Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

494. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik, stran 727.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 14. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Vojnik na redni seji dne 17. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik
1. člen
(uvodna določba)
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Vojnik (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
(ime)
Ime glasila je: Ogledalo
3. člen
(izdajatelj)
Izdajatelj glasila je: Občina Vojnik.
Sedež izdajatelja glasila je: Vojnik, Keršova 1.
4. člen
(zvrst)
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
5. člen
(izhajanje)
Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno. Lahko izide kot dvojna ali izredna številka. Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Vojnik.
6. člen
(jezik)
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
7. člen
(namen, naloga, cilj)
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Vojnik ter o hotenjih in interesih občanov.
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Vojnik.
8. člen
(odgovorni urednik)
Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet občine Vojnik.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklamnih oglasov in drugih sporočil.
9. člen
(tehnična in organizacijska opravila)
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativnotehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti.
10. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
11. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 63-1/96-3
Vojnik, dne 17. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost