Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2182. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev Mestne občine Novo mesto, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero, stran 3608.

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 13/93, 9/94, 21/94, 29/95, 23/96, 24/96 in 44/96) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 29. 5. 1997 sprejel
P R A V I L N I K O S P R E M E M B A H I N D O P O L N I T V A H
pravilnika o dodeljevanju sredstev Mestne občine Novo mesto, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju sredstev Mestne občine Novo mesto, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero št. 403-81/95-12, z dne 13. 11. 1995 (v nadaljevanju: pravilnik), se 3. člen pravilnika spremeni in dopolni tako, da se med četrto in peto alineo doda novi alinei, ki se glasita:
– za vzdrževalna dela na stanovanjskih objektih oziroma stanovanjih, ki se po prostorskih ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta (SDL, št. 12/91) nahajajo v območju mestnega jedra s spomeniškimi celotami in morfološkimi enotami in
– za vzdrževalna dela na stanovanjih oziroma stanovanjskih objektih, navedenih v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92).
2. člen
Dopolni in spremeni se 5. člen pravilnika tako, da se za tretjo alineo doda novo alineo z naslednjo vsebino:
– za vzdrževalna dela na stanovanjskih objektih, ki se po odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta (SDL, št. 12/91) nahajajo v območju mestnega jedra s spomeniškimi celotami in morfološkimi enotami in stanovanjske objekte navedene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92)
3. člen
Dopolni in spremeni se 6. člen pravilnika pri čemer se v drugem odstavku četrto alineo spremeni in dopolni tako, da se za vejico na koncu besedila doda naslednjo vsebino:
kar ne velja v primeru, da je prosilec najemnik stanovanja in dokončuje gradnjo svoje stanovanjske hiše, v katero se bo s pomočjo dodeljenega posojila preselil v z razpisom določenem roku in za prosilce, katerih skupni dohodek na družinskega člana ne presega višine, ki je določena v 26. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92);
– peto alineo v celoti nadomesti z novim besedilom naslednje vsebine:
– da imajo za vzdrževalna dela na stanovanjskih objektih ali stanovanjih, za katere se razpisujejo sredstva v skladu z določili tretje in četrte alinee 5. člena tega odloka, izdano potrdilo o priglasitvi del, ki ne sme biti starejše od enega leta, priglašena dela pa so potrebna in še niso bila izvedena.
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-81/97-12
Novo mesto, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.