Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

438. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Domanjševci, stran 702.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu (Uradni list RS, št. 15/94), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju KS Domanjševci (Uradni list RS, št. 1/96) in izida referenduma z dne 28. 1. 1996 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Domanjševci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Domanjševci – v naselju Domanjševci, se po odločitvi občanov na referendumu dne 28. januarja 1996, uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od 1. 3. 1996 do 29. 2. 2001.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Domanjševci na številki ŽR 51900-842-033-82565.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet Krajevne skupnosti Domanjševci, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za:
– sofinanciranje za asfaltiranje občinskih cest v višini 5%,
– vzdrževanje in asfaltiranje vseh vaških cest,
– ureditev mrliške vežice,
– vzdrževanje vseh vaških objektov,
– sofinanciranje izgradnje kabelske TV,
– dotacije raznim društvom in organizacijam.
5. člen
Krajevni samoprispevek v denarju bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Domanjševci, in sicer:
v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nadomestil in pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od čistega dohodka obrtnikov, podjetnikov,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini, bodo plačevali samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v enkratnem letnem znesku,
– tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov vikendov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Domanjševci,
v delu:
– 3 traktorske prevoze letno na občana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane, kolikor ima lasten traktor.
Nadomestila za neopravljene traktorske prevoze sproti določa svet krajevne skupnosti.
– vsako gospodinjstvo po 3 delovne dneve v letu. V primeru neizpolnitve delovne obveznosti se le-ta poravna v denarju, in sicer v tolarski protivrednosti 40 DEM za en delovni dan.
6. člen
Samoprispevka v denarju so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku: prejemniki socialnovarstvenih pomoči, otroških dodatkov, invalidnin, štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Murska Sobota.
Samoprispevek zaposlenih v tujini pa obračunava svet Krajevne skupnosti Domanjševci.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Domanjševci dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Krajevne skupnosti Domanjševci
Vendel Škaper l. r.

AAA Zlata odličnost