Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

421. Pravilnik o sofinanciranju podiplomskih študijskih programov, stran 684.

Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) in sklepa Vlade Republike Slovenije o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 18/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o sofinanciranju podiplomskih študijskih programov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek za izbor prijav za sofinanciranje podiplomskih študijskih programov (v nadaljnjem besedilu: program), postopek odločanja in izvajanja sofinanciranja ter spremljanja izvajanja programov.
2. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sofinancira programe, ki so bili sprejeti skladno s predpisi in določili zakona o visokem šolstvu in se izvajajo kot javna služba na visokošolskih zavodih v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami.
Ministrstvo z vidika izbire izvajalca in vidika določitve obsega sofinanciranja lahko zagotavlja:
– osnovno sofinanciranje,
– dodatno sofinanciranje,
– osnovno in dodatno sofinanciranje,
– sofinanciranje priprave novih podiplomskih študijskih programov,
– sofinanciranje nadstandardnega dela izvedbe programov.
3. člen
Ministrstvo sofinancira programe z namenom, da se šolnina zmanjša:
– za sredstva osnovnega sofinanciranja,
– za sredstva dodatnega sofinanciranja oziroma
– za sredstva skupnega obsega sofinanciranja.
Sredstva za sofinanciranje programov se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
4. člen
Minister za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: minister) pooblasti uradno osebo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka za sofinanciranje programov in opravljanje nadzora nad porabo dodeljenih sredstev.
II. JAVNI RAZPIS
5. člen
Ministrstvo objavi javni razpis za sofinanciranje programov vsaj enkrat letno (praviloma do 15. aprila) v Uradnem listu RS in drugih sredstvih javnega obveščanja.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. naziv in naslov ministrstva;
2. predmet razpisa;
3. pogoje za prijavo za sofinanciranje;
4. merila za izbiro ponudb;
5. način, kraj in čas za dvig prijavnih obrazcev;
6. rok in način oddaje prijav (datum, naslov);
7. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri in sofinanciranju.
7. člen
Prijava na razpis se vloži neposredno pri ministrstvu ali priporočeno po pošti na obrazcu, ki ga predpiše minister.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je oddana neposredno pri ministrstvu ali oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan razpisnega roka, določenega z javnim razpisom.
Nepravočasno prispele prijave ministrstvo vrne prijavitelju.
8. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. Identifikacijo programa:
Izpolnjen prijavni obrazec (“PŠ-1”), ki vsebuje:
– naziv prijavitelja ter šifro iz evidence MZT;
– polni naziv podiplomskega študijskega programa, ime in priimek odgovornega nosilca/koordinatorja programa;
– število vpisanih študentov (v preteklem in tekočem študijskem letu) ter morebitno število magistrskih del in doktorskih tez (doseženih v preteklem študijskem letu);
– višino predvidenih stroškov ter znesek zaprošenih sredstev pri MZT;
– obseg sofinanciranja.
2. Finančni predračun (izpolnjen obrazec “PŠ-2”).
3. Priloge in dokumente, ki so zahtevani v prijavnem obrazcu v skladu z navodili za izpolnjevanje prijavnega obrazca.
Prijavne obrazce z navodili za izpolnjevanje predpiše minister.
Prijave morajo biti posredovane na predpisanih obrazcih v 2 izvodih, v skladu z navodili.
Prijavo podpišejo odgovorni nosilec/koordinator programa, poslovodni organ ter soizvajalske organizacije.
9. člen
Prijave za dodelitev sredstev iz četrte alinee drugega odstavka 2. člena pravilnika morajo vsebovati:
1. Identifikacijo programa, ki zahteva:
– navedbo strokovnega področja in osnovne vsebinske usmeritve;
– utemeljitev družbene potrebnosti;
– predvidevanje kadrovskih projekcij;
– okvirne stroške izvajanja programov/leto.
2. Okvirni finančni izračun:
– specifikacijo stroškov izdelave programa.
Prijavitelj predloga za sofinanciranje stroškov priprave novega študijskega programa mora k vlogi priložiti pisno mnenje Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
10. člen
V postopku izbora prijav ministrstvo obravnava prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in prijavnim obrazcem zahtevane podatke ter dokazila, če prispejo na ministrstvo v roku, določenem v razpisu.
11. člen
Sprejem prijave na razpis se potrdi na prijavnem obrazcu. En izvod potrjenega prijavnega obrazca se vrne prijavitelju.
Če uradna oseba ugotovi, da je potrebno prijavo na javni razpis dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, obvesti predlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih odpravi v roku 8 dni.
Če prijavitelj pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da prijava ni vložena.
Predložena dokumentacija se vrne prijavitelju.
12. člen
O prijavah se vodi seznam. V seznam se vpišejo podatki iz prijavnega obrazca in podatki izbora. Seznam podpiše uradna oseba. Seznam je javen.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV SOFINANCIRANJA
13. člen
Na javni razpis se lahko prijavijo:
1. javni in koncesionirani visokošolski zavodi, ki izvajajo programe;
2. javni raziskovalni zavodi in javne raziskovalne organizacije, ki sodelujejo z visokošolskimi zavodi pri izvajanju programov.
Prijavitelj iz prve ali druge točke tega člena prijavi na razpis študijski program, ki se izvaja kot javna služba na visokošolskih zavodih v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami.
14. člen
Podiplomski študijski programi se lahko sofinancirajo bodisi osnovno ali dodatno:
I. Do osnovnega sofinanciranja imajo pravico programi, ki:
1. jih kot prednostne določijo univerzi in samostojni visokošolski zavodi v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami;
2. jih Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije z vidika kadrovskih ciljev, opredeljenih v nacionalnem raziskovalnem programu, ocenjuje za prednostne.
II. Do dodatnega sofinanciranja imajo pravico tisti programi, ki izpolnjujejo zlasti naslednje pogoje:
1. uvrstitev med nacionalno pomembna raziskovalna področja,
2. interdisciplinarna zasnovanost programa,
3. omogočajo pridobitev doktorata znanosti v štirih letih,
4. predvidevajo udeležbo predavateljev iz tujine, 5. del programa se izvaja v tujini,
6. imajo težišče na intenzivnem skupinskem delu študentov in predavateljev,
7. potekajo v sodelovanju z gospodarstvom oziroma drugimi vrstami uporabnikov,
8. zagotavljajo racionalno in varčno izvedbo,
10. sodelovanje več visokošolskih zavodov in/ali raziskovalnih organizacij,
11. ministrstvo zanje dobi pozitivno mnenje Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
15. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se dodelijo enkrat letno za eno študijsko leto.
16. člen
Ministrstvo v postopku odločanja, za programe, ki izpolnjujejo pogoje za osnovno in dodatno sofinanciranje pridobi še naslednje podatke:
1. na Ministrstvu za šolstvo šport:
a) ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za izvajanje programa, ki jih določa zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93),
b) ali je prijavljen program sprejet in verificiran v skladu s predpisi;
2. mnenje Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije z vidika kadrovskih ciljev, opredeljenih v nacionalnem raziskovalnem programu;
3. in druge potrebne podatke.
17. člen
Minister lahko poleg pogojev iz 14. člena tega pravilnika določi dodatne pogoje v skladu z letno politiko ministrstva.
18. člen
Ko uradna oseba ugotovi, da prijave vsebujejo vse potrebne podatke, prijave točkuje po veljavnih merilih ministrstva.
Tabela točkovanja ter letna vrednost točke sta osnova za izračun predloga višine sofinanciranja. Predlog izračuna potrdi minister.
Uradna oseba pripravi predlog sklepa o sofinanciranju programov.
19. člen
Sklep o sofinanciranju programov sprejme minister.
20. člen
Ministrstvo obvesti prijavitelje o rezultatih izbora prijav v 90 dneh od zaključka razpisa.
Obvestilo o rezultatih izbora vsebuje podatke o:
– upravičencu do sofinanciranja,
– obsegu sofinanciranja.
21. člen
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev prijave. V svoji zahtevi mora navesti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev.
O zahtevi odloči minister. Odločitev je dokončna.
Postopek in način ponovne ocenitve in priprave predloga za financiranje določi minister za vsak primer posebej.
IV. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA
22. člen
Ministrstvo z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja programov.
Prijavitelj mora vrniti podpisan predlog pogodbe najkasneje v 15 dneh od njegovega prejema.
23. člen
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti med ministrstvom in prijaviteljem ter soizvajalci.
V. SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMOV
24. člen
Način spremljanja izvajanja programov se določi v pogodbi. V pogodbi minister pooblasti uradno osebo za izvajanje določil pogodbe.
25. člen
Prijavitelji so dolžni ob koncu šolskega leta predložiti ministrstvu vsebinsko in finančno poročilo.
V finančnem delu poročila morajo posebej navesti višino šolnine in njeno zmanjšanje za obseg sofinanciranja programa s strani ministrstva.
26. člen
Sredstva ministrstva se smejo uporabljati le za namene kot so določeni s tem pravilnikom, ter pogodbo.
27. člen
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti so sopogodbeniki dolžni takoj o tem poročati ministrstvu. Minister lahko odstopi od pogodbe.
Če minister odstopi od pogodbe zaradi nenamenske porabe sredstev, so sopogodbeniki dolžni izplačana sredstva vrniti v celoti.
VI. KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61/96
Ljubljana, dne 29. januarja 1996.
prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost