Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

465. Odlok o spremembah odloka o pogojih za dobavo in odjem vode na območju Občine Sevnica, stran 713.

Na podlagi 1. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 31. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o pogojih za dobavo in odjem vode na območju Občine Sevnica
1. člen
V odloku o pogojih za dobavo in odjem vode na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 36/87) se
36. člen spremeni tako, da se glasi:
“Upravljalec ima zaradi planiranih vzdrževalnih del na omrežju ali ostalih napravah vodovoda pravico za krajši čas prekiniti dobavo vode. Uporabnike mora o tem najmanj dva dni prej obvestiti preko sredstev javnega obveščanja (Radio Slovenija in Radio Sevnica) in na krajevno običajni način. Podjetja, v katerih je zaradi prekinitve dobave vode moten proizvodni in delovni proces (Lekarna, Zdravstveni dom, Klavnica in podjetja, kjer pripravljajo hrano za delavce), je upravljalec dolžan obvestiti neposredno; v pisni obliki in po telefonu.
Prekinitev dobave vode za krajši čas je prekinitev do 6 ur. Ob prekinitvi dobave vode nad 6 ur (prekinitev za daljši čas) mora upravljalec poskrbeti za dobavo vode v cisternah. Dovoz vode v cisternah se vrši po podjetjih in posameznih ulicah vsakih 6 ur.
Ob nepredvidenih okvarah na omrežju ali ostalih napravah vodovoda je upravljalec o prekinitvi dobave vode in o predvidenem roku odprave okvare dolžan po telefonu takoj obvestiti podjetja iz prvega odstavka tega člena. Ostale uporabnike vode je dolžan v najkrajšem možnem času obvestiti preko sredstev javnega obveščanja.”
2. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo 100.000 SIT je kaznovan upravljalec javnega vodovoda:
1. če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom (36. in 41.f člen odloka);
2. če izvrši priključitev brez predhodnega soglasja (14. člen odloka);
3. če ne izvaja prekinitve dobave vode v primerih, ki jih v točkah b, c, d, e in i določa 41. člen.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT je zaradi kršitve prve točke tega člena kaznovana odgovorna oseba upravljalca vodovoda. Kadar je upravljalec vodovoda krajevna skupnost je odgovorna oseba predsednik vodovodnega odbora.”
3. člen
47. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo 100.000 SIT je kaznovan uporabnik – fizična oseba:
1. če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 38., 39. in 40. členom;
2. če se priključi na vodovod brez soglasja upravljalca;
3. če ne izpolnjuje obveznosti po točkah a, b, d in h 42. člena.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT je kaznovana pravna oseba, z denarno kaznijo 30.000 SIT pa odgovorna oseba pravne osebe, zaradi kršitve 1., 2. in 3. točke tega člena.”
4. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Izvajanje tega odloka nadzorujejo Oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica, redarska služba Občine Sevnica in pristojne inšpekcijske službe.
Delavci upravljalcev vodovodov so dolžni o kršitvah tega odloka obveščati pristojne organe iz prvega odstavka tega člena.”
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35500-0019/95
Sevnica, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost