Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

428. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1996, stran 696.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1996
Objavljam sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1996, ki ga je Občinski svet Mestne občine Celje sprejel na seji dne 30. 1. 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet Mestne občine Celje na seji dne 30. 1. 1996 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1996
1. člen
Do sprejetja proračuna Mestne občine Celje za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
Do sprejema proračuna se financiranje občine začasno nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, na podlagi proračuna leta 1995.
3. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev lahko obsega največ dvanajstino sredstev po postavkah, kot so bile odobrene v občinskem proračunu za leto 1995 oziroma sorazmeren del sredstev povprečne porabe v letu 1995.
4. člen
Ne glede na določila 3. člena tega sklepa so iz rednega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo porabiti le namensko in v višini, kot so bila pridobljena.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, določenih v 3. členu tega sklepa, pri čemer morajo upoštevati postopke in določila, ki veljajo za izvrševanje odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 1995 (Uradni list RS, št. 49/95 in 70/95).
6. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 1996 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
7. člen
Župana Mestne občine Celje se zadolžuje za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev.
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje, do veljavnosti odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996.
Št. 40100-2/95
Celje, dne 30. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost