Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari in protokola, sklenjenega na podlagi 18. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestem prevozu stvari (BFRMCP), stran 49.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU STVARI IN PROTOKOLA, SKLENJENEGA NA PODLAGI 18. ČLENA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU STVARI (BFRMCP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari in protokola, sklenjenega na podlagi 18. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari (BFRMCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 1996.
Št. 001-22-6/96
Ljubljana, dne 3. februarja 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU STVARI IN PROTOKOLA, SKLENJENEGA NA PODLAGI 18. ČLENA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU STVARI (BFRMCP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari in protokol, sklenjen na podlagi 18. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari, podpisana v Annecyju 26. maja 1994.
2. člen
Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasita:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU STVARI
Vlada Republike Slovenije in
Vlada Republike Francije
sta se v želji, da bi spodbudili cestni prevoz stvari med državama in tranzit čez svoji ozemlji,
ogovorili o naslednjem:
1. člen
Določila tega sporazuma veljajo za mednarodni javni prevoz stvari ali za prevoz stvari za lastne potrebe iz oziroma v eno od držav pogodbenic z vozili, ki so registrirana v drugi državi pogodbenici, ter za tranzitni prevoz čez ozemlje ene od držav pogodbenic z vozili, ki so registrirana v drugi državi pogodbenici.
Izraz “izvajalec” v tem sporazumu pomeni vsakega prevoznika, ki je pravno usposobljen za opravljanje mednarodnega prevoza v skladu s predpisi, veljavnimi v vsaki državi pogodbenici tega sporazuma.
2. člen
Izvajalci ene pogodbenice ne smejo opravljati notranjih prevozov na ozemlju druge pogodbenice.
3. člen
Za vsak prevoz stvari iz 1. člena tega sporazuma in za vsako pot praznih vozil je treba predhodno pridobiti dovoljenje.
4. člen
Izvajalci ene države lahko v skladu z dovoljenji iz 5., 7., 8. in 9. člena tega sporazuma opravljajo prevoze med ozemljem druge države in ozemljem neke tretje države, če gre za tranzitne prevoze čez državo, v kateri je registrirano vozilo.
Prevozi iz prejšnjega odstavka se lahko opravljajo tudi brez tranzita čez državo, v kateri je registrirano vozilo, po pridobitvi posebnega dovoljenja pristojnih organov druge pogodbenice.
5. člen
1. Izvajalci pridobijo dovoljenja za prevoz stvari od pristojnih organov države, kjer so registrirana vozila, s katerimi opravljajo prevoze, in to na podlagi kontingenta, ki ga pogodbenici vsako leto sporazumno določita z izmenjavo pisem oziroma na podlagi sklepov mešane komisije iz 17. člena tega sporazuma.
2. V ta namen pristojni organi obeh držav izmenjajo potrebne obrazce.
6. člen
Dovoljenj iz 3. člena tega sporazuma so oproščeni:
a) humanitarni prevozi;
b) prevozi stvari z motornimi vozili, katerih skupna masa tovora (vključno s tovorom prikolic) ne presega 6 ton oziroma katerih dovoljena nosilnost (vključno z nosilnostjo prikolic) ne presega 3,5 tone;
c) prevozi umetniških predmetov in umetnin, namenjenih sejmom, razstavam ali javnim nastopom;
d) priložnostni prevozi predmetov in opreme, namenjenih izključno reklami ali obveščanju javnosti;
e) selitveni prevozi, ki jih opravljajo izvajalci, ki razpolagajo s posebno opremo in osebjem za selitve;
f) prevozi opreme, pripomočkov in živali za ali po končanih gledaliških, glasbenih, kinematografskih, športnih, cirkuških, sejemskih prireditvah ali ljudskih slavjih kakor tudi radijskih prenosih in filmskih ali televizijskih snemanjih;
g) prevozi prtljage s prikolicami, priključenimi na vozila, ki so namenjena za prevoz potnikov, kakor tudi prevozi prtljage z vsemi drugimi vrstami vozil na letališča in z njih;
h) poštni prevozi;
i) prihod vozil za popravilo in vleko poškodovanih avtomobilov ter prevoz poškodovanih vozil;
j) pogrebni prevozi s posebnimi vozili;
k) prevozi živalskih trupel za odiranje in razkosanje;
l) prevozi čebel in ribjega zaroda;
m) prevozi živih živali s posebnimi vozili;
n) prevozi dragocenega blaga s posebnimi vozili.
7. člen
1. Obstajata dve vrsti dovoljenj:
a) terminska dovoljenja, ki veljajo za nedoločeno število potovanj in za koledarsko leto;
b) dovoljenja, ki veljajo za eno ali več voženj, vendar za največ tri mesece.
2. Dovoljenje daje prevozniku pravico, da ob vrnitvi prevzame blago.
8. člen
Dovoljenja se tiskajo v jezikih obeh pogodbenic na obrazcih, o katerih se sporazumejo pristojni organi.
9. člen
1. Dovoljenja se glasijo na ime izvajalca, ki opravlja prevoz, in so neprenosljiva.
2. Pristojni organi izdajajo dovoljenja, ki jih predvideva ta sporazum, brezplačno.
3. Dovoljenja morajo biti v vozilu, tako da jih izvajalec na zahtevo uradne osebe, pooblaščene za nadzor, lahko takoj pokaže.
4. Dovoljenja morajo imeti v prilogi transportno poročilo, ki ga potrdi carinska služba na vstopu in izstopu z ozemlja države, za katero veljajo.
10. člen
Če teža oziroma velikost vozila oziroma tovora presegata meje, dovoljene na ozemlju druge pogodbenice, mora pristojni organ te pogodbenice za takšno vozilo izdati posebno dovoljenje, ki je v vozilu.
11. člen
1. Izvajalci, ki opravljajo prevoze, predvidene s tem sporazumom, morajo plačati davke in takse, veljavne na ozemlju druge pogodbenice, za prevoze, opravljene na tem ozemlju.
2. Pogodbenici lahko do višine, določene v protokolu na podlagi 18. člena tega sporazuma, odobrita znižanje ali oprostitev plačila teh davkov in taks.
12. člen
Vozno osebje lahko brez carine in uvoznega dovoljenja uvozi osebno garderobo in orodje, potrebno za opravljanje svojega dela med bivanjem v državi uvoza. Te predmete lahko brez dovoljenja ponovno izvozi.
13. člen
Ob uvozu na ozemlje ene ali druge pogodbenice so plačila carin in davkov oproščeni rezervni deli, ki se začasno uvozijo zaradi popravil cestnih vozil v mednarodnem prometu.
Za te uvoze velja državna zakonodaja ene ali druge pogodbenice. Zamenjani deli bodo izvoženi ali uničeni pod nadzorom carinske službe.
14. člen
Uporabniki dovoljenj in njihovo osebje morajo na ozemlju pogodbenic spoštovati predpise, zlasti tiste, ki se nanašajo na prevoze, cestni promet, carino in policijo.
15. člen
Notranja zakonodaja vsake pogodbenice velja za vsa vprašanja, ki jih ta sporazum oziroma mednarodne konvencije, h katerim sta pogodbenici pristopili, ne urejajo.
16. člen
Ob kršitvi določil tega sporazuma na ozemlju ene od pogodbenic morajo pristojni organi države, v kateri je vozilo registrirano, na zahtevo pristojnih organov druge pogodbenice sprejeti enega od naslednjih ukrepov:
a) opozorilo;
b) začasna ali dokončna, delna ali popolna ukinitev možnosti za opravljanje prevozov iz 1. člena tega sporazuma na ozemlju države, v kateri je bila storjena kršitev.
Organi, ki sprejmejo ukrep, morajo o njem obvestiti organe, ki so ukrep zahtevali.
17. člen
1. Za zagotovitev uspešnega uresničevanja sporazuma in njegovega usklajevanja z razvojem prometa ter izmenjave potrebnih statističnih in drugih podatkov, se predstavniki pristojnih organov obeh pogodbenic sestajajo kot mešana komisija.
2. Mešana komisija se na zahtevo ene od pogodbenic sestaja občasno in po potrebi izmenično na ozemlju ene in druge pogodbenice.
18. člen
1. Pogodbenici urejata načine in pogoje izvajanja tega sporazuma s protokolom, ki ga podpišeta hkrati s sporazumom.
2. Mešana komisija iz 17. člena tega sporazuma je pooblaščena, da spremeni protokol,če je potrebno.
19. člen
Določila tega sporazuma veljajo ne glede na sedanje in prihodnje predpise in obveznosti, določene z Rimsko pogodbo, s katero so bile ustanovljene Evropske skupnosti.
20. člen
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka od pogodbenic ga lahko odpove z vsaj trimesečnim odpovednim rokom.
Vsaka pogodbenica obvesti drugo o zaključku postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma, ki začne veljati na dan prejema zadnjega od teh obvestil.
Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Sklenjeno v Annecyju, dne 26. maja 1994 v dveh izvodih.
Za Vlado Republike
Slovenije
Igor Umek l. r.
Za Vlado Republike
Francije
Bernard Bosson l. r.
P R O T O K O L
SKLENJEN NA PODLAGI 18. ČLENA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU STVARI
Da bi sporazum lahko uresničevali, sta se slovenska in francoska delegacija dogovorili o naslednjem:
Kar zadeva 7., 8. in 9. člen
a) Dovoljenja, veljavna na slovenskem ozemlju, imajo v gornjem levem kotu oznako “SLO”, dovoljenja, veljavna na francoskem ozemlju, pa nosijo oznako “F”.
b) Dovoljenja so oštevilčena ter imajo žig in podpis organa, ki jih je izdal.
c) Terminska dovoljenja so natisnjena na belem papirju. Dovoljenja, vezana na vožnjo, so natisnjena na zelenem papirju.
d) Poročila, ki so v prilogi dovoljenj, obsegajo:
– ime izvajalca
– datume poti tja in nazaj
– številko dovoljenja, na katero se poročila nanašajo
– registrsko številko vozila, ki opravlja prevoz
– nosilnost in skupno težo vozila
– mesto nakladanja in razkladanja blaga
– vrsto in težo blaga, ki se prevaža
– lokacijo za carinsko plombo.
e) Po uporabi oziroma izteku veljavnosti uporabniki vrnejo dovoljenja in poročila, če niso bila izkoriščena, službi, ki jih je izdala.
Kar zadeva 10. člen
Vloge za pridobitev posebnih dovoljenj je treba predložiti:
a) če gre za slovenske prevoznike:
Prefekturi departmaja vstopa na francosko ozemlje ali
Prefekturi francoskega departmaja nakladanja.
b) če gre za francoske prevoznike:
Slovenska cestna podjetja
Ljubljana, Slovenija

Kar zadeva 11. člen
Izvajalci, ki opravljajo prevoze, ki jih ureja sporazum z dne 26. maja 1994, s cestnimi vozili, registriranimi v eni od pogodbenic, so na recipročni podlagi oproščeni plačevanja naslednjih taks in davkov:
a) v Franciji posebne takse na določena cestna vozila (imenovane “taksa na osno razdaljo”), uzakonjene s 16. členom spremenjenega zakona št. 67-1114 z 21. decembra 1967,
b) v Sloveniji cestnih taks, določenih z zakonom, ki ureja mednarodne prevoze.
Kar zadeva 16. in 17. člen
Organa, pristojna za uresničevanje sporazuma, sta:
– za slovensko stran:
Ministrstvo za promet in zveze
Prešernova 23
61000 Ljubljana
Slovenija
– za francosko stran:
Ministčre de l’Equipement, du Logement
et des Transports
Direction des Transports Terrestres
Grande Arche-Paroi Sud
92055 Paris La Défense Cédex 04
Kontingent
1. V prvem letu uresničevanja sporazuma je letno število voženj “odhod” in “prihod”, ki jih smejo prevozniki ene države opraviti na ozemlju druge države, v tranzitu čez to državo ali pri prevozu za in iz tretjih držav ob tranzitiranju lastne države, določeno na 14.000 ter za prevoze “ tretjih držav” na 100.
2. Vsako dovoljenje, vezano na čas potovanja, velja pavšalno za 40 voženj.
Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v slovenskem in francoskem jeziku, vsak je enako verodostojen.
Sklenjeno v Annecyju 26. maja 1994.
Za Vlado Republike
Slovenije
Igor Umek l. r.
Za Vlado Republike
Francije
Bernard Bosson l. r.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVÈNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES
Le Gouvernement de la République slovène et
le Gouvernement de la République française
Désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les deux Etats, ainsi que le transit à travers leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Les dispositions du présent Accord s’appliquent au trafic international de marchandises, c’est-à-dire aux transports pour compte d’autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination de l’un des Etats contractants, assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l’autre Etat contractant, ainsi qu’au trafic en transit assuré à travers le territoire de l’un des Etats contractants par un véhicule automobile immatriculé dans l’autre Etat contractant.
Le terme entreprise utilisé dans le présent Accord doit être entendu comme toute entreprise habilitée à effectuer des transports internationaux conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat partie à l’Accord.
Article 2
Les entreprises d’une partie contractante ne sont pas autorisées à effectuer des transports intérieurs sur le territoire de l’autre partie contractante.
Article 3
Tous les transports de marchandises, visés à l’article 1er du présent accord ainsi que les déplacements à vide des véhicules, sont soumis au régime de l’autorisation préalable.
Article 4
Les entreprises de l’un des deux Etats peuvent effectuer, sous-couvert des autorisations visées aux articles 5-7-8 et 9 du présent Accord, des transports entre le territoire de l’autre Etat et un Etat tiers à condition que ces transports soient effectués en transit par le pays d’immatriculation du véhicule.
Toutefois ces transports peuvent être effectués sans transit par le pays d’immatriculation du véhicule après obtention d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes de l’autre partie contractante.
Article 5
1. Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises par les autorités compétentes de l’Etat d’immatriculation des véhicules au moyen desquels sont effectués les transports, et, le cas échéant, dans la limite des contingents fixés chaque année, d’un commun accord, par les parties contractantes, soit par échange de correspondances, soit par la Commission Mixte prévue à l’article 17.
2. A cette fin, les administrations compétentes des deux Etats échangent les imprimés nécessaires.
Article 6
Sont dispensés de l’autorisation prévue à l’article 3 du présent Accord:
a) les transports à caractère humanitaire;
b) les transports de marchandises au moyen de véhicules automobiles dont le poids total en charge (y compris celui des remorques) n’excède par six tonnes ou dont la charge utile autorisée (y compris celle des remorques) ne dépasse pas 3,5 tonnes;
c) les transports d’objets et d’oeuvres d’art destinés à des foires, à des expositions ou à des démonstrations;
d) les transports occasionnels d’objets et de matériels destinés exclusivement à la publicité ou à l’information;
e) les transports de déménagements effectués par des entreprises disposant de personnel et de matériel spécialisés;
f) les transports de matériels, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de la télévision;
g) les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs, ainsi que les transports de bagages par tout autre genre de véhicule à destination ou en provenance des aéroports;
h) les transports postaux;
i) l’entrée des véhicules de dépannage et de remorquage, ainsi que le transport des véhicules endommagés;
j) les transports funéraires au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet;
k) les transports de cadavres d’animaux pour l’équarrissage;
l) les transports d’abeilles et d’alevins;
m) les transports d’animaux vivants au moyen de véhicules spécialisés;
n) les transports de marchandises précieuses au moyen de véhicules spéciaux.
Article 7
1. Les autorisations, sont de deux types:
a) autorisations à temps valables pour un nombre indéterminé de voyages et pour une durée d’une année calendaire;
b) autorisations au voyage valables pour un ou pour plusieurs voyages et dont la durée de validité ne peut excéder trois mois.
2. L’autorisation de transport confère au transporteur le droit de prendre en charge des marchandises au retour.
Article 8
Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux parties contractantes, selon des modèles arrêtés d’un commun accord par leurs autorités compétentes.
Article 9
1. Les autorisations sont établies au nom de l’entreprise qui effectue le transport; elles sont incessibles.
2. Les autorités compétentes délivrent gratuitement les autorisations prévues par le présent Accord.
3. Les autorisations de transport doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
4. Les autorisations doivent être accompagnées d’un compte-rendu de transport qui est visé par le service des douanes à l’entrée et à la sortie du territoire de l’Etat pour lequel elles sont valables.
Article 10
Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l’autre partie contractante, le véhicule doit être muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente de cette partie contractante.
Article 11
1. Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent Accord sont soumises aux impôts et taxes en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante pour les transports effectués sur ce territoire.
2. Toutefois, les deux parties contractantes peuvent accorder des réductions ou des exonérations de ces impôts et taxes dans la mesure définie au Protocole visé à l’article 18 du présent Accord.
Article 12
Les membres de l’équipage du véhicule peuvent importer en franchise et sans autorisation d’importation leurs effets personnels et l’outillage nécessaire à leur profession pour la durée de leur séjour dans le pays d’importation. Ils peuvent réexporter ces articles sans autorisation.
Article 13
Sont dispensées de droits et taxes perçus à l’importation sur le territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes, les pièces de rechange importées temporairement pour les réparations des véhicules routiers en circulation internationale.
Lesdites importations demeurent soumises à la règlementation nationale en vigueur sur le territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes. Les pièces remplacées seront réexportées ou détruites sous contrôle des services douaniers.
Article 14
Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de respecter, sur le territoire des parties contractantes, les règlementations en vigueur concernant les transport, la circulation routière, la douane et la police.
Article 15
La législation interne de chaque partie contractante s’applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord ou par les conventions internationales auxquelles adhèrent les parties contractantes.
Article 16
En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire d’une des parties contractantes, les autorités compétentes de l’Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l’autre partie contractante, d’appliquer l’une des sanctions suivantes:
a) avertissement;
b) suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d’effectuer des transports visés à l’article 1er du présent Accord sur le territoire de l’Etat où la violation a été commise.
Les autorité qui prennent la sanction sont tenues d’en informer celles qui l’ont demandée.
Article 17
1. Les représentants des deux Administrations se réunissent en Commission Mixte pour assurer la bonne exécution de l’Accord et l’adapter à l’évolution du trafic et échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou autres.
2. Ladite Commission se réunit, périodiquement et en tant que de besoin à la demande de l’une des parties contractantes, en alternance sur le territoire de chacune des parties contractantes.
Article 18
1. Les parties contractantes règlent les modalités d’application du présent Accord par un Protocole signé en même temps que ledit Accord.
2. La Commission Mixte prévue à l’article 17 du présent Accord est compétente pour modifier, en tant que de besoin, ledit Protocole.
Article 19
Les dispositions du présent Accord s’appliquent sans préjudice des règlementations et obligations présentes et à venir nées du Traité de Rome institutant les Communautés Européennes.
Article 20
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent Accord avec un préavis minimum de 3 mois.
Chaque Partie notifie à l’autre Partie l’éxécution des procédures nécessaires, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet à la date de réception de la dernière de ces notifications.
Il est établi deux exemplaires de cet Accord en langues slovène et française, chacun faisant également foi.
Fait à Annecy, le 26 mai 1994 en deux exemplaires.
Pour le Gouvernement de la
République slovène
Igor Umek m. p.
Pour le Gouvernement de la
République française
Bernard Bosson m. p.
P R O T O C O L E
ETABLI EN VERTU DE L’ARTICLE 18 DE L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVÈNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES
En vue de l’application dudit Accord, la délégation slovène et la délégation française sont convenues de ce qui suit:
Pour ce qui concerne les articles 7-8-9.
a) Les autorisations valables sur le territoire slovène portent les lettres “SLO” dans la partie supérieure gauche, celles valables sur le territoire français la lettre “F”.
b) Les autorisations sont numérotées et portent le timbre et la signature de l’autorité qui les délivre.
c) Les autorisations à temps sont imprimées sur un papier de couleur blanche. Les autorisations au voyage sont imprimées sur un papier de couleur verte.
d) Les comptes-rendus qui accompagnent les autorisations comportent:
– le nom de l’entreprise
– les dates des voyages à l’aller et au retour
– le numéro de l’autorisation à laquelle ils se rapportent
– le numéro d’immatriculation du véhicule qui effectue le transport
– la charge utile et le poids total en charge du véhicule
– le point de chargement et le point de déchargement de la marchandise
– la nature et le poids de la marchandise transportée
– un emplacement pour le cachet de la douane.
e) Les autorisations et les comptes-rendus sont retournés par les bénéficiaires au service qui les a délivrés, après utilisation ou à l’expiration de leur période de validité en cas de non utilisation.
Pour ce qui concerne l’article 10
Les demandes d’autorisations spéciales doivent être présentées:
a) en ce qui concerne les transporteurs slovènes:
à la Préfecture du département d’entrée en territoire français ou à la Préfecture du département français de chargement.
b) en ce qui concerne les transporteurs français:
Slovenska Cestna Podjetja
LJUBLJANA
SLOVENIE
Pour ce qui concerne l’article 11
Les entreprises qui effectuent au moyen de véhicules routiers immatriculés dans l’une des Parties Contractantes, des transport bilatéraux régis par l’Accord du 26 mai 1994, sont exemptées, sur la base de la réciprocité, des taxes ou impôts désignés ci-après:
a) en France, de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite “taxe à l’essieu”) instituée par l’article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 modifiée.
b) En Slovénie, des taxes routières déterminées par la loi relative aux transports internationaux.
Pour ce qui concerne les article 16-17
Les autorités compétentes pour l’exécution de l’Accord sont:
– pour la partie slovène:
Ministrstvo za Promet in Zveze
Presernova 23
61000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
– pour la partie française:
Ministère de l’Equipement, du Logement
et des Transports
Direction des Transports Terrestres
Grande Arche – Paroi Sud
92055 Paris la Défense Cédex 04
Contingent:
1.) Pour la première année d’application de l’Accord, le nombre annuel de voyages “aller” et “retour” que les transporteurs de l’un des pays sont admis à exécuter sur le territoire de l’autre pays, en transit par ce pays ou en trafic triangulaire est fixé à 14.000 et, pour les transports “pays tiers” à 100.
2) Chaque autorisation à temps est comptée forfaitairement pour 40 voyages.
Le présent Protocole est établi, en deux exemplaires, en langue slovène et française, chacun faisant également foi.
Fait à Annecy, le 26 mai 1994
Pour le Gouvernement de
la République slovène
Igor Umek m. p.
Pour le Gouvernement de
la République française
Bernard Bosson m. p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-03/95-6/1
Ljubljana, dne 26. januarja 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost