odstavka se izdajo nove delnice v skupni nominalni višini 3.000,000.000 tolarjev, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami dosedanjega Sklada Republike Slovenije za razvoj, katerih imetnik je Republika Slovenija.
Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da je celotno izdajo novih delnic iz prejšnjega odstavka prevzela Republika Slovenija.
Republika Slovenija vplača delnice iz drugega odstavka tega člena v denarju po ceni, ki je enaka nominalni vrednosti, v naslednjih rokih:
1. 2.000,000.000 tolarjev v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona,
2. preostalih 1.000,000.000 tolarjev v roku 30 dni po sprejemu proračuna za leto 1997.
35. člen
V sodni register se pri Skladu Republike Slovenije za razvoj vpiše sprememba naslednjih podatkov v skladu s tem zakonom:
1. sprememba firme,
2. sprememba osnovnega kapitala iz prvega odstavka 34. člena tega zakona,
3. sprememba dejavnosti,
4. sprememba članov uprave in članov nadzornega sveta.
Predlog za vpis iz prejšnjega odstavka mora vložiti uprava Slovenske razvojne družbe v roku 8 dni po sprejemu statuta Slovenske razvojne družbe.
36. člen
Republika Slovenija je kot delničar Slovenske razvojne družbe udeležena pri upravljanju Slovenske razvojne družbe z najmanj 50%. Za Slovensko razvojno družbo se ne uporabljajo določbe 478. in 481. člena zakona o gospodarskih družbah.
Obveznosti, ki izhajajo iz tretjega in četrtega odstavka 125. člena stanovanjskega zakona, izpolni Slovenska razvojna družba z izdajo posebne emisije obveznic. Obveznice, izdane na tej podlagi, se ob vnovčitvi vnovčijo v breme drugih sestavin kapitala Slovenske razvojne družbe.
Slovenska razvojna družba z dnem uveljavitve tega zakona prevzame dejavnost, poslovanje, zaposlene, pravice in obveznosti Tehnološko razvojnega sklada Republike Slovenije, s čimer prenehajo veljati določbe zakona o Tehnološko razvojnem skladu (Uradni list RS, št. 13/94), razen določbe 6. člena.
Sklad Republike Slovenije za razvoj mora na dan uveljavitve tega zakona izdelati bilanco stanja in bilanco uspeha. Prav tako so dolžne izdelati bilanco stanja in bilanco uspeha tudi vse institucije, ki se pripojijo Slovenski razvojni družbi, na dan pripojitve.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena so dolžne predložiti bilanco stanja in bilanco uspeha ter poročilo o svojem poslovanju v roku 60 dni od roka za izdelavo finančnih poročil Državnemu zboru Republike Slovenije.
VI. KONČNI DOLOČBI
37. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona, preneha veljati zakon o Skladu Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS, št. 7/93).
38. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/97-2/1
Ljubljana, dne 12. junija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.