Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

430. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Črnomelj, stran 697.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj, je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 25. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o izdajanju javnega glasila Občine Črnomelj
1. člen
Občina Črnomelj prične z izdajanjem javnega glasila z nazivom “Novice iz naše občine – informativni časopis Občine Črnomelj” (v nadaljevanju: časopis).
Izdajatelj časopisa je Občinski svet občine Črnomelj.
Sedež izdajatelja je v Črnomlju, Trg svobode 3.
2. člen
Namen časopisa je skladno s programsko zasnovo, ki jo določa izdajatelj, obveščati krajane na območju Občine Črnomelj o dogajanjih v Občini Črnomelj, pri čemer mora biti v ospredju objektivno, celovito in pravočasno poročanje o dogajanjih na različnih področjih dejavnosti (političnem, go- spodarskem in drugih področjih).
3. člen
Časopis praviloma izhaja vsaka dva meseca, na formatu A-4, v dvobarvnem tisku in slovenskem jeziku.
Naklada časopisa je ca. 4.500 izvodov.
4. člen
Za zagotavljanje širšega družbenega vpliva na programsko zasnovo in uredniško politiko časopisa, izdajatelj imenuje petčlanski časopisni svet, katerega mandat traja štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani.
S pravilnikom si časopisni svet in odgovorni urednik uredita način medsebojnega sodelovanja.
Naloge časopisnega sveta so:
– obravnavanje vseh vprašanj, ki so vezana na uresničevanje programske zasnove in uredniške politike časopisa.
5. člen
Za urejanje časopisa in določanje uredniške politike (načrtovanje vsebine posamezne številke, presoja prispevkov za objavo idr.) izdajatelj imenuje odgovornega urednika.
Odgovorni urednik je za izvajanje uredniške politike odgovoren izdajatelju in časopisnemu svetu ter jima najmanj enkrat letno tudi poroča o svojem delu.
Mandat urednika traja štiri leta.
6. člen
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti navedeni naslednji podatki: naziv časopisa, ime in naslov izdajatelja, tiskarna, kraj in datum natisa, ime odgovornega urednika.
7. člen
Izdajatelj zagotavlja za redno izdajanje časopisa materialne in druge pogoje. Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo praviloma vsakoletno v proračunu Občine Črnomelj.
8. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja priglasiti časopis pristojnemu organu, zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
9. člen
Ta odlok stopi v veljavo dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 612-001/96
Črnomelj, dne 25. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost