Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

14. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije (BCAMUJE), stran 55.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE O SODELOVANJU NA PODROČJU MIROLJUBNE UPORABE JEDRSKE ENERGIJE (BCAMUJE)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije (BCAMUJE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 1996.
Št. 001-22-9/96
Ljubljana, dne 7. februarja 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE O SODELOVANJU NA PODROČJU MIROLJUBNE UPORABE JEDRSKE ENERGIJE (BCAMUJE)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije, sklenjen v Ljubljani 31. maja 1995.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE O SODELOVANJU NA PODROČJU MIROLJUBNE UPORABE JEDRSKE ENERGIJE
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) in Vlada Kanade (v nadaljnjem besedilu: Kanada), ki bosta v nadaljevanju omenjani kot pogodbeni stranki,
ŽELITA okrepiti že obstoječe medsebojne prijateljske odnose;
SE ZAVEDATA prednosti učinkovitega sodelovanja na področju miroljubne uporabe jedrske energije;
UGOTAVLJATA, da sta obe, Slovenija in Kanada, državi brez jedrskega orožja in pogodbenici Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Non-Proliferation Treaty, v nadaljnjem besedilu: NPT), ki je bila sklenjena 1. julija 1968 v Londonu, Moskvi in Washingtonu in s katero sta se zavezali, da ne bosta izdelovali ali kakorkoli drugače pridobivali jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav, ter da je vsaka pogodbena stranka sklenila sporazum z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu “MAAE”) za izvajanje nadzora v zvezi z NPT;
POUDARJATA nadalje, da so se pogodbenice NPT obvezale, da bodo omogočale, kot tudi imele pravico sodelovati v čim širši izmenjavi jedrskega materiala, materiala, opreme ter znanstvenih in tehnoloških informacij za miroljubno uporabo jedrske energije in da lahko, kot pogodbenice NPT, če je to v njihovi moči, sodelujejo tudi pri skupnih prizadevanjih za nadaljnji razvoj uporabe jedrske energije v miroljubne namene; in
NAMERAVATA vzpostaviti medsebojno sodelovanje na tem področju;
STA SE DOGOVORILI o naslednjem:
I. člen
Za namen tega sporazuma:
(a) ”Pristojni vladni organ” je v primeru Slovenije, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost in v primeru Kanade, The Atomic Energy Control (Uprava za nadzor atomske energije);
(b) ”Oprema” pomeni katerokoli opremo, navedeno v dodatku B tega sporazuma;
(c) ”Material” pomeni katerikoli material, naveden v dodatku C tega sporazuma;
(d) ”Jedrski material” je katerikoli osnovni material ali katerikoli poseben cepljiv material, kakor sta ta izraza definirana v XX. členu statuta MAAE, ki je priložen temu sporazumu kot dodatek D. Katerakoli določitev Sveta guvernerjev MAAE, ki bo dopolnila seznam materiala, ki je v XX. členu statuta MAAE opredeljen kot “osnovni material” ali “posebni cepljivi material”, bo upoštevana v tem sporazumu šele, ko bosta pogodbeni stranki tega sporazuma druga drugo pisno obvestili, da soglašata s to določitvijo;
(e) ”Osebe” pomenijo posameznike, podjetja, korporacije, družbe, osebne družbe, združenja in katerekoli druge zasebne ali vladne subjekte, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne, ter njihove zastopnike; in
(f) ”Tehnologija” pomeni tehnične podatke, ki jih je pogodbena stranka dobaviteljica pred prenosom in po posvetovanju s pogodbeno stranko prejemnico določila kot primerne v smislu neširjenja, in pomembne za projektiranje, proizvodnjo, delovanje in vzdrževanje opreme ali za predelavo jedrskega materiala ali materiala in (i) vključuje, vendar ni omejena na tehnične risbe, fotografske negative in fotografije, posnetke, podatke o konstrukciji, tehnične priročnike in navodila za uporabo, (ii) izključuje pa podatke, ki so dostopni javnosti.
II. člen
Sodelovanje, predvideno v tem sporazumu, se nanaša na uporabo in razvoj jedrske energije v miroljubne namene in lahko, med drugim, vključuje:
(a) posredovanje informacij, vključno s tehnologijo, ki so povezane z:
(i) raziskavami in razvojem,
(ii) zdravstvom, jedrsko varnostjo, načrtovanjem ukrepov v primeru nezgod in varstvom okolja,
(iii) opremo (vključno z dobavo načrtov, risb in specifikacij),
(iv) uporabo jedrskih materialov, materialov in opreme (vključno s proizvodnimi procesi in specifikacijami),
ter prenos patentnih in drugih lastninskih pravic, ki se nanašajo na te informacije;
(b) dobavo jedrskega materiala, materiala in opreme;
(c) izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov kakor tudi projektov, ki se nanašjo na projektiranje in na uporabo jedrske energije na področjih kot so kmetijstvo, industrija, medicina, proizvodnja električne energije in varstvo okolja;
(d) industrijsko sodelovanje med osebami v Sloveniji in Kanadi;
(e) tehnično usposabljanje in s tem povezan dostop do opreme ter njena uporaba;
(f) nudenje tehnične pomoči in storitev, vključno z izmenjavo strokovnjakov in specialistov; in
(g) iskanje in razvoj uranovih nahajališč.
III. člen
(1) Pogodbeni stranki bosta spodbujali in omogočali sodelovanje med osebami glede na njune pristojnosti pri zadevah, ki so predmet tega sporazuma.
(2) Ob upoštevanju določil tega sporazuma lahko osebe iz pristojnosti ene pogodbene stranke osebam iz pristojnosti druge pogodbene stranke dobavijo ali od njih sprejmejo jedrski material, material, opremo in tehnologijo, pod komercialnimi ali drugimi pogoji, o katerih se te osebe dogovorijo.
(3) Ob upoštevanju določil tega sporazuma lahko osebe iz pristojnosti ene pogodbene stranke osebam iz pristojnosti druge pogodbene stranke nudijo tehnično usposabljanje na področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene, pod komercialnimi ali drugimi pogoji, o katerih se te osebe dogovorijo.
(4) Pogodbeni stranki se bosta potrudili, da bosta omogočili izmenjavo strokovnjakov, tehnikov in specialistov na področjih, ki so povezana z dejavnostmi iz tega sporazuma.
(5) Pogodbeni stranki sta dolžni izvajati vse potrebne varnostne ukrepe, da bi ohranili zaupnost informacij, vključno s poslovnimi in industrijskimi tajnami, ki se prenašajo med osebami glede na njune pristojnosti.
(6) Pogodbeni stranki lahko pod pogoji, ki jih bosta skupaj določili, sodelujeta pri zadevah, ki se nanašajo na varnostne in upravne vidike proizvodnje jedrske energije, vključno z (a) izmenjavo informacij ter (b) tehničnim sodelovanjem in usposabljanjem.
(7) Pogodbena stranka ne sme uporabiti določil tega sporazuma z namenom, da bi si zagotovila komercialno prednost ali da bi se vmešavala v komercialne odnose druge pogodbene stranke.
(8) Sodelovanje iz tega sporazuma bo v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in politiko Slovenije in Kanade.
IV. člen
(1) Jedrski material, material, oprema in tehnologija, ki so navedeni v dodatku A, so predmet tega sporazuma, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.
(2) Postavke, ki niso zajete v 1. odstavku tega člena, postanejo predmet tega sporazuma, ko se pogodbeni stranki o tem pisno dogovorita.
(3) Vsaka pogodbena stranka je pred prenosom – bodisi neposrednim ali preko tretje strani – jedrskega materiala, materiala, opreme in tehnologije med Slovenijo in Kanado dolžna o tem pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko.
(4) Pristojni vladni organi bodo zagotovili obveščanje in druge administrativne postopke za izvajanje določil tega sporazuma.
V. člen
Preden pogodbena stranka prenese katerikoli jedrski material, material, opremo ali tehnologijo, ki je predmet tega sporazuma, neki tretji strani, ki je izven njene pristojnosti, mora pridobiti pisno soglasje druge pogodbene stranke. Za lažje izvajanje tega določila lahko pogodbeni stranki skleneta poseben sporazum.
VI. člen
Pred obogatitivjo kateregakoli jedrskega materiala iz tega sporazuma na dvajset (20) ali več težnostnih odstotkov izotopa U 235 ali pred predelavo kateregakoli jedrskega materiala iz tega sporazuma, se morata o tem pisno sporazumeti obe pogodbeni stranki. Takšno soglasje mora vsebovati opis pogojev shranjevanja in uporabe tako pridobljenega plutonija ali urana, obogatenega na dvajset (20) odstotkov ali več. Za lažje izvajanje tega določila lahko pogodbeni stranki skleneta poseben sporazum.
VII. člen
(1) Jedrski material, material, oprema in tehnologija iz tega sporazuma ne smejo biti uporabljeni za izdelovanje ali drugačno pridobivanje jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav.
(2) Obveznosti iz 1. odstavka tega člena se, ko gre za jedrski material, preverja v skladu s sporazumom za izvajanje nadzora, ki ga je vsaka od obeh pogodbenih strank sklenila z MAAE v zvezi z NPT. Vendar pa, če MAAE kadarkoli in iz kakršnihkoli vzrokov na ozemlju pogodbene stranke ne izvaja takšnega nadzora, je ta pogodbena stranka dolžna nemudoma skleniti sporazum z drugo pogodbeno stranko o vzpostavitvi MAAE nadzora oziroma sistema izvajanja nadzora, ki je v skaldu z načeli in postopki sistema za izvajanje nadzora, kot je določen v dokumentu MAAE INFCIRC/66 Rev 2 kot tudi v kasnejših dopolnilih, ki so jih pogodbeni stranki sprejeli, in ki določa izvajanje nadzora, v zvezi z vsemi postavkami, ki so predmet tega sporazuma.
VIII. člen
(1) Jedrski material je predmet tega sporazuma, dokler:
(a) ni ugotovljeno, da ni več uporaben ali da ga ni več mogoče predelati v obliko, ki bi bila uporabna za katerokoli jedrsko dejavnost, ustrezno glede na izvajanje nadzora iz VII. člena tega sporazuma. Obe pogodbeni stranki sta dolžni sprejeti odločitev MAAE, ki je bila sprejeta v skladu z določili o prenehanju izvajanja nadzora iz ustreznega sporazuma za izvajanje nadzora, katerega pogodbena stranka je MAAE;
(b) ni prenešen na tretjo stran v skladu z določili V. člena tega sporazuma;
(c) se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.
(2) Material in oprema sta predmet tega sporazuma, dokler:
(a) nista prenešena na tretjo osebo v skladu z določili V. člena tega sporazuma,
(b) se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.
(3) Tehnologija je predmet tega sporazuma, dokler se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.
IX. člen
(1) Vsaka pogodbena stranka je v skladu z ocenjeno nevarnostjo, ki se pojavi od časa do časa, dolžna sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila fizično zaščito jedrskega materiala iz tega sporazuma ter izvajati najmanj tisto stopnjo fizične zaščite, ki je določena v dodatku E tega sporazuma.
(2) Na zahtevo katerekoli od pogodbenih strank sta se pogodbeni stranki dolžni posvetovati glede zadev, ki so povezane s fizično zaščito jedrskega materiala, materiala, opreme in tehnologije iz tega sporazuma, vključno s tistimi, ki se nanašajo na fizično zaščito med mednarodnim prevozom.
X. člen
(1) Pogodbeni stranki sta se dolžni posvetovati kadarkoli, ko to zahteva ena od pogodbenih strank, da bi zagotovili učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz tega sporazuma. Na zahtevo pogodbenih strank lahko na takšnem posvetovanju sodeluje tudi MAAE.
(2) Pristojni vladni organi so dolžni poskrbeti za upravne dogovore, ki bodo omogočili učinkovito izvajanje tega sporazuma in se posvetovati enkrat letno oziroma kadarkoli to zahteva pristojni vladni organ ene ali druge pogodbene stranke. Takšno posvetovanje lahko poteka dopisno.
(3) Vsaka pogodbena stranka je dolžna na zahtevo druge pogodbene stranke le-to obvestiti o zaključkih zadnjega poročila MAAE glede preverjanja, ki ga je MAAE opravila na njenem ozemlju v zvezi z jedrskim materialom iz tega sporazuma.
XI. člen
Spori v zvezi z razlago in izvajanjem tega sporazuma, ki jih ni mogoče rešiti s pogajanji ali na drug način, o katerem se pogodbeni stranki dogovorita, se na zahtevo katerekoli pogodbene stranke predajo arbitražnemu razsodišču, ki ga sestavljajo trije razsodniki. Vsaka pogodbena stranka določi enega razsodnika, ta dva pa skupaj določita tretjega razsodnika, ki ni državljan pogodbenih strank in opravlja funkcijo predsednika. Če v tridesetih (30) dneh po zahtevi za arbitražo ena od pogodbenih strank ne imenuje razsodnika, lahko druga sprta pogodbena stranka zaprosi predsednika Mednarodnega sodišča, da imenuje razsodnika za pogodbeno stranko, ki ga sama ni določila. Če v tridesetih (30) dneh po določitvi ali imenovanju razsodnikov za obe stranki ni imenovan tretji razsodnik, lahko katerakoli pogodbena stranka zaprosi predsednika Mednarodnega sodišča, da imenuje tretjega razsodnika. Za sklepčnost je potrebna večina članov arbitražnega razsodišča, vse odločitve pa morajo biti sprejete z večino glasov vseh članov arbitražnega razsodišča. Arbitražni postopek določi razsodišče. Arbitražna odločitev je obvezujoča za obe pogodbeni stranki in obe sta jo dolžni izvajati. Nagrajevanje razsodnikov je določeno na enaki osnovi kot nagrajevanje ad hoc sodnikov Mednarodnega sodišča.
XII. člen
(1) Da bi ta sporazum začel veljati, bosta pogodbeni stranki z izmenjavo not druga drugo obvestili, da so bile njune ustavne in pravne zahteve izpolnjene. Ta sporazum prične veljati z dnevom izmenjave not oziroma v primeru, da izmenjava not ne bo opravljena na isti dan, z datumom zadnje note.
(2) S pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank je mogoče ta sporazum kadarkoli dopolniti. Kakršnakoli dopolnila k temu sporazumu pričnejo veljati v skladu z določili iz 1. odstavka tega člena.
(3) Ta sporazum velja za obdobje tridesetih (30) let. Če nobena od pogodbenih strank vsaj šest (6) mesecev pred iztekom tega obdobja ne obvesti druge pogodbene stranke o nameri, da prekine sporazum, ostane ta sporazum v veljavi za nadaljnja obdobja desetih (10) let, dokler ena pogodbena stranka vsaj šest (6) mesecev pred iztekom kateregakoli od teh nadaljnjih obdobij ne obvesti druge pogodbene stranke o nameri, da ga prekine.
(4) Ne glede na prekinitev tega sporazuma ostanejo obveznosti, ki so določene v 5. odstavku III. člena in v členih IV, V, VI, VII, VIII, IX, X in XI tega sporazuma v veljavi, dokler se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.
V DOKAZ TEGA sta spodaj podpisana, ki sta ju za to pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
SESTAVLJENO v Ljubljani dne 31. maja 1995 v dveh istovetnih izvodih v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku, vsaka verzija je enako verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Miroslav Gregorič l. r.
Za Vlado
Kanade
Rodney Irwin l. r.
DODATEK A
Jedrski material, material, oprema in tehnologija, ki so predmet tega sporazuma
i) Jedrski material, material, oprema in tehnologija, ki se neposredno ali preko tretjih strani prenašajo med ozemljema pod pristojnostjo pogodbenih strank.
ii) Material in jedrski material, ki je proizveden ali predelan na osnovi ali z uporabo kakršnekoli opreme iz tega sporazuma.
iii) Jedrski material, ki je proizveden ali predelan na osnovi ali z uporabo kakršnegakoli jedrskega materiala ali materiala iz tega sporazuma.
iv) Oprema, ki jo je stranka prejemnica ali stranka dobaviteljica, po posvetovanju s stranko prejemnico, določila kot opremo, ki je načrtovana, zgrajena ali upravljana na podlagi ali z uporabo zgoraj navedene tehnologije oziroma tehničnih podatkov, ki izvirajo iz zgoraj navedene opreme.
Oprema, ki poleg navedenih splošnih določil zadovoljuje vse tri spodaj navedene kriterije:
a) da je enakega tipa kot oprema iz točke (i) (t.j., da njeno projektiranje, konstrukcija ali delovanje temelji na bistveno enakih ali podobnih fizikalnih ali kemičnih procesih, o katerih sta se pogodbeni stranki pisno dogovorili pred prenosom opreme iz točke (i));
b) da jo je kot takšno določila stranka prejemnica ali stranka dobaviteljica, po posvetovanju s stranko prejemnico; in
c) da začne obratovati na lokaciji pod pristojnostjo stranke prejemnice v obdobju dvajsetih (20) let od dneva prvega zagona opreme iz pododstavka (a).
DODATEK B
Oprema
(1) Jedrski reaktorji, ki so sposobni delovati tako, da vzdržujejo kontrolirano samovzdrževalno cepitveno verižno reakcijo, razen reaktorjev ničelne moči, ki so opredeljeni kot reaktorji, pri katerih načrtovana maksimalna stopnja proizvodnje plutonija ne presega 100 gramov letno.
“Jedrski reaktor” vključuje predvsem dele, ki se nahajajo v reaktorski posodi oziroma so nanjo neposredno pritrjeni, opremo za reguliranje moči v sredici in komponente, ki običajno vsebujejo primarno hladilo reaktorske sredice oziroma prihajajo z njim v neposreden stik ali ga uravnavajo.
Pri tem ni namen, da bi izključili reaktorje, ki bi jih bilo mogoče modificirati tako, da bi proizvajali bistveno več kot 100 gramov plutonija letno. Reaktorji, ki so projektirani za trajno obratovanje pri znatno višji moči, ne glede na njihovo sposobnost za proizvodnjo plutonija, niso šteti kot “reaktorji ničelne moči”.
(2) Reaktorske tlačne posode: dokončane kovinske posode ali njihovi večji, v delavnici izdelani deli, ki so posebej projektirani ali izdelani za to, da vsebujejo sredico jedrskega reaktorja iz 1. odstavka, in so sposobni prenašati delovni pritisk primarnega hladila.
Zgornja plošča reaktorske tlačne posode je večji, v delavnici izdelan del tlačne posode.
(3) Notranji deli reaktorja: podporni stebri in plošče za sredico in druge notranje dele reaktorske posode, vodila kontrolnih palic, termalni ščiti, pregrade, rešetke za sredico, plošče difuzorja, itd.
(4) Naprave za polnjenje in praznjenje reaktorja: manipulativna oprema, ki je posebej konstruirana ali izdelana za vstavljanje ali odstranjevanje goriva v jedrskem reaktorju, kot je definirano v 1. odstavku zgoraj, in ki je sposobna delovati med obratovanjem reaktorja oziroma izvajati tehnično zahtevne postopke nameščanja ali poravnavanja, ki omogočajo kompleksne operacije polnjenja v času, ko reaktor ne obratuje, npr. operacije, pri katerih neposredno opazovanje goriva ali dostop do njega običajno ni mogoč.
(5) Reaktorske kontrolne palice: palice, ki so posebej konstruirane ali izdelane za reguliranje hitrosti jedrske cepitve v jedrskem reaktorju iz 1. odstavka zgoraj. Poleg dela, ki absorbira nevtrone, so v to točko zajete tudi konstrukcije za njihovo podpiranje ali obešanje, kadar so le-te dobavljene ločeno.
(6) Reaktorske tlačne cevi: Cevi, ki so posebej konstruirane ali izdelane za to, da vsebujejo gorivne elemente in primarno hladilo v reaktorju iz 1.odstavka zgoraj, pri delovnem pritisku, ki je večji od 50 atmosfer.
(7) Cirkonijeve cevi: Cirkonijeva kovina in zlitine v obliki cevi ali sestavov cevi, v količinah, ki presegajo 500 kg letno, posebej konstruirane ali izdelane za uporabo v reaktorju iz 1. odstavka zgoraj in v katerih razmerje hafnija in cirkonija ne presega 1:500 delcev na enoto teže.
(8) Črpalke za primarno hladilo: Črpalke, ki so posebej konstruirane ali izdelane za poganjanje primarnega hladila za jedrske reaktorje iz 1.odstavka zgoraj.
(9) Postrojenja za predelavo izrabljenih gorivnih elementov in oprema, ki je posebej konstruirana ali izdelana za ta namen:
“Postrojenje za predelavo izrabljenih gorivnih elementov” vključuje opremo in komponente, ki običajno prihajajo v neposreden stik z izrabljenim gorivom in z večjimi postopki predelave jedrskega materiala in cepitvenih produktov ter jih neposredno krmilijo. Tipa opreme, ki spadata v kategorijo, ki sovpada s pomenom izraza “in oprema, ki je posebej konstruirana ali izdelana za ta namen”, sta:
(a) Stroji za sekanje izrabljenih gorivnih elementov: daljinsko upravljana oprema, ki je posebej konstruirana ali izdelana za uporabo v predelovalnem postrojenju iz prejšnjega odstavka in služi za rezanje, sekanje ali prestriženje izrabljenih gorivnih elementov, svežnjev ali palic; in
(b) Kritično varne posode (npr. posode majhnega premera, obročaste ali ploščaste posode), ki so posebej konstruirane ali izdelane za uporabo v zgoraj omenjenem predelovalnem postrojenju in namenjene za raztapljanje izrabljenega jedrskega goriva. Te posode so sposobne prenašati vročo, zelo korozivno tekočino in jih je možno daljinsko natovarjati in vzdrževati.
(10) Postrojenja za izdelovanje gorivnih elementov:
“Postrojenja za izdelovanje gorivnih elementov” vključuje opremo:
(a) ki običajno prihaja v neposreden stik s tokom proizvodnje jedrskega materiala oziroma ga krmili ali neposredno obdeluje;
(b) za hermetično zapiranje jedrskega materiala v srajčke gorivnih palic; in
(c) celoten komplet priprav za zgoraj opisane postopke, kakor tudi posamezne priprave, ki so namenjene za katerega od zgoraj navedenih postopkov in za ostale postopke izdelave goriva, kot so preverjanje tesnosti srajčk gorivnih palic in končna obdelava zaprtih gorivnih palic.
(11) Oprema, razen analitičnih instrumentov, ki je posebej konstruirana ali izdelana za separacijo uranovih izotopov:
“Oprema, razen analitičnih instrumentov, ki je posebej konstruirana ali izdelana za separacijo uranovih izotopov”, vključuje vse večje dele opreme, ki so posebej konstruirani ali izdelani za proces separacije. Takšni deli vključujejo:
– plinske difuzijske membrane
– ohišja plinskega difuzorja
– sestave za centrifugiranje plina, ki so odporne na korozijo UF6
– separacijske enote s šobami
– vrtinčne separacijske enote
– velike aksialne ali centrifugalne kompresorje, ki so odporni na korozijo UF6
– posebna kompresorska tesnila za takšne kompresorje
(12) Postrojenja za pridobivanje težke vode:
“Postrojenje za pridobivanje težke vode” vključuje postrojenje in opremo, posebej konstruirano ali izdelano za obogatitev devterija ali njegovih spojin, kakor tudi katerokoli pomembnejšo količino predmetov in priprav, ki so bistvenega pomena za obratovanje postrojenja.
(13) Katerekoli glavne komponente ali komponente opreme iz 1. do 12. odstavka zgoraj tega dodatka.
DODATEK C
Material
(1) Devterij in težka voda: Devterij in katerakoli devterijeva spojina, v kateri je razmerje med devterijem in vodikom večje kot 1:5000, namenjena za uporabo v jedrskem reaktorju iz 1. odstavka dodatka B, v količinah, ki presegajo 200 kg devterijevih atomov v kateremkoli 12-mesečnem obdobju.
(2) Grafit, namenjen za uporabo v jedrskih napravah: Grafit s stopnjo čistosti, ki je večja od 5 delov na milijon borovega ekvivalenta, z gostoto, ki je večja od 1,50 gramov na kubični centimeter, in v količinah, ki presegajo 30 ton v kateremkoli 12-mesečnem obdobju.
DODATEK D
XX. člen Statuta
Mednarodne agencije za atomsko energijo
Definicije
V tem statutu:
(1) Izraz “poseben cepljiv material”, pomeni plutonij 239; uran 233; uran, obogaten z izotopi 235 ali 233; katerikoli material, ki vsebuje enega ali več zgoraj naštetih materialov; in drugi cepljivi materiali, ki jih od časa do časa določi Svet guvernerjev. Izraz “poseben cepljiv material” ne vključuje osnovnega materiala.
(2) Izraz “uran obogaten z izotopi 235 ali 233”, pomeni uran, ki vsebuje izotope 235 ali 233, oboje pa v takšni količini, da je razmerje med vrsto teh izotopov in izotopom 238 večje kot razmerje med izotopom 235 in izotopom 238, ki se pojavlja v naravi.
(3) Izraz “osnovni material”, pomeni uran, ki vsebuje mešanico izotopov, ki se pojavljajo v naravi; uran, osiromašen z izotopom 235; torij; katerikoli zgoraj naštet material v obliki kovine, zlitine, kemične spojine ali koncentrata; katerikoli drug material, ki vsebuje enega ali več zgoraj naštetih materialov v koncentraciji, ki jo od časa do časa določi Svet guvernerjev in drugi materiali, ki jih od časa do časa določi Svet guvernerjev.
DODATEK E
Dogovorjene stopnje fizične zaščite
Dogovorjene stopnje fizične zaščite, ki jih morajo zagotoviti pristojni vladni organi pri uporabi, shranjevanju in prevozu materialov iz priložene tabele, morajo vsebovati najmanj naslednje zaščitne značilnosti:
III. KATEGORIJA
Uporaba in shranjevanje na območju, do katerega je dostop nadzorovan.
Prevoz s posebnimi previdnostnimi ukrepi, ki vključujejo predhodni dogovor med pošiljateljem, prejemnikom in prevoznikom in, v primeru mednarodnega prevoza, predhodni sporazum med državami, v katerem so določeni čas in kraj prevoza ter postopki za prenos odgovornosti za prevoz.
II. KATEGORIJA
Uporaba in shranjevanje znotraj zaščitenega območja z nadzorovanim dostopom, t.j. območje, ki je pod stalnim nadzorom stražarjev ali elektronskih naprav in je obdano s fizično pregrado z omejenim številom ustrezno nadzorovanih vhodov, oziroma katerokoli drugo območje z enako stopnjo fizične zaščite.
Prevoz s posebnimi previdnostnimi ukrepi, ki vključujejo predhodni dogovor med pošiljateljem, prejemnikom in prevoznikom in, v primeru mednarodnega prevoza, tudi predhodni sporazum med državami, v katerem so določeni čas in kraj prevoza ter postopki za prenos odgovornosti za prevoz.
I. KATEGORIJA
Materiali iz te kategorije morajo biti zaščiteni pred nepooblaščeno uporabo z naslednjimi zelo zanesljivimi sistemi:
Uporaba in shranjevanje znotraj visoko zaščitenega območje, t.j. znotraj zaščitenega območja, kot je določeno za II. kategorijo, in do katerega je dostop dovoljen samo osebam, katerih zanesljivost je bila preverjena. Tako območje nadzorujejo stražarji, ki so v neposredni zvezi z ustreznimi varnostnimi silami. Namen posebnih ukrepov, ki se izvajajo v tem kontekstu, je odkrivanje in preprečevanje napadov, nepooblaščenega dostopa ali nepooblaščenega odvoza materiala.
Prevoz s posebnimi previdnostnimi ukrepi, kot so določeni za prevoz materialov iz II. in III. kategorije, in dodatnim stalnim nadzorom spremstva, pod pogoji, ki zagotavljajo neposredno zvezo z ustreznimi varnostnimi silami.
TABELA: KATEGORIZACIJA JEDRSKEGA MATERIALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Material      Oblika              Kategorija I Kategorija II       Kategorija III(c)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Plutonija    Neobsevan(b)           2 kg ali več manj kot 2kg,       500 g ali manj,
                                  vendar več kot 500 g    vendar več kot 15 g
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Uran 235     Neobsevan(b)
          – uran, obogaten         5 kg ali več manj kot 5kg,       1 kg ali manj,
           z 20% (na 235)U ali več            vendar več kot 1 kg    vendar več kot 15 g
          – uran, obogaten z 10%         –    10 kg ali več       manj kot 10 kg,
           (na 235)U, toda manj kot z 20%                      vendar več kot 1 kg
          – uran, ki je bolj obogaten       –       –          10 kg ali več
           kot naravni, vendar manj
           kot z 10% (na 235)U
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Uran 233     Neobsevan(b)           2 kg ali več manj kot 2 kg,       500 g ali manj,
                                  vendar več kot 500 g    vendar več kot 15 g
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Obsevano gorivo                         osiromašeni ali
                                  naravni uran, torij ali
                                  nizko obogateno gorivo
                                  (manj kot 10% cepljive
                                  vsebine)(d, e)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a) Vse oblike plutonija, razen tistega z izotopsko koncentracijo nad 80% v plutoniju-238.
(b) Material, ki ni bil obsevan v reaktorju, ali material, ki je bil obsevan v reaktorju, pri čemer je stopnja radiacije 100 rad/h ali manj v razdalji enega metra brez zaslona.
(c) Količine, ki ne spadajo v III. kategorijo, in naravni uran, je treba zavarovati tako, kot je potrebno za previdno ravnanje s takim materialom.
(d) Čeprav se priporoča ta stopnja varovanja, se pogodbeni stranki lahko odločita tudi za kakšno drugo kategorijo fizičnega varovanja, ko ocenita specifične pogoje.
(e) Drugo gorivo, ki se po svojem prvotnem deležu cepljivega materiala klasificira kot material iz I. ali II. kategorije pred obsevanjem, se lahko uvrsti za eno kategorijo niže, ko stopnja sevanja iz goriva preseže 100 rad/h v razdalji enega metra brez zaslona.
AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA FOR CO-OPERATION IN THE PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY
The Government of the Republic of Slovenia (hereinafter referred to as “Slovenia”) and the Government of Canada (hereinafter referred to as “Canada”), both hereinafter referred to as the Parties;
DESIRING to strengthen the friendly relations that exist between the Parties;
MINDFUL of the advantages of effective co-operation in the peaceful uses of nuclear energy;
RECOGNIZING that Slovenia and Canada are both non-nuclear-weapon States party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons done at London, Moscow and Washington on July 1, 1968, (hereinafter referred to as the “NPT”) and, as such, have undertaken not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices and that each Party has concluded an agreement with the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as the “IAEA”) for the application of safeguards in connection with the NPT;
UNDERLINING further that the parties to the NPT have undertaken to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of nuclear material, material, equipment and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy and that parties to the NPT in a position to do so may also co-operate in contributing together to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes;
INTENDING, therefore, to co-operate with one another to these ends;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE I
For the purpose of this Agreement:
(a) ”Appropriate governmental authority” means for Slovenia, the Slovenian Nuclear Safety Administration and for Canada, the Atomic Energy Control Board;
(b) ”Equipment” means any of the equipment listed in Annex B to this Agreement;
(c) ”Material” means any of the material listed in Annex C to this Agreement;
(d) ”Nuclear material” means any source material or any special fissionable material as these terms are defined in Article XX of the Statute of the IAEA which is attached as Annex D to this Agreement. Any determination by the Board of Governors of the IAEA under Article XX of the IAEA’s Statute that amends the list of material considered to be “source material” or “special fissionable material”, shall only have effect under this Agreement when the Parties to this Agreement have informed each other in writing that they accept that determination;
(e) ”Persons” means individuals, firms, corporations, companies, partnerships, associations and other entities, private or governmental whether possessed of legal personality or not and their respective agents; and
(f) ”Technology” means technical data that the supplier Party has designated, prior to transfer and after consultation with the recipient Party, as being relevant in terms of non-proliferation and important for the design, production, operation or maintenance of equipment or for the processing of nuclear material or material and (i) includes, but is not limited to, technical drawings, photographic negatives and prints, recordings, design data and technical and operating manuals; but (ii) excludes data available to the public.
ARTICLE II
The co-operation contemplated under this Agreement relates to the use, development and application of nuclear energy for peaceful purposes and may include, inter alia:
(a) the supply of information, which includes technology, related to:
i) research and development;
ii) health, nuclear safety, emergency planning and environmental protection;
iii) equipment (including the supply of designs, drawings and specifications);
iv) uses of nuclear material, material and equipment (including manufacturing processes and specifications);
and the transfer of patent and other proprietary rights pertaining to that information;
(b) the supply of nuclear material, material and equipment;
(c) the implementation of projects for research and development as well as for design and for application of nuclear energy for use in such fields as agriculture, industry, medicine, the generation of electricity and environmental protection;
(d) industrial co-operation between persons in Slovenia and in Canada;
(e) technical training and related access to and use of equipment;
(f) the rendering of technical assistance and services, including exchanges of experts and specialists; and
(g) the exploration for and development of uranium resources.
ARTICLE III
(1) The Parties shall encourage and facilitate co-operation between persons under their respective jurisdictions on matters within the scope of this Agreement.
(2) Subject to the terms of this Agreement, persons under the jurisdiction of either Party may supply to or receive from persons under the jurisdiction of the other Party nuclear material, material, equipment and technology, on commercial or other terms as may be agreed by the persons concerned.
(3) Subject to the terms of this Agreement, persons under the jurisdiction of either Party may provide persons under the jurisdiction of the other Party with technical training in the application of nuclear energy for peaceful uses on commercial or other terms as may be agreed by the persons concerned.
(4) The Parties will make efforts to facilitate exchanges of experts, technicians and specialists related to activities under this Agreement.
(5) The Parties shall take all precautions necessary to preserve the confidentiality of information including commercial and industrial secrets transferred between persons under their respective jurisdictions.
(6) The Parties may, subject to terms and conditions to be jointly determined, collaborate on safety and regulatory aspects of the production of nuclear energy including (a) exchange of information and (b) technical co-operation and training.
(7) A Party shall not use the provisions of this Agreement for the purpose of securing commercial advantage or for the purpose of interfering with the commercial relations of the other Party.
(8) The cooperation contemplated by this Agreement shall be in accordance with the laws, regulations, and policies in force in Slovenia and Canada.
ARTICLE IV
(1) Nuclear material, material, equipment and technology identified in Annex A shall be subject to this Agreement unless otherwise agreed by the Parties.
(2) Items other than those covered by paragraph (1) of this Article shall be subject to this Agreement when the Parties have so agreed in writing.
(3) Each Party shall provide written notification to the other Party, prior to the transfer, whether direct or through third parties, between Slovenia and Canada of nuclear material, material, equipment and technology.
(4) The appropriate governmental authorities shall establish notification and other administrative procedures in order to implement the provisions of this Article.
ARTICLE V
Prior to the transfer of any nuclear material, material, equipment or technology subject to this Agreement beyond the jurisdiction of a Party to this Agreement to a third party, the written consent of the other Party shall be obtained. An agreement to facilitate the implementation of this provision may be established by the Parties.
ARTICLE VI
Prior to the enrichment of any nuclear material subject to this Agreement to twenty (20) percent or more in the isotope U 235 or to the reprocessing of any nuclear material subject to this Agreement, written agreement of both Parties shall be obtained. Such consent shall describe the conditions under which the resultant plutonium or uranium enriched to twenty (20) percent or more may be stored and used. An agreement to facilitate the implementation of this provision may be established by the Parties.
ARTICLE VII
(1) Nuclear material, material, equipment and technology subject to this Agreement shall not be used to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices.
(2) With respect to nuclear material, the commitment contained in paragraph (1) of this Article shall be verified pursuant to the safeguards agreement between each Party and the IAEA, in connection with the NPT. However, if for any reason or at any time the IAEA is not administering such safeguards within the territory of a Party, that Party shall forthwith enter into an agreement with the other Party for the establishment of IAEA safeguards or of a safeguards system that conforms to the principles and procedures of the safeguards system set out in the IAEA document INFCIRC/66 Rev 2, as well as any subsequent amendments thereto that are accepted by the Parties, and provides for the application of safeguards to all items subject to this Agreement.
ARTICLE VIII
(1) Nuclear material shall remain subject to this Agreement until:
(a) it is determined that it is no longer either usable or practicably recoverable for processing into a form usable for any nuclear activity relevant from the point of view of safeguards referred to in Article VII of this Agreement. Both Parties shall accept a determination made by the IAEA in accordance with the provisions for the termination of safeguards of the relevant safeguards agreement to which the IAEA is a party;
(b) it has been transferred to a third party in accordance with the provisions of Article V of this Agreement; or
(c) otherwise agreed between the Parties.
(2) Material and equipment shall remain subject to this Agreement until:
(a) transferred to a third party in accordance with the provisions of Article V of this Agreement; or
(b) otherwise agreed between the Parties.
(3) Technology shall remain subject to this Agreement until otherwise agreed between the Parties.
ARTICLE IX
(1) Each Party shall take all measures necessary, commensurate with the assessed threat prevailing from time to time, to ensure the physical protection of nuclear material subject to this Agreement and shall, as a minimum, apply levels of physical protection as set out in Annex E to this Agreement.
(2) The Parties shall consult at the request of either Party concerning matters related to the physical protection of nuclear material, material, equipment and technology subject to this Agreement including those concerning physical protection during international transportation.
ARTICLE X
(1) The Parties shall consult at any time at the request of either Party to ensure the effective fulfilment of the obligations of this Agreement. The IAEA may be invited to participate in such consultations upon the request of the Parties.
(2) The appropriate governmental authorities shall establish administrative arrangements to facilitate the effective implementation of this Agreement and shall consult annually or at any other time at the request of either authority. Such consultations may take the form of an exchange of correspondence.
(3) Each Party shall, upon the other Party’s request, inform the other Party of the conclusions of the most recent report by the IAEA on the IAEA’s verification activities in its territory, relevant to the nuclear material subject to this Agreement.
ARTICLE XI
Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement which is not settled by negotiation or as may otherwise be agreed between the Parties shall, on the request of either Party, be submitted to an arbitral tribunal which shall be composed of three arbitrators. Each Party shall designate one arbitrator and the two arbitrators so designated shall elect a third, not a national of either Party, who shall be the Chairman. If within thirty (30) days of the request for arbitration either Party has not designated an arbitrator, the other Party to the dispute may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator for the Party which has not designated an arbitrator. If within thirty (30) days of the designation or appointment of arbitrators for both the Parties the third arbitrator has not been elected, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint the third arbitrator. A majority of the members of the arbitral tribunal shall constitute a quorum, and all decisions shall be made by majority vote of all the members of the arbitral tribunal. The arbitral procedure shall be fixed by the tribunal. The decisions of the tribunal shall be binding on both Parties and shall be implemented by them. The remuneration of the arbitrators shall be determined on the same basis as that for ad hoc judges of the International Court of Justice.
ARTICLE XII
(1) For the purpose of the entry into force of this Agreement, the Parties will inform each other by an exchange of notes that their respective constitutional and legal requirements have been completed. This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of notes or, in the event that the exchange of notes does not take place on the same day, on the date of the last note.
(2) This Agreement may be amended at any time with the written consent of the Parties. Any amendments to this Agreement shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article.
(3) This Agreement shall remain in force for a period of thirty (30) years. If neither Party has notified the other Party of its intention to terminate the Agreement at least six (6) months prior to the expiry of that period, this Agreement shall continue in force for additional periods of ten (10) years each unless, at least six (6) months before the expiration of any such additional period, a Party notifies the other Party of its intention to terminate this Agreement.
(4) Notwithstanding termination of this Agreement, the obligations contained in Article III, paragraph (5) and in Articles IV, V, VI, VII, VIII, IX, X and XI of this Agreement shall remain in force until otherwise agreed by the Parties.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized for this purpose by their respective governments, have signed this Agreement.
DONE AT Ljubljana this 31st day of May 1995, in duplicate, in the English, French and Slovenian languages, each version being equally authentic.
For the Government
of the Republic of Slovenia
mag. Miroslav Gregorič, (s)
For the Government
of Canada
Rodney Irwin, (s)
ANNEX A
Nuclear Material, Material, Equipment and Technology Subject to the Agreement
(i) Nuclear material, material, equipment and technology transferred between the jurisdictions of the Parties, directly or through third parties;
(ii) Material and nuclear material that is produced or processed on the basis, or by the use, of any equipment subject to this Agreement;
(iii) Nuclear material that is produced or processed on the basis, or by the use, of any nuclear material or material subject to this Agreement;
(iv) Equipment which the recipient Party, or the supplying Party after consultations with the recipient Party, has designated as being designed, constructed or operated on the basis of or by the use of the technology referred to above, or technical data derived from equipment referred to above.
Without restricting the generality of the foregoing, equipment that satisfies all three of the following criteria:
(a) that is of the same type as equipment referred to in (i) (i.e. its design, construction or operating processes are based on essentially the same or similar physical or chemical processes as agreed in writing by the Parties prior to the transfer of the equipment referred to in (i));
(b) that is so designated by the recipient Party or the supplier Party after consultation with the recipient Party; and
(c) the first operation of which commences at a location within the jurisdiction of the recipient Party within 20 years of the date of the first operation of the equipment referred to in sub-paragraph (a).
ANNEX B
Equipment
(1) Nuclear reactors capable of operation so as to maintain a controlled self-sustaining fission chain reaction, excluding zero energy reactors, the latter being defined as reactors with a designed maximum rate of production of plutonium not exceeding 100 grams per year.
A “nuclear reactor” basically includes the items within or attached directly to the reactor vessel, the equipment which controls the level of power in the core, and the components which normally contain, or come in direct contact with, or control the primary coolant of the reactor core.
It is not intended to exclude reactors which could reasonably be capable of modification to produce significantly more than 100 grams of plutonium per year. Reactors designed for sustained operation at significant power levels, regardless of their capacity for plutonium production, are not considered as “zero energy reactors”.
(2) Reactor pressure vessels: metal vessels, as complete units or as major shop-fabricated parts therefor, which are especially designed or prepared to contain the core of a nuclear reactor as defined in paragraph (1) above and are capable of withstanding the operating pressure of the primary coolant.
A top plate for a reactor pressure vessel is a major shop-fabricated part of a pressure vessel.
(3) Reactor internals: support columns and plates for the core and other vessel internals, control rod guide tubes, thermal shields, baffles, core grid plates, diffuser plates, etc.
(4) Reactor fuel charging and discharging machines: Manipulative equipment especially designed or prepared for inserting or removing fuel in a nuclear reactor as defined in paragraph (1) above capable of on-load operation or employing technically sophisticated positioning or alignment features to allow complex off-load fuelling operations such as those in which direct viewing of or access to the fuel is not normally available.
(5) Reactor control rods: Rods especially designed or prepared for the control of the reaction rate in a nuclear reactor as defined in paragraph (1) above. This item includes, in addition to the neutron absorbing part, the support or suspension structures therefor if supplied separately.
(6) Reactor pressure tubes: Tubes which are especially designed or prepared to contain fuel elements and the primary coolant in a reactor as defined in paragraph (1) above at an operating pressure in excess of 50 atmospheres.
(7) Zirconium tubes: Zirconium metal and alloys in the form of tubes or assemblies of tubes and in quantities exceeding 500 kg per year, especially designed or prepared for use in a reactor as defined in paragraph (1) above, and in which the relationship of hafnium to zirconium is less than 1:500 parts by weight.
(8) Primary coolant pumps: Pumps especially designed or prepared for circulating the primary coolant for nuclear reactors as defined in paragraph (1) above.
(9) Plants for the reprocessing of irradiated fuel elements, and equipment especially designed or prepared therefor:
A “plant for the reprocessing of irradiated fuel elements” includes the equipment and components which normally come in direct contact with and directly control the irradiated fuel and the major nuclear material and fission product processing streams. Items of equipment that are considered to fall within the meaning of the phrase “and equipment especially designed or prepared therefor” include:
(a) Irradiated fuel element chopping machines: remotely operated equipment especially designed or prepared for use in a reprocessing plant as identified above and intended to cut, chop or shear irradiated nuclear fuel assemblies, bundles or rods; and
(b) Critically safe tanks (e.g. small diameter, annular or slab tanks) especially designed or prepared for use in a reprocessing plant as identified above, intended for dissolution of irradiated nuclear fuel and which are capable of withstanding hot, highly corrosive liquid, and which can be remotely loaded and maintained.

(10) Plants for the fabrication of fuel elements:
A “plant for the fabrication of fuel elements” includes the equipment:
(a) awhich normally comes into direct contact with, or directly processes, or controls, the production flow of nuclear material, or
(b) which seals the nuclear material within the cladding, and
(c) the whole set of items for the foregoing operations, as well as individual items intended for any of the foregoing operations, and for other fuel fabrication operations, such as checking the integrity of the cladding or the seal, and the finish treatment to the sealed fuel.
(11) Equipment, other than analytical instruments, especially designed or prepared for the separation of isotopes of uranium:
“Equipment, other than analytical instruments, especially designed or prepared for the separation of isotopes or uranium” includes each of the major items of equipment especially designed or prepared for the separation process. Such items include:
– gaseous diffusion barriers
– gaseous diffuser housings
– gas centrifuge assemblies, corrosion-resistant to UF6
– jet nozzle separation units
– vortex separation units
– large UF6 corrosion-resistant axial or centrifugal compressors
– special compressor seals for such compressors.
(12) Plants for the production of heavy water:
A “plant for the production of heavy water” includes the plant and equipment especially designed or prepared for the enrichment of deuterium or its compounds, as well as any significant fraction of the items essential to the operation of the plant.
(13) Any major components or components of items (1) to (12) above.
ANNEX C
Material
(1) Deuterium and heavy water: Deuterium and any deuterium compound in which the ratio of deuterium to hydrogen exceeds 1:5000 for use in a nuclear reactor, as defined in paragraph (1) of Annex B, in quantities exceeding 200 kg of deuterium atoms in any period of 12 months.
(2) Nuclear grade graphite: Graphite having a purity level better than 5 parts per million boron equivalent and with a density greater than 1.50 grams per cubic centimetre in quantities exceeding 30 metric tons in any period of 12 months.
ANNEX D
Article XX of the Statute
of the International Atomic Energy Agency
Definitions
As used in this Statute:
(1) The term “special fissionable material” means plutonium-239; uranium-233; uranium enriched in the isotopes 235 or 233; any material containing one or more of the foregoing; and such other fissionable material as the Board of Governors shall from time to time determine but the term “special fissionable material” does not include source material.
(2) The term “uranium enriched in the isotopes 235 or 233” means uranium containing the isotopes 235 or 233 both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 occurring in nature.
(3) The term “source material” means uranium containing the mixture of isotopes occurring in nature; uranium depleted in the isotope 235; thorium; any of the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate; any other material containing one or more of the foregoing in such concentration as the Board of Governors shall from time to time determine; and such other materials as the Board of Governors shall from time to time determine.
ANNEX E
Agreed Levels of Physical Protection
The agreed levels of physical protection to be ensured by the appropriate governmental authorities in the use, storage and transportation of the materials of the attached table shall as a minimum include protection characteristics as follows:
CATEGORY III
Use and Storage within an area to which access is controlled.
Transportation under special precautions including prior arrangement between sender, recipient and carrier, and prior agreement between states in case of international transport specifying time, place and procedures for transferring transport responsibility.
CATEGORY II
Use and Storage within a protected area to which access is controlled, i.e. an area under constant surveillance by guards or electronic devices, surrounded by a physical barrier with a limited number of points of entry under appropriate control, or any area with an equivalent level of physical protection.
Transportation under special precautions including prior arrangement between sender, recipient and carrier, and prior agreement between states in case of international transport specifying time, place and procedures for transferring transport responsibility.
CATEGORY I
Materials in this Category shall be protected with highly reliable systems against unauthorized use as follows:
Use and Storage within a highly protected area, i.e. a protected area as defined for Category II above, to which, in addition, access is restricted to persons whose trustworthiness has been determined and under surveillance by guards who are in close communication with appropriate response forces. Specific measures taken in this context should have as their objective the detection and prevention of any assault, unauthorized access or unauthorized removal of material.
Transportation under special precautions as identified above for transportation of Category II and III materials and, in addition, under constant surveillance of escorts and under conditions which assure close communication with appropriate response forces.
TABLE: CATEGORIZATION OF NUCLEAR MATERIAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Material      Form             Category I  Category II       Category III(c)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Plutonium(a)   Unirradiated(b)        2 kg or more Less than 2 kg but   500 g or less
                                more than 500 g     but more than 15g
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Uranium – 235  Unirradiated(b)
          – uranium enriched      5 kg or more Less than 5 kg but   1 kg or less
           to 20% (na 235)U or more         more than 1 kg     but more than 15g
          – uranirum enriched        –    10 kg or more      Less than 10 kg
           to 10% (na 235)U but less                     but more than 1 kg
           than 20%
          – uranium, enriched above     –       –         10 kg or more
           natural, but less than 10%
           (na 235)U
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Uranium – 233  Unirradiated(b)        2 kg or more Less than 2 kg but   500 g or less
                                more than 500 g     but more than 15g
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Irradiated Fuel                       Depleted or natural
                                uranium, thorium or
                                low enriched fuel
                                (less than 10%
                                fissile content)(d, e)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(a). All plutonium except that with isotopic concentration exceeding 80% in plutonium-238.
(b). Material not irradiated in a reactor or material irradiated in a reactor but with a radiation level equal to or less than 100 rad/hour at one meter unshielded.
(c). Quantities not falling in Category III and natural uranium should be protected in accordance with prudent menagement pratice.
(d). Although this level of protection is recommended, it would be open to Parties, upon evaluation of the specific circumstances, to assign a different category of physical protection.
(e). Other fuel which by virtue of its original fissile material content is classified as Category I or II before irradiation may be reduced one category level while the radiation level from the fuel exceeds 100 rad/hour at one meter unshielded.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 320-06/95-5/1
Ljubljana, dne 30. januarja 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
* Besedilo sporazuma v francoskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost