Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

433. Odlok o obvezni uporabi javne kanalizacije v naselju Negova, stran 700.

Na podlagi 4. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91 in 13/94) in 22. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) je Občinski svet Gornja Radgona na seji dne 11. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o obvezni uporabi javne kanalizacije v naselju Negova
1. člen
Ta odlok določa način in splošne pogoje gospodarjenja s komunalnimi objekti in napravami v naselju Negova ter pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov teh naprav in objektov (v nadaljevanju: javna kanalizacija).
Objekti in naprave javne kanalizacije so:
– zbirni kanali z revizijskimi jaški,
– čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda.
2. člen
Gospodarjenje z javno kanalizacijo obsega:
– gospodarno koriščenje javne kanalizacije v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi, normativi in pravilniki,
– redno vzdrževanje javne kanalizacije ter izvedbo potrebnih rekonstrukcij.
3. člen
Z javno kanalizacijo v naselju Negova upravlja Komunalno podjetje Gornja Radgona (v nadaljevanju: upravljalec).
4. člen
Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna za vse fizične in pravne osebe, ki iz objektov odvajajo odpadne in druge vode.
Uporabnik je dolžan pred izdajo lokacijskega dovoljenja pridobiti soglasje upravljalca.
5. člen
Priključitev hišne kanalizacije na javno kanalizacijo opravi upravljalec na stroške investitorja. Priključitev mora biti izvedena pred izdajo lokacijskega dovoljenja. O opravljeni priključitvi izda upravljalec potrdilo.
Priključitev starih obstoječih objketov na javno kanalizacijo je obvezna v roku 4 mesecev po sprejetju tega odloka.
6. člen
Uporabnik ima pravico odpovedati priključitve le v primeru, da objekt poruši, in sicer najmanj 30 dni pred nameravano porušitvijo.
7. člen
Uporabniki javne kanalizacije so dolžni redno plačevati stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Merilo za plačilo, je količina porabljene vode iz javnega vodovoda.
Uporabniki javne kanalizacije, ki niso priključeni na javni vodovod plačujejo stroške odvajanja in čiščenje odpadnih voda na podlagi naslednjih kriterijev:
A: gospodinjstvo:
– število članov gospodinjstva,
– število živali,
– število vozil ipd.
B: podjetja, obrt:
– po izkustvenem normativu.
Višino prispevkov za odvajanje in čiščenje odpadne vode določa upravljalec v soglasju z občinskim svetom ter v skladu z veljavnimi predpisi o cenah.
8. člen
Uporabniki so dolžni pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo plačati upravljalcu priključnino. Višino priključnine določi upravljalec.
9. člen
Naloge upravljalca:
– redno vzdrževanje objekta in naprave, tako da je uporabnikom omogočeno redno odvajanje odpadnih voda,
– obnavljati dotrajano omrežje ter dotrajane dele objektov in naprav javne kanalizacije,
– poskrbeti za ustrezno zavarovanje objektov in naprav javne kanalizacije,
– objekte in naprave ustrezno vzdrževati,
– izdajati uporabnikom ustrezna soglasja in jim omogočiti priključek.
10. člen
Obveznosti uporabnika javne kanalizacije je vzdrževanje hišne kanalizacije, hišnega priključka, tako, da bo iztok izpolnjeval pogoje iz priključka.
Uporabnikom ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo:
– odpadne vode, ki vsebujejo strupene snovi v višjih koncentracijah kot je to dovoljeno s strokovnim navodilom o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, št. 18/85),
– vodo pomešamo s tekočimi gorivi, olji in mazivi,
– radioaktivne snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene in eksplozivne pline,
– snovi, ki bi kvarno vplivale na kanalsko omrežje,
– gnoj, pepel, kosti, mavec, cement, pesek, tehnološke peske, usnje, konzerve, steklo in druge tehnološke in komunalne odpadke,
– neprečiščene tehnološke vode,
– snovi oziroma odpadne vode, ki jih določi s pravilnikom upravljalec glede na tehnologijo čiščenja.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek upravljalec, če:
– ne opravlja obveznosti iz 9. člena odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba upravljalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje fizična ali pravna oseba, ki je nosilec dejavnosti, če krši določila 4., 5., in 10. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz 12. člena tega odloka.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena in komunalna inšpekcija, komunalni nadzornik in upravljalec.
15. člen
Za zadeve, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo odločbe odloka o upravljanju, vzdrževanjem in obvezni uporabi kanalizacije v Občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 6/85).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-4/95
Gornja Radgona, dne 12. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

AAA Zlata odličnost