Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2179. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota - sever, stran 3605.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 29. seji dne 16. junija 1997 sprejel
O D L O K
o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za obrtno cono Murska Sobota – sever, ki ga je pod št. 7/95-Z/MS v decembru l995 izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring v Murski Soboti.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. splošni del,
2. povzetek strokovnih podlag,
3. opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih,
4. soglasja pristojnih organov.
Grafični del obsega:
1. prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov,
2. prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih.
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni načrt, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka in zajema zemljišča, ki so omejena s Puconskim potokom in Lendavsko ulico na jugu, z železniško progo Murska Sobota–Puconci, podaljškom melioracijskega jarka, potmi parc. št. 3520/4, 3522/5, 3522/7 k.o. Murska Sobota na zahodu, s severno in vzhodno mejo zemljišča D.O. Petrol ter s severnim robom cestnega sveta projektirane ceste, ki povezuje Markišavsko ulico z regionalno cesto Murska Sobota–Martjanci na severu, ter na vzhodu z regionalno cesto Murska Sobota–Martjanci do mejnega potoka in v nadaljevanju severnih mej parcel št. 3547/1, 3548, 3549/1, 3550, 3556 vse k.o. Murska Sobota, vzhodnih mej parcel št. 3556, 3553, 3555, 3789 in 3790/3 vse k.o. Murska Sobota.
4. člen
Izhajajoč iz dejanskega stanja, namenska raba površin dopušča naslednje dejavnosti, ki se na celotnem območju zazidalnega načrta prepletajo in sicer:
– proizvodnja na obrtni ravni,
– skladiščenje vseh vrst blaga in carinjenje,
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– splošne storitve,
– gostinstvo,
– šport, rekreacija,
– transportne dejavnosti,
– razstavni prostori.
5. člen
Gradnja stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov na novih lokacijah v območju zazidalnega načrta, razen na parceli št. 3822/3 k.o. Murska Sobota ni dovoljena. Dovoljene so le adaptacije in rekonstrukcije obstoječih stanovanjsko-poslovnih objektov ter delno ali v celoti spremembe namembnosti prostorov v dejavnosti, ki upoštevajo varstvo okolja in neškodljiv vpliv na sosednje objekte pod pogojem, da je zagotovljeno zadostno število parkirišč na isti parceli.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljen razvoj obstoječih dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka pod naslednjimi pogoji:
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maximalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka;
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog in jih je možno spremeniti pod pogoji navedenimi v 15. členu tega odloka;
– strešne konstrukcije so dovoljene v obliki dvo ali več kapnic s strešno kritino v opečni ali temnejši barvi in s smerjo slemena, ki je določena v grafičnih prilogah iz 2. člena odloka;
– max. vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve proizvodni ali poslovni etaži nad terenom ter strešne konstrukcije s primernim naklonom (10 do 25°).
7. člen
Obstoječi objekti na območju zazidalnega načrta se lahko obnovijo, prizidavajo ali nadzidavajo pod naslednjimi pogoji:
– poseg ne sme na slabše vplivati na delovne in bivalne pogoje v sosednjih objektih,
– gradbene linije ne smejo biti bližje sosednjim objektom ali cesti kot so obstoječe,
– obnove, nadzidave in prizidave morajo upoštevati pogoje navedene v 6. členu tega odloka.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
8. člen
Vsi predvideni objekti morajo biti priključeni na obstoječe vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
9. člen
Sanitarne odplake iz obstoječih in predvidenih objektov se odvajajo v kanalizacijsko omrežje. Za tehnološke odplake iz predvidenih objektov se predvideva ustrezno prečiščenje pred izpustom v obstoječo kanalizacijo.
10. člen
Situacija komunalne in cestne infrastrukture z dovozi in dostopi je razvidna iz grafične priloge iz 2. člena odloka.
11. člen
Skladiščenje vnetljivih snovi ni dovoljeno na območju varnostnega pasu daljnovoda za vnetljive snovi.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
12. člen
Vsi obstoječi in predvideni proizvodni ter drugi objekti, ki onesnažujejo okolje s prekomernimi emisijami v zrak morajo biti opremljeni z ustreznimi napravami.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
13. člen
Faznost izvedbe zazidalnega načrta zadeva le križišče povezovalne ceste z regionalno cesto Murska Sobota–Martjanci severno od BTC.
14. člen
Predvideni objekti, obnove, nadzidave, prizidave in spremembe namembnosti bodo izvedeni po potrebi.
15. člen
Bencinska črpalka v lasti Cestnega podjetja Murska Sobota se preseli izven varnostnega pasu daljnovoda za vnetljive snovi, tik pred izgradnjo daljnovoda, ki je predviden po letu 2000.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
16. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
VIII. ODSTOPANJA
17. člen
Manjša odstopanja od grafičnih prilog so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago pred izdajo lokacijskega dovoljenja. Odločbe tega člena se nanašajo tudi na posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
IX. NADZOR
18. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom opravlja Inšpektorat za varstvo okolja pri Ministrstvu za okolje in prostor.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Zazidalni načrt je na vpogled vsem občanom, krajanom in organizacijam na upravi Mestne občine Murska Sobota – oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
20. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati vse določbe:
– odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-skladiščno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (Ur. objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 29/87),
– odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti (Ur. objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 10/90),
– odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom (Ur. objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 7/92),
– odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti in odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom (Uradni list RS, št. 32/95).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-15/95
Murska Sobota, dne 16. junija 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.