Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2171. Pravilnik o nabavi vozil za potrebe zaščite in reševanja v Občini Litija, stran 3592.

Na podlagi 15. in 99. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95), zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96) je Občinski svet občine Litija na 30. seji dne 26. 5. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o nabavi vozil za potrebe zaščite in reševanja v Občini Litija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z zakonodajo predpisujejo postopki za pridobitev dokumentacije pri nabavi vozil (sprejem prioritetne liste, postopki za izbiro najugodnejšega ponudnika), nakup vozil in financiranje nabave vozil.
II. PRISTOJNOST OBČINE
2. člen
Občina Litija v vsakoletnem odloku o proračunu Občine Litija zagotovi sredstva za nakup vozil za potrebe zaščite in reševanja.
Prostovoljna gasilska društva se z vsakoletnim podpisom pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe, ki jo sklenejo z občino zavežejo, da bodo ta vozila uporabila kot opremo pri reševanju ljudi, živali in premoženja.
3. člen
Pri pripravi in izvedbi postopkov javnega naročanja sodelujejo strokovnjaki za javna naročila.
III. PRISTOJNOST ODBORA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
4. člen
Prioriteto nabave vozil za tekoče leto potrdi občinski svet na predlog odbora za zaščito in reševanje.
Odbor za zaščito in reševanje pri sestavi prioritete upošteva mnenje, ki ji ga dostavi Poveljstvo GZ Litija.
IV. PRISTOJNOST GASILSKE ZVEZE LITIJA
5. člen
Poveljstvo GZ Litija izdela požarni načrt Občine Litija in kategorizacijo društev, na podlagi katerega se določijo vrste in ustreznost vozil po posameznih območjih Občine Litija.
6. člen
Poveljstvo GZ Litija vsakoletno vrši kontrolo vzdrževanja vozil in poda poročilo odboru za zaščito in reševanje.
V. FINANCIRANJE
7. člen
Zgornje meje sofinanciranja nabave vozil s strani občine so:
I. kategorija Prostovoljnih gasilskih društev do 7,300.000 SIT,
II. kategorija Prostovoljnih gasilskih društev do 9,100.000 SIT,
III. kategorija Prostovoljnih gasilskih društev do 11,000.000 SIT.
8. člen
Sofinanciranje vozil s strani Občine Litija znaša največ do 70% končne vrednosti vozila, ostalo krije posamezno Prostovoljno gasilsko društvo. Če cena vozila presega zgornjo mejo, plača razliko cene vozila prostovoljno gasilsko društvo samo.
Delež, ki ga občina zagotovi s sofinanciranjem, se prenese v last prostovoljnega gasilskega društva.
9. člen
Vozila, ki ne bodo ustrezala tipizaciji vozil, ki jo je predpisala Gasilska zveza Slovenije občina ne bo sofinancirala.
VI. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 806-8/97
Litija, dne 26. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.