Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2150. Sklep o sprejemu pobude in o začasnem zadržanju izvrševanja odloka o ureditvenem načrtu za območje Čezsoški most v Čezsoči Občine Tolmin, stran 3538.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude za začetek postopka ocene ustavnosti in zakonitosti, ki jo je vložil Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica v Novi Gorici, na seji dne 5. junija 1997
s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o spremembah in dopolnitvah družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/91) in odloka o ureditvenem načrtu za območje Čezsoški most v Čezsoči (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 11/90) se sprejme.
2. Izvrševanje odloka o ureditvenem načrtu za območje Čezsoški most v Čezsoči se do končne odločitve začasno zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Pobudnik izpodbija navedena akta, saj naj bi bila v nasprotju z ustavo, z mednarodno konvencijo o varstvu Alp (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 5/95), z zakonom o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90, 26/92 in 75/94, v nadaljevanju: ZNKD), z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93 – v nadaljevanju: ZUN). Pobudnik kot organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine po 9. in 82. členu ZNKD sodeluje v postopku planiranja in dajanja analitične ocene za planske odločitve glede nepremičnih spomenikov ali znamenitosti. Kljub negativnemu mnenju pobudnika v postopku sprejemanja izpodbijanega odloka o ureditvenem načrtu naj bi bila občina s tem aktom posegla tudi na z zakonom in občinskim odlokom zaščiteni desni breg reke Soče in tam predvidela kamp in več drugih objektov. Sprejem tega odloka naj bi bil tudi v nasprotju z določbami ZUN, saj naj bi bil srednjeročni plan občine v času sprejemanja odloka o urbanističnem načrtu takšne namenske rabe spornega območja ne predvideval. Za saniranje te nezakonitosti naj bi bila občina izpodbijani srednjeročni plan pozneje spremenila, vendar naj bi v postopek sprejemanja ne vključila pobudnika. S tem naj bi onemogočila tehtanje interesov varstva naravne in kulturne dediščine z drugimi interesi na tem prostoru.
2. Oba izpodbijana akta po mnenju pobudnika posegata tudi v zavarovano območje republiškega pomena, saj naj bi območje urejanja izpodbijanih aktov vsaj delno varovala zakon o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76 in 26/86) in odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Tolmin (Uradni glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90). Kršitev teh dveh predpisov naj bi pomenila tudi, da sta izpodbijana akta neposredno v nasprotju z določbo 73. člena ustave o varovanju naravne in kulturne dediščine.
3. Pobudnik svoj pravni interes utemeljuje z dejstvom, da je Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine strokovna organizacija, ki je z ZNKD pooblaščena za varstvo naravne in kulturne dediščine. Med drugim opravlja tudi pripravo strokovnih podlag s področja varovanja naravne in kulturne dediščine, ki se obvezno pripravljajo pri pripravi občinskih srednjeročnih planov. Poleg tega je bil v podobnih primerih takemu zavodu pravni interes na ustavnem sodišču v zadnjem času že večkrat priznan.
4. Ker naj bi pobudnik že začel dobivati zahteve za izdajo soglasij k lokacijskim dovoljenjem za posege na območju izpodbijanih aktov, bi izvrševanje obeh predpisov lahko povzročilo težko popravljive posledice na zelo občutljivem naravnem prostoru. Pobudnik zato predlaga začasno zadržanje izvrševanja obeh izpodbijanih predpisov.
B)
5. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. V nadaljevanju postopka bo moralo predvsem preveriti pravilnost postopka sprejemanja obeh izpodbijanih aktov glede vključevanja pobudnika v postopek njunega sprejemanja ter ugotoviti, ali je njuna vsebina v skladu z zakonskim režimom zaščite reke Soče in njene okolice. Ustavno sodišče je sprejelo tudi začasno zadržanje izvrševanja odloka o ureditvenem načrtu za območje Čezsoški most v Čezsoči. Njegovo izvrševanje bi lahko pripeljalo do posegov v prostor na področju njegovega urejanja in s tem v primeru njegove morebitne nezakonitosti do težko popravljivih posledic na tem območju. Do končne odločitve ustavnega sodišča se torej ta odlok ne more izvrševati in na njegovi podlagi ne morejo izdajati dovoljenja za posege v prostor. Ustavno sodišče ni sprejelo predlaganega zadržanja prvega izpodbijanega akta, saj se pri posegih v prostor na območju, ki ga ureja izpodbijani ureditveni načrt, ne uporablja neposredno in bi zato njegovo zadržanje za navedeno območje ne imelo nobenega učinka.
C)
6. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 25. in 39. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-332/96
Ljubljana, dne 5. junija 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.