Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2165. Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Kidričevo, stran 3584.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) in 30. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 27/96) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Kidričevo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način obračunavanja storitev odvažanja ločeno zbranih odpadkov in odlaganje ostanka odpadkov na odlagališču v Brstju ter pogoje za individualni dovoz odpadkov in način obračunavanja le-tega.
2. člen
Določbe tega pravilnika se nanašajo na povzročitelje in izvajalce na območju celotne Občine Kidričevo.
II. REDNI ODVOZ ODPADKOV
3. člen
Izvajalec zbiranja, transporta in odlaganja odpadkov oblikuje ceno posameznih storitev v skladu s 5. členom zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) v zvezi z veljavno uredbo Vlade RS, o oblikovanju cen komunalnih storitev ter v soglasju z Občinskim svetom občine Kidričevo.
4. člen
Osnovna cena odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev je sestavljena iz deleža za odvoz in odlaganje ostanka komunalnih odpadkov po ločenem zbiranju ter deleža za odvoz odpadkov iz ekoloških otokov.
5. člen
Osnova za obračun cene odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev je prostornina tipizirane posode ali vreče z oznako izvajalca, vrsta odpadkov, število odvozov na mesec in oddaljenost od odlagališča v Brstju.
V večstanovanjskih območjih se obračun iz prvega odstavka tega člena enakomerno porazdeli med stanovalce.
6. člen
Za odvoz oziroma individualni dovoz odpadkov iz industrije, podjetništva in obrti izdela izvajalec cenik v soglasju z Občinskim svetom občine Kidričevo.
Če se pojavi potreba po rednem odvozu odpadkov iz prvega odstavka tega člena, se med povzročiteljem in izvajalcem o tem sklene pogodba.
7. člen
Odpadki iz 6. člena tega pravilnika se morajo ločeno zbirati, sicer ima izvajalec pravico do povrnitve stroškov za njihovo ločevanje.
III. INDIVIDUALNI DOVOZ ODPADKOV
8. člen
Individualni dovoz odpadkov je brezplačen za fizične osebe za:
– neomejeno količino vseh vrst bioloških odpadkov iz vrtov in zelenic, kot so: pokošena trava, vejevje, grmičevje, odpadna zelenjava in sadje…,
– manjše količine odpadkov dnevno, ki jih ni mogoče odložiti v nobeno od tipskih posod iz pravilnika o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 15/97).
Za manjše količine odpadkov se smatra tista količina odpadkov, ki jo lahko posameznik pripelje v prtljažniku osebnega avtomobila, oziroma do 1 m3 na prikolici za osebni avtomobil.
Nadzor nad delom izvajalca in povzročiteljev iz tega člena vrši komunalni nadzornik Občine Kidričevo.
9. člen
Za individualni dovoz večje količine odpadkov od navedenih v drugem odstavku 8. člena tega pravilnika izdela izvajalec cenik v soglasju z Občinskim svetom občine Kidričevo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Cenike svojih storitev mora izvajalec objaviti v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način.
11. člen
Izvajalec je dolžan preiti na nov način obračunavanja svojih storitev v skladu z določili tega pravilnika najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi, oziroma takoj po zagotovitvi ustreznih pogojev za izvajanje določil odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 27/96) in pravilnika o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 15/97).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061/97-23-61
Kidričevo, dne 5. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.