Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

413. Zakon o zdravilih (ZZdr)
414. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-B)

Odloki

415. Odlok o imenovanju ministra za kulturo
416. Odlok o imenovanju ministra za delo, družino in socialne zadeve
417. Odlok o imenovanju ministra za znanost in tehnologijo

Drugi akti

418. Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE)

MINISTRSTVA

419. Odredba o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte
420. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju znanosti in tehnologije
421. Pravilnik o sofinanciranju podiplomskih študijskih programov
422. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita inšpektorjev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
423. Pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem
424. Navodilo o dokumentaciji, ki je potrebna pri uveljavljanju odškodnine za živali, predmete in surovine

USTAVNO SODIŠČE

425. Odločba o razveljavitvi drugega stavka tretjega odstavka 64. člena zakona o lokalni samoupravi

OBČINE

Beltinci

426. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dokležovje

Celje

427. Odlok o spremembi organiziranosti vzgojnovarstvenega zavoda Tončke Čečeve
428. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1996
429. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe ZN Gospodarska cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN Industrija sever)

Črnomelj

430. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Črnomelj

Dornava

431. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet občine Dornava

Gornja Radgona

432. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona
433. Odlok o obvezni uporabi javne kanalizacije v naselju Negova

Gornji Petrovci

434. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1995
435. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci do sprejetja proračuna za leto 1996
436. Sklep o dopolnitvi programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

437. Odlok o davku od premoženja v Občini Grosuplje

Hodoš-Šalovci

438. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Domanjševci
439. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje krajevne skupnosti Domanjševci, ki je bil dne 28. januarja 1996

Krško

440. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Krško v letu 1996
441. Sklep o nastanku javnega dobra

Lendava

442. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1995
443. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje izven ureditvenih naselij v Občini Lendava, ki se ne urejajo s PIN

Ljutomer

444. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o porabi sredstev Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer

Novo mesto

445. Odlok o določitvi območja delovanja ter načina oblikovanja organov Sklada stavbnih zemljišč Občine Novo mesto
446. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Novo mesto v letu 1996
447. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Odranci

448. Poročilo o izidu nadomestnih volitev dveh članov Občinskega sveta občine Odranci

Podčetrtek

449. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek v letu 1996

Puconci

450. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Puconci
451. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Puconci za leto 1995

Radenci

452. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1995
453. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Radenci v prvem polletju 1996
454. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Radenci

Radovljica

455. Sklep o razrešitvi dosedanje Občinske volilne komisije občine Radovljica in o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radovljica
456. Ugotovitev o spremembi imenovanja člana Občinskega sveta občine Radovljica
457. Ugotovitev o spremembi imenovanja člana Občinskega sveta občine Radovljica
458. Ugotovitev o spremembi imenovanja člana Občinskega sveta občine Radovljica

Rogaška Slatina

459. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
460. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogaška Slatina

Rogatec

461. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogatec
462. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec
463. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah

Semič

464. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič

Sevnica

465. Odlok o spremembah odloka o pogojih za dobavo in odjem vode na območju Občine Sevnica
466. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 1995
467. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
468. Sklep o ukinitvi nepremičnine javnega dobra

Sežana

469. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
470. Sklep o določitvi pristojnosti občinske volilne komisije in volilnih komisij krajevnih skupnosti za izvedbo volilnih opravil za volitve v svete krajevnih skupnosti
471. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Avber
472. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Dane pri Sežani
473. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Dutovlje
474. Sklep o številu članov krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Kazlje
475. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Loke
476. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Pliskovica
477. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Povir
478. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti Sežana
479. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Štorje
480. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti Štjak
481. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti Tomaj
482. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Vrabče

Slovenske Konjice

483. Razpis nadaljevanja rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice

Šentjernej

484. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Šentjernej v letu 1996
485. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Šmarje pri Jelšah

486. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah

Trebnje

487. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Trebnje v prvem trimesečju leta 1996
488. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
489. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku

Tržič

490. Odlok o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega načrta 26 S3 - Senično - "Podovnca"

Vitanje

491. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
492. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Vitanje
493. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Vojnik

494. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik
495. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Vojnik
496. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik za odmero 1. akontacije v letu 1996
497. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vojnik v letu 1996

Zavrč

498. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Zavrč za leto 1996
499. Sklep o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev

Zreče

500. Razpis nadaljevanja volilnih opravil za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče

Žalec

501. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari in protokola, sklenjenega na podlagi 18. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestem prevozu stvari (BFRMCP)
14. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije (BCAMUJE)
15. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (BHRMR)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti