Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2189. Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda, stran 3626.

Na podlagi določil statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 22. seji dne, 2. junija 1997 sprejel
O D L O K
o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Šentjur v javno kanalizacijo, s katero upravlja Javno komunalno podjetje Šentjur.
2. člen
Javno komunalno podjetje je izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odplak in upravlja kanalizacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: upravljalec).
Fizične in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali iz lastnih vodovodov in so priključeni na javno kanalizacijo ter sklenejo z upravljalcem pogodbo, so uporabniki javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
3. člen
Ta odlok je obvezen za vse udeležence pri načrtovanju in projektiranju, pri vodenju upravnega postopka, komunalnem opremljanju ter uporabi in izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odplak.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV
4. člen
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je lahko izvedeno v mešanem ali ločenem sistemu. Objekti, ki imajo možnost odvajanja meteorne vode v vodotoke ali v meteorno kanalizacijo, morajo izvesti kanalizacijske priključke v ločenem sistemu.
5. člen
Objekti in naprave uporabnika:
Objekti in naprave uporabnika so: interna kanalizacija in kanalizacijski priključek ter so last uporabnika.
Uporabniki so dolžni objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdrževati in uporabljati skladno s predpisi.
6. člen
Objekti in naprave upravljalca:
Objekti in naprave upravljalca so: sekundarno in primarno kanalizacijsko omrežje ter naprave.
7. člen
Podrobnosti glede objektov in naprav uporabnikov in upravljalcev iz predhodnih členov tega odloka in načina priključevanja uporabnikov na javno kanalizacijo, določa poseben pravilnik.
8. člen
V skladu z zakonom, ki določa, da so naprave in objekti za odvod padavinske vode skupne, druge naprave in objekti pa individualne rabe, ima upravljalec za naprave in objekte skupne rabe pravico pokrivanja stroškov vzdrževanja iz virov, ki jih zanje sprejme pristojni organ občine.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
9. člen
Naprave in objekte individualne rabe je potrebno priključiti na javno kanalizacijo, v roku, ki je določen s tem odlokom.
10. člen
Po izgradnji čistilnih naprav bodo morali uporabniki ob priključitvi na javno kanalizacijo obstoječe greznice opustiti, izprazniti, očistiti in dezinficirati. Način opustitve greznic bo natančneje opredeljen v pravilniku iz 7. člena tega odloka.
11. člen
Upravljalec je dolžan dopustiti priključitev, če uporabnik vloži zahtevek in to omgočajo zmogljivosti ter tehnična izvedba javne kanalizacije. V nasprotnem primeru je upravljalec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bila priključitev mogoča.
12. člen
Upravljalec izdaja naslednja soglasja:
– k prostorskim izvedbenim aktom in ureditvenim načrtom,
– k lokacijskim dokumentacijam,
– za priključitev obstoječih zgradb,
– za začasne priključke,
– k posegom v prostor.
13. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja po prejšnjem členu tega odloka ali pred priključitvijo dokumentacijo, ki je podrobneje opredeljena v pravilniku, določenem v 7. členu tega odloka.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe je potrebno predložiti dokumentacijo, kot je določeno pred priključitvijo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje se predloži, če je bilo izdano.
14. člen
Kanalizacijski priključek poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do revizijskega jaška pri objektu. Priključek financira uporabnik in je njegova last.
15. člen
Upravljalec izvaja upravljalski nadzor nad izvajanjem del na javni kanalizaciji in priključkih.
16. člen
Gradnjo objektov in naprav kanalizacije lahko izvaja usposobljen izvajalec, razen neposredne priključitve na javno kanalizacijo, ki jo izvede upravljalec.
Po priključitvi se uporabnik vpiše v evidenco uporabnikov.
17. člen
Odjava priključka na javno kanalizacijo je možna le v primeru rušenja priključnega objekta. Odjavo priključnega objekta posreduje pisno uporabnik objekta ali fizična oziroma pravna oseba, ki objekt ruši. Odjavo posreduje upravljalcu najkasneje 14 dni pred prekinitvijo priključka.
Upravljalec je dolžan na osnovi odjave izbrisati uporabnika iz evidence uporabnikov.
18. člen
Uporabnik je dolžan prijaviti upravljalcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne in padavinske vode.
19. člen
Uporabnik je dolžan spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode.
20. člen
Upravljalec je dolžan pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo.
IV. PREVZEM KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
21. člen
Pravilnik iz 7. člena tega odloka podrobneje določa pogoje za prevzem kanalizacijskih objektov in naprav v upravljanje s ciljem, da se doseže zanesljivo obratovanje in vzdrževanje kanalizacijskih objektov in naprav ter kvaliteta odvajanja odpadne in padavinske vode.
V. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD
22. člen
Odvedena odpadna in očiščena voda se obračunava v kubičnih metrih.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odvedeno vodo v enaki količini in v enakih razdobjih, kot jo plačujejo za porabljeno vodo.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini, kot jo načrpajo. Količina porabljene vode se meri z obračunskim vodomerom. Vsi uporabniki z lastnimi vodovodi sklenejo posebno pogodbo z upravljalcem javne kanalizacije o odvajanju voda in načinu meritve odvajanih količin vode.
Prav tako sklenejo posebno pogodbo tisti uporabniki, ki presegajo povprečno stopnjo organskega onesnaženja, v skladu z normativom, določenim s pravilnikom iz 7. člena tega odloka.
23. člen
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja obračunskih vodomerov za ugotavljanje količine odvedene vode se uporabljajo določila odloka o oskrbi z vodo.
VI. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
24. člen
Uporabnikom se prekine dobava vode iz javnega vodovoda če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod.
25. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi prekine odvajanja odpadnih in padavinskih voda v naslednjih primerih:
1. če ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje drugih uporabnikov,
2. če odpadna voda prekorači dovoljeno količino maščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih in korozivnih snovi ter škodljivih snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo delovanje omrežja in naprav,
3. če odpadna voda presega temperaturo 30 °C,
4. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev,
5. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti po pogojih tega odloka,
6. če uporabnik ravna v nasprotju z navodili, ki zagotavljajo nemoteno obratovanje čistilnih naprav,
7. če izvid vzorca odvedene odpadne ali padavinske vode uporabnika, izdelan pri pooblaščeni organizaciji izkazuje neustrezno sestavo.
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je prekinjeno, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda zaradi njegovega ravnanja.
26. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije ali nepredvidljivih okvar. O tem mora predhodno obvestiti uporabnika preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
VII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE VODE IN PADAVINSKIH VODA V PRIMERIH VIŠJE SILE
27. člen
Upravljalec ima pravico v primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori in izlitje nevarnih snovi v kanalizacijo, brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadne in padavinske vode. Dolžan pa je uporabnika obvestiti v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino za škodo ob prekinitvi odvoda odpadne vode, če je nastala po krivdi upravljalca.
VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCEV IN UPORABNIKOV
Upravljalec in uporabniki imajo pravico in dolžnost varovati okolje, vodonosna področja in vodovodne objekte in naprave.
28. člen
Upravljalec javne kanalizacije ima zlasti naslednje obveznosti:
1. skrbeti za normalno obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju in pravočasno pripravljati plane enostavne reprodukcije,
2. redno vzdrževati objekte in naprave javne kanalizacije, ki so v njegovem upravljanju,
3. redno kontrolirati sestav odpadne vode in delovanje čistilnih naprav,
4. obveščati uporabnike o prekinitvi odvajanja odpadnih in padavinskih voda preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno,
5. voditi kataster objektov in naprav kanalizacije ter redno usklajevati kataster pri zbirnem katastru Geodetske uprave,
6. skrbeti za obračun odvedene vode in očiščene odpadne vode,
7. ažurno izdajati soglasja in omogočati priključitev na javno kanalizacijo,
8. organizirati odvajanje odpadne vode v izrednih razmerah in o nastopu izrednih razmer pravočasno poročati pristojnim organom,
9. sistematično pregledovati objekte in naprave kanalizacije in ugotavljati stanje,
10. izvajati upravljalski nadzor nad gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov.
11. dosledno izvajati pravilnik iz 7. člena tega odloka.
29. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. izgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem upravljalca,
2. omogočiti preglede interne kanalizacije in sestavo odpadne vode,
3. redno vzdrževati interno kanalizacijo, kanalizacijski priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
4. redno kontrolirati sestav odpadne tehnološke vode in rezultate kontrole odpadne vode na zahtevo posredovati upravljalcu,
5. pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na kanalizaciji,
6. javljati upravljalcu vse spremembe pogojev priključitve,
7. redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode na osnovi izdanih položnic in računov,
8. odvajati v kanalizacijo samo odpadne snovi, ki ne prekoračujejo mejnih koncentracij nevarnih in škodljivih snovi in dopustnih temperatur, določenih s strokovnim navodilom.
Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca.
30. člen
Izvajalci del morajo pri rekonstrukcijah in vzdrževanju cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.
Upravljalci infrastrukturnih objektov in naprav (vodovodnega, elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežja, cest itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane.
V primeru poškodb, ki jih napravijo izvajalci iz predhodnega odstavka tega člena, so dolžni po navodilih in pod nadzorom upravljalca na svoje stroške vzpostaviti prvotno stanje.
Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen
Za prekršek v skladu z zakonom se kaznuje upravljalec javne kanalizacije od 75.000 SIT do 1,200.000 SIT, če:
1. prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda brez predhodnega obvestila uporabnikom (26. člen);
2. ne izvede prekinitve odvajanja odpadnih voda skladno z določbo 24. člena;
3. ne izpolnjuje obveznosti 1., 2., 4. in 5. točke iz 28. člena.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca od 5.000 SIT do 60.000 SIT.
32. člen
Za prekršek v skladu z zakonom se kaznuje pravna oseba od 5.000 SIT do 120.000 SIT, če:
1. ne vgradi vodomerov, kot to določa 23. člen,
2. če ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji ostane omrežje in naprave javne kanalizacije v prvotnem stanju (prvi odstavek 30. člena),
3. pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne zagotavlja, da ostanejo objekti in naprave javne kanalizacije nepoškodovane (drugi odstavek 30. člena),
4. prekine odvod odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogoči (tretji odstavek 30. člena),
5. se ne prijavijo upravljalcu, kot to določa 37. člen,
6. se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca (zadnji odstavek 29. člena),
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe od 5.000 SIT do 120.000 SIT.
33. člen
Za prekršek v skladu z zakonom se kaznuje uporabnik – fizična oseba od 5.000 SIT do 120.000 SIT, če:
1. se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije, kot to določa 9. člen;
2. ne izprazni, očisti, dezinficira ali zasuje opuščene greznice, kot to določa 10. člen;
3. izvede priključek ali neposredno priključitev na javno kanalizacijo v nasprotju s 16. členom;
4. ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 8. točke 29. člena;
5. ne vgradi vodomera, kot to določa 36. člen;
6. se ne prijavijo upravljalcu, kot to določa 37. člen.
Za prekrške iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi uporabnik – pravna oseba in njena odgovorna oseba v skladu z zakonom od 5.000 SIT do 120.000 SIT.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
V roku šestintrideset mesecev od uveljavitve tega odloka mora biti izdelan kataster javne kanalizacije, za kar zagotovi sredstva lokalna skupnost.
35. člen
Občinski upravni organ pristojen za komunalne zadeve sprejme pravilnik iz 7. člena tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve odloka.
36. člen
Uporabniki iz 22. člena tega odloka morajo vgraditi vodomere v roku šestintrideset mesecev od uveljavitve tega odloka.
37. člen
Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov in ne plačujejo odvoda odpadnih in padavinskih voda, se morajo prijaviti upravljalcu v roku dvanajst mesecev od uveljavitve odloka.
38. člen
Pogodbe med uporabniki in upravljalci iz 3. člena odloka morajo biti sklenjene v roku dvanajst mesecev od dneva uveljavitve odloka, pogodbe z uporabniki iz 42. člena odloka o oskrbi z vodo pa v roku dvanajst mesecev po prevzemu, kot to določa 44. člen odloka o oskrbi z vodo.
39. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, upravljalec pa izvaja upravljalski nadzor.
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 004-13/97-112
Šentjur pri Celju, dne 3. junija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.