Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

15. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (BHRMR), stran 65.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O MORSKEM RIBOLOVU (BHRMR)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (BHRMR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 1996.
Št. 001-22-10/96
Ljubljana, dne 7. februarja 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI POGODBE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O MORSKEM RIBOLOVU (BHRMR)
1. člen
Ratificira se Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu, sklenjena 5. junija 1995 v Ljubljani.
2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
P O G O D B A
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE
O MORSKEM RIBOLOVU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške sta se v duhu dobrega sosedstva, trajnega prijateljstva ter upoštevanja obojestranskih interesov,
v želji, da uredita in pospešita sodelovanje na področju gospodarskih odnosov med državama, dogovorili:
1. člen
V delu teritorialnega morja Republike Hrvaške do rta Margarina na otoku Susku na jugu v smeri 230° proti zunanji črti teritorialnega morja Republike Hrvaške se dovoljuje slovenskim ribičem ulov naslednjih vrst plave ribe:
– sardela (Clupea pilchardus)
– papalina (Sprattus sprattus)
– inčun (Engraulis encrasicholus)
– skuša (Scomber scombrus)
– plavica (Scomber japonicus) in
– šnur (Trachorus trachurus in Trachurus mediterraneus)
(dalje v besedilu: ribe), v količini 1.500 ton letno.
2. člen
Ribolov se lahko opravlja vse leto.
3. člen
Ribolov se lahko opravlja s:
– krožnimi mrežami plavaricami ob uporabi umetne osvetlitve,
– lebdečimi povlečnimi mrežami – kočami.
Pri ribolovu z lebdečimi povlečnimi mrežami – kočami se ribiške ladje ne smejo približati obali na oddaljenost, ki je manjša od štirih morskih milj.
4. člen
O količinah skupno dovoljenega ulova iz 1. člena te pogodbe izdaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije vsaki ladji slovenske državne pripadnosti, ki sodeluje v ribolovu v delu teritorialnega morja Republike Hrvaške (dalje v besedilu: ribiška ladja), dovoljenje za ribolov v delu teritorialnega morja Republike Hrvaške, v katerem je navedeno področje, v katerem se lahko opravlja ribolov, kot tudi ime ladje in ime poveljnika ladje.
Kopijo vsakega dovoljenja ali njegove spremembe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije dostavi Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Hrvaške v roku 24 ur po izdaji dovoljenja.
Poveljnik ribiške ladje je dolžan voditi knjigo ribolova v teritorialnem morju Republike Hrvaške, vanjo redno vpisovati podatke o času vsakega opravljenega ribolova, področju opravljenega ribolova, količini in vrsti ulovljenih rib.
5. člen
Hrvaški pristojni organi so pooblaščeni pregledati ribiško ladjo v teritorialnem morju Republike Hrvaške ob vsakem času in na vsakem kraju.
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Hrvaške bo 15 dni po podpisu te pogodbe dostavilo popis pristojnih organov iz prvega odstavka Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
Poveljnik ribiške ladje je dolžan na poziv pristojnega organa Republike Hrvaške omogočiti vpogled v dovoljenje o ribolovu, knjigo ribolova v teritorialnem morju Republike Hrvaške, pregled ribiške opreme in ulova.
V primeru spora glede ugotovitev pri kontroli veljajo ugotovitve hrvaškega pristojnega organa.
6. člen
Ribiške ladje iz 4. člena morajo po opravljenem ribolovu vpluti v eno od s to pogodbo določenih luk zaradi pregleda ulovljenih rib.
Po opravljenem pregledu lahko ribe brez plačila carine in drugih izvozno-uvoznih pristojbin prepeljejo v Republiko Slovenijo.
Ribiške ladje iz 4. člena lahko vplovejo v eno od navedenih luk: Pula, Rovinj, Poreč in Umag.
7. člen
Če ribiška ladja ne upošteva določil te pogodbe v času, ko je v teritorialnem morju Republike Hrvaške, se zanjo v celoti uporabijo predpisi Republike Hrvaške.
V primeru ponovitve lahko pristojni hrvaški organ razen kazni, določene v predpisih Republike Hrvaške, izreče poveljniku ladje tudi kazen izgube pravice, pridobljene z dovoljenjem za ribolov iz 4. člena te pogodbe.
Pristojni organ Republike Hrvaške bo v roku treh dni obvestil po diplomatski poti pristojni organ Republike Slovenije o vseh izrečenih ali sprejetih ukrepih iz tega člena.
8. člen
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije bo vsake tri mesece Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Hrvaške dostavljal podatke o vrsti, količini in področjih, na katerih so ulovljene ribe.
Podatki iz prvega odstavka tega člena se bodo dostavljali na podlagi podatkov iz knjige ribolova, in sicer:
– do 15. aprila za prvo trimesečje tekočega leta,
– do 15. julija za drugo trimesečje tekočega leta,
– do 15. oktobra za tretje trimesečje tekočega leta in
– do 15. januarja tekočega leta za četrto trimesečje preteklega leta, v katerem se je vršil ribolov.
9. člen
Vlada Republike Slovenije bo kot povračilo za ribolov slovenskih ribičev v delu teritorialnega morja Republike Hrvaške vplačala v korist proračuna Republike Hrvaške znesek v višini:
– 0,15 DEM za 1 kilogram ulovljenih sardel, papalin in inčunov
– 0,30 DEM za 1 kilogram ulovljenih skuš, plavic in šnurov.
Plačilo za ulovljene ribe bo opravljeno:
– do 30. aprila za prvo trimesečje tekočega leta,
– do 30. julija za drugo trimesečje tekočega leta,
– do 30. oktobra za tretje trimesečje tekočega leta in
– do 30. januarja tekočega leta za četrto trimesečje preteklega leta, v katerem se je vršil ribolov.
10. člen
Med ribolovom in plovbo skozi hrvaško teritorialno morje so ribiške ladje dolžne spoštovati predpise, ki veljajo v teritorialnem morju Republike Hrvaške.
11. člen
Obe strani se strinjata, da se vprašanja zaščite in ohranjanja živih morskih bogastev in znanstvenih raziskovanj, pomembnih za obe državi, uredijo s posebno pogodbo.
12. člen
Obe strani se strinjata, da bosta spodbujali in podpirali skupne posle v marikulturi in trgovini z ribami.
13. člen
Za reševanje sporov, ki bi lahko nastali ob uporabi te pogodbe, se ustanovi Mešana komisija.
Vsaka pogodbenica imenuje v Mešano komisijo po tri člane.
14. člen
Ta pogodba začne veljati prvi dan naslednjega meseca, potem ko pogodbenici medsebojno izmenjata po diplomatski poti obvestila o izpolnitvi pogojev, ki so predvideni z nacionalno zakonodajo za začetek njene veljavnosti.
Ta pogodba se začasno uporablja od dne podpisa.
Ta pogodba se sklepa za obdobje enega leta. Če jo nobena od pogodbenic pisno ne odpove 60 dni pred potekom enoletnega obdobja, se pogodba molče podaljšuje za naslednje enoletno obdobje.
Nobena določba te pogodbe niti njeno izvajanje se ne more razlagati kot prejudiciranje odločitve o meji na morju med državama.
Sestavljeno v Ljubljani dne 5. junija 1995. leta v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta oba enako verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Jože Osterc l. r.
Za Vlado
Republike Hrvaške
Ivica Gaži l. r.
U G O V O R
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
O MORSKOM RIBOLOVU
Vlada Republike Slovenije i Vlada Republike Hrvatske, u duhu dobroga susjedstva, trajnoga prijateljstva i uvažavanja obostranih interesa,
u želji da urede i unaprijede suradnju na području gospodarskih odnosa između dviju država, složile su se:
Članak 1.
U dijelu teritorijalnog mora Republike Hrvatske do Rta Margarina na otoku Susku na jugu u kursu od 230° prema vanjskoj crti teritorijalnog mora Republike Hrvatske dozvoljava se slovenskim ribarima ulov slijedećih vrsta plave ribe:
– srdela (Clupea pilchardus),
– papalina (Sprattus sprattus),
– inćuna (Engraulis encrasicholus),
– skuša (Scomber scombrus),
– plavica (Scomber japonicus) i
– šaruna (Trachorus trachurus i Trachurus mediterraneus),
(dalje v tekstu: riba), u količini od 1.500 tona godišnje.
Članak 2.
Ribolov se može obavljati tijekom cijele godine.
Članak 3.
Ribolov se može obavljati:
– kružnim mrežama plivaricama uz upotrebu umjetnog osvjetljenja,
– lebdećim povlačnim mrežama-koćama.
Prilikom ribolova lebdećom povlačnom mrežom-koćom ribarski brodovi ne smiju se približavati obali na udaljenosti koja je manja od četiri morske milje.
Članak 4.
O količinama ukupno dozvoljenog ulova iz članka 1. ovoga ugovora Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu Republike Slovenije izdavat će svakome brodu slovenske državne pripadnosti koji sudjeluje u ribolovu u dijelu teritorijalnog mora Republike Hrvatske (dalje u tekstu: ribarski brod) dozvolu za ribolov u dijelu teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kojoj će biti navedeno područje u kojem se može obavljati ribolov kao i ime broda i ime zapovjednika broda.
Kopiju svake izdane dozvole ili njene izmjene Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu Republike Slovenije dostaviti će Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske u roku 24 sata nakon izdavanja dozvole.
Zapovjednik ribarskog broda dužan je voditi knjigu ribolova u teritorijalnom moru Republike Hrvatske, uredno u nju unositi podatke o vremenu svakog obavljenog ribolova, području gdje je ribolov obavljen, količini i vrsti ulovljene ribe.
Članak 5.
Hrvatski nadležni organi ovlašteni su obaviti pregled ribarskoga broda u teritorijalnom moru Republike Hrvatske u svako vrijeme i na svakom mjestu.
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske dostavit će 15 dana nakon potpisivanja ovoga Ugovora popis nadležnih organa iz prvoga stavka Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i prehrane Republike Slovenije.
Zapovjednik ribarskoga broda dužan je na poziv ovlaštenog organa Republike Hrvatske omogućiti uvid u dozvolu o ribolovu, knjigu ribolova u teritorijalnom moru Republike Hrvatske, kontrolu ribolovnih alata i ulova.
U slučaju spora oko nalaza prilikom kontrole vrijedit će nalaz hrvatskoga nadležnog organa.
Članak 6.
Ribarski brodovi iz članka 4. moraju nakon obavljenog ribolova uploviti u jednu od luka određenih ovim ugovorom zbog pregleda ulovljene ribe.
Nakon obavljenog pregleda riba se može bez plaćanja carine i drugih izvozno-uvoznih pristojbi prevesti u Republiku Sloveniju.
Ribarski brodovi iz članka 4. mogu uploviti u jednu od navedenih luka: Pula, Rovinj, Poreč i Umag.
Članak 7.
Ako se ribarski brod ne drži odredaba ovog Ugovora za vrijeme dok je u teritorijalnome moru Republike Hrvatske na njega će se u cijelosti primijeniti propisi Republike Hrvatske.
U slučaju povrata mjerodavni hrvatski organ, osim kazne predviđene propisima Republike Hrvatske, može izreći zapovjedniku broda i kaznu gubitka prava stečenog dozvolom za ribolov iz članka 4. ovoga Ugovora.
Nadležni organ Republike Hrvatske obavijestit će, u roku od tri dana diplomatskim putem nadležni organ Republike Slovenije o svim izrečenim ili poduzetim mjerama iz ovoga članka.
Članak 8.
Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu Republike Slovenije dostavljat će svaka tri mjeseca Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske podatke o vrstama, količini i područjima na kojima je ulovljena riba.
Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljat će se na temelju podataka iz knjige ribolova i to:
– do 15. travnja za prvo tromjesječje tekuće godine,
– do 15. srpnja za drugo tromjesječje tekuće godine,
– do 15. listopada za treće tromjesječje godine,
– do 15. siječnja tekuće godine za četvrto tromjesječje protekle godine u kojoj je obavljao ribolov.
Članak 9.
Vlada Republike Slovenije na ime naknade za ribolov slovenskih ribara u dijelu teritorijalnog mora Republike Hrvatske uplatit će u korist Proračuna Republike Hrvatske iznos u visini:
– 0,15 DEM za 1 kilogram ulovljenih srdela, papalina i inćuna
– 0,30 DEM za 1 kilogram ulovljenih skuša, plavica i šaruna.
Isplata za ulovljenu ribu obavit će se:
– do 30. travnja za prvo tromjesječje tekuće godine,
– do 30. srpnja za drugo tromjesječje tekuće godine,
– do 30. listopada za treće tromjesječje tekuće godine, i
– do 30. siječnja tekuće godine za četvrto tromjesječje protekle godine u kojoj se obavljao ribolov.
Članak 10.
Tijekom ribolova i plovidbe kroz hrvatsko teritorijalno more ribarski brodovi dužni su se pridržavati propisa koji važe u teritorijalnom moru Republike Hrvatske.
Članak 11.
Obje strane se slažu da pitanja zaštite i očuvanja živih morskih bogatstava i znanstvenih istraživanja od interesa za obje države urede posebnim ugovorom.
Članak 12.
Obje strane se slažu da potiču i pomažu zajedničke poslove u marikulturi i trgovini ribom.
Članak 13.
Za rješavanje sporova koji mogu nastati primjenom ovog ugovora osniva se Mješovita komisija.
Svaka strana ugovornica imenuje u Mješovitu komisiju po tri člana.
Članak 14.
Ovaj Ugovor stupa na snagu prvi dan slijedećeg mjeseca nakon što obje stranke međusobno izmijene diplomatskim putem obavijesti o ispunjenju uvjeta koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.
Ovaj Ugovor privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja.
Ovaj ugovor sklapa se za razdoblje od jedne godine. Ukoliko ga niti jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pismenim putem 60 dana prije isteka jednogodišnjeg razdoblja ugovor se prešutno produžuje za slijedeće jednogodišnje razdoblje.
Nijedna odredba ovoga Ugovora, niti njegovo izvršavanje, ne može se tumačiti kao prejudiciranje odluke o granici na moru među državama.
Sklopljeno u Ljubljani dana 5. lipanj 1995, u dva izvornika, svaki na slovenskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba jednako vjerodostojna.
Za Vladu
Republike Slovenije
Jože Osterc v. r.
Za Vladu
Republike Hrvatske
Ivica Gaži v. r.
3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 325-04/95-3/1
Ljubljana, dne 30. januarja 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost