Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

450. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Puconci, stran 707.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 60. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Puconci na seji dne 2. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organiziranost občinske uprave, njene pristojnosti in delovna področja.
2. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad. Občinski urad ima notranje organizacijske enote.
3. člen
Župan vodi občinsko upravo in opravlja druge naloge določene v zakonih in statutu občine.
Župan daje delavcem občinske uprave usmeritve in navodila za njihovo delo, ter pooblašča delavce za samostojno opravljanje dela v okviru upravnih, strokovnih in organizacijskih nalog na podlagi zakonov in statuta občine.
4. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenim s tem odlokom v okviru pristojnosti občine, upravne naloge:
– izdajanje občinskih predpisov za izvajanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in določitev občinskega sveta ter občinskih odborov,
– izdajanje posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna, zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za župana, občinske odbore in občinski svet,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– zagotavljanje izvajanja gospodarskih in družbenih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti,
– priprava koncesijskih aktov, vodenje prostopka za delitev koncesij in izdajanje odločb o koncesiji,
– zagotavljanje zaščite in reševanja ter požarne varnosti,
– spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev,
– opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE – URADA
5. člen
Uprava se v skladu z naravo in obsegom nalog organizira kot upravni organ – urad, ki ima v sestavi notranje organizacijske enote.
Uprava občine se organizira kot samostojna uprava oziroma kot skupna uprava zainteresiranih občin za določene upravne naloge.
Za določene potrebe izvajanja del uprave se lahko organizira tudi del uprave v obliki upravne organizacije ali zavoda.
6. člen
V okviru občinskega urada kot skupnega občinskega organa, se oraganizirajo notranje organizacijske enote:
– urad župana
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za gospodarstvo in finance
– in drugi oddelki.
7. člen
Urad župana opravlja:
– strokovne in organizacijske naloge za župana in občinski svet,
– pravne strokovne naloge,
– opravljanje sekretarskih poslov za občinski svet, občinske odbore in komisije,
– naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega značaja, pomembne za delo občinske uprave in občinskih organov,
– pisarniška opravila, sprejem in oddaja pošte, vložišče in arhiv,
– kadrovske zadeve in informatika,
– skrb za požarno varnost in organiziranje, reševanja in pomoči,
– načrtovanje in izvajanje vseh oblik zaščite in reševanja,
– opravila povezana z volitvami,
– druge splošne naloge.
8. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja:
1. Naloge na področju družbene dejavnosti: šolstva, predšolske vzgoje varstva otrok, športa, kulture, kulturne dediščine, raziskovanja, socialnega varstva in zdravstva;
– za opisana področja opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge ter upravlja in razporeja sredstva namenjena tem področjem,
– sodeluje pri pripravi in izdelavi delovnih programov in planskih aktov občine na področju družbene dejavnosti,
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine na področju vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, ter skrbi za investicije v družbenih dejavnosti,
– zagotavlja delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina.
2. Oddelek za gospodarstvo in finance:
– pospešuje razvoj gospodarskih dejavnosti, kmetijstva, obrti, gostinstva, turizma itd.
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– izvajanje javnih razpisov,
– priprava razvojnih programov,
– priprava odloka o proračunu občine in zaključnega računa proračuna občine,
– opravljanje finančnih, računovodskih in drugih opravil za sredstva proračuna in KS v občini,
– skrbi za varstvo okolja,
– organizira in nadzoruje urejanje prostora in urbanizma ter vodnega gospodarstva,
– prostorsko planiranje,
– organiziranje nalog s področja prostorskih izvedenih aktov,
– gradnja, urejanje in vzdrževanje občinskih ter krajevnih cest in poti,
– druge naloge na področju gospodarstva in financ.
9. člen
Občinska uprava lahko opravlja tudi druge upravne naloge iz izvirne in prenesene pristojnosti.
Določene strokovne naloge v skladu s pogodbo lahko prenesejo v opravljanje zunanjemu strokovnemu izvajalcu.
Občinska uprava lahko na podlagi pogodbe opravlja strokovna opravila tudi za druge občine, pokrajine, državne organe in društva.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi načrta delovnih mest.
Koeficient za določanje plač delavcev v občinski upravi določi župan ob smiselni uporabi državnih predpisov.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo imenuje občinski svet.
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1995.
Št. 369/95
Puconci, dne 2. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost