Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

495. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Vojnik, stran 728.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 26. in 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 42/85) ter 9. in 10. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 17. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o ravnanju z odpadki na območju Občine Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja vrsta, zbiranje in odvoz odpadkov, odlaganje odpadkov, način obračunavanja stroškov teh storitev, nadzor nad izvajanjem tega odloka in določa kazni pri ravnanju s temi odpadki.
Ta odlok ureja ravnanje z odpadki v naslednjih naseljih občine Vojnik:
– Krajevna skupnost Dobrna: Dobrna, Klanc, Lokovina, Pristova, Vinska Gorica, Vrba, in Zavrh;
– Krajevna skupnost Frankolovo: Beli Potok, Bezenškovo Bukovje, Brdce, Črešnjice, Frankolovo, Podgorje pod Čerinom, Rakova Steza, Rove, Stražica in Verpete;
– Krajevna skupnost Nova Cerkev: Čreškova, Hrenova, Landek, Lemberg, Nova Cerkev, Novake, Polže, Razdelj, Socka, Trnovlje pri Socki, Vine, Vizore in Zlateče.
– Krajevna skupnost Vojnik: Bezovica, Bovše, Globoče, Ivenca, Jankova, Male dole, Pristava, Razgor, Višnja vas, Vojnik in Želče.
2. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
– Občina Vojnik;
– pooblaščeni izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci);
– pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki in s tem povzročajo obremenitve (v nadaljnjem besedilu: uporabniki storitve).
3. člen
V sistem ravnanja z odpadki morajo biti vključeni vsi lastniki, uporabniki oziroma upravljalci stanovanjskih in poslovnih prostorov v naseljih iz prvega člena tega odloka, pri katerih nastajajo odpadki ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se v sistem ravnanja z odpadki začasno ne vključijo tisti predvideni uporabniki storitev, do katerih zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest izvajalci ne morejo pripeljati s svojimi komunalnimi vozili, predvideni uporabniki storitev pa ne morejo sami dostaviti posod za odpadke do najbližjega odjemnega mesta. Te uporabnike storitev določi izvajalec v soglasju s strokovno službo občinske uprave.
4. člen
Odvažanje in odlaganje opravljajo izvajalci, ki jih z aktom določi Občinski svet občine Vojnik (v nadaljnjem besedilu: občinski svet).
Izvajalci izvajajo dejavnost ravnanja z odpadki v skladu s predpisi in s tem odlokom.
II. VRSTE ODPADKOV
5. člen
Vrste odpadkov, ki jih ureja ta odlok so:
– komunalni odpadki;
– posebni odpadki: sekundarne surovine, gradbeni odpadki, kosovni odpadki, tekoči odpadki.
6. člen
(komunalni odpadki)
Komunalni odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga je dovoljeno zbirati, odlagati v tipizirane posode za odpadke in odvažati na komunalno deponijo (trdni organski in anorganski odpadki kot so bio odpadki – ostanki hrane, ohlajen pepel in ohlajeni ogorki iz skupnih kurilnih naprav, konzerve, manjši kovinski, leseni, tekstilni, papirni in plastični odpadki, listje in trava, manjše vejevje obrezanih dreves in grmičevja).
7. člen
(sekundarne surovine)
Sekundarne surovine so papir, karton in lepenka, steklo, barvne in druge podobne kovine, staro železo in druge podobne surovine ter les, ki jih je dovoljeno zbirati in odlagati v specialne zabojnike.
8. člen
(gradbeni odpadki)
Gradbeni odpadki so odpadni gradbeni material, kamenje in jalovina iz gradbenih posegov.
9. člen
(kosovni odpadki)
Kosovni odpadki so pohištvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema (školjke, umivalniki, kadi ipd.).
10. člen
(tekoči odpadki)
Tekoči odpadki so fekalije ter usedline iz kanalizacijskega omrežja, čistilnih naprav in peskolovov.
11. člen
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi (ostanki zdravil, baterije, ostanki barv in topil, druge hitro vnetljive, jedke, dražljive, radioaktivne ali strupene snovi, odpadno olje, ostanki gnojil, ostanki insekticidov in pesticidov, živalski ostanki), katere pa je povzročitelj dolžan v sodelovanju s pooblaščenim proizvajalcem zbirati in začasno deponirati na ekološko primeren način, določen s pravilniki, sprejetimi na podlagi zakona o varstvu okolja.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
12. člen
Uporabniki storitev so dolžni odlagati komunalne odpadke v tipizirane posode za odpadke, sekundarne surovine pa v specialne zabojnike, ki morajo biti postavljeni na za ta namen ustrezno urejenih prostorih (zbirna mesta) in dostopni izvajalcem (odjemna mesta).
13. člen
V primerih povečanja količin komunalnih odpadkov, ki jih zaradi tega ni mogoče odložiti v posode na zbirnih mestih, lahko uporabnik storitve odpadke odloži v biološko razgradljive plastične vreče, vendar na način, ki ne bo moteče vplival na okolje.
Izvajalci so dolžni vreče odpeljati ob prvem odvozu.
14. člen
Obrati družbene prehrane, trgovski in gostinski lokali so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološke odpadke v posebne zaprte posode za odpadke ali pa v biološko razgradljive plastične vreče, le-te pa v posode za odpadke.
Inšpekcijski organ lahko zahteva tak način odlaganja tudi v drugih primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov povzroča motnje za okolico (smrad).
15. člen
Če se komunalni odpadki ne dajo ali jih je težko odlagati v tipizirane posode za odpadke, mora uporabnik storitve skleniti z izvajalcem pogodbo, v kateri se določi drug način odlaganja (odlaganje na stacioniran voz, v vreče, povezi idr.). Dogovorjeni način odlaganja ne sme biti v nasprotju s sanitarnimi in drugimi predpisi.
S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se določi tudi višina in način plačila stroškov tovrstnega odlaganja.
16. člen
Ureditev zbirnih in odjemnih mest za komunalne in kosovne odpadke ter sekundarne surovine ter vrste, velikost in število tipiziranih posod za odpadke in specialnih zabojnikov, določa poseben pravilnik občinskega sveta.
Zbirna in odjemna mesta morajo ustrezati higiensko-tehničnim, požarno-varstvenim pogojem in ne smejo ovirati in ogrožati prometa.
Lokacije zbirnih in odjemnih mest določijo izvajalci v soglasju s strokovno službo občinske uprave.
17. člen
V tipizirane posode za odpadke in specialne zabojnike je prepovedano:
– odlagati tleče snovi, neohlajene ogorke, tekočino in druge odpadke, ki povzročajo smrad ali požar;
– odlagati odpadke tako, da se pri tem onesnaži prostor okoli njih ali tako, da se ne dajo zapirati;
– odlagati gradbeni material, kamenje in zemljo.
18. člen
Uporabniki storitev so dolžni:
– za svoje potrebe prvič sami nabaviti tipzirane posode za odpadke in jih nato prenesti izvajalcu v osnovna sredstva;
– vzdrževati čistočo na zbirnih mestih in dovoznih poteh do njih;
– tipizirane posode za odpadke pripeljati v času odvoza iz zbirnega mesta na odjemno mesto in nazaj;
– izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah, ki na podlagi meril za oblikovanje cen za odvoz odpadkov vplivajo na ceno odvoza;
– v zimskem času odmetati sneg, tako, da je omogočen dostop do posod.
19. člen
Specialni zabojniki za zbiranje sekundarnih odpadkov so osnovna sredstva izvajalcev.
20. člen
Izvajalci so dolžni tipizirane posode za odpadke in specialne zabojnike na svoje stroške vzdrževati, čistiti, jih sproti popravljati in dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
V primeru, ko izvajalci pri praznenju tipiziranih posod za odpadke in specialnih zabojnikov onesnažijo odjemno mesto ali okolico, morajo le-to takoj očistiti.
21. člen
Izven tipiziranih posod za odpadke in specialnih zabojnikov na zbirnih in odjemnih mestih in izven odlagališč odpadkov je zbiranje in odlaganje odpadkov prepovedano.
Prepovedano je brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst posod za odpadke in zabojnikov.
22. člen
Kosovne odpadke zbirajo in hranijo uporabniki storitev na ustreznih mestih doma, v času organiziranega odvoza pa jih prepeljejo na določena odjemna mesta.
23. člen
Ob trgovinskih in gostinskih lokalih, športnih objektih, javnih zgradbah, parkiriščih in drugih javnih površinah morajo biti postavljeni koši za odpadke.
Tip, število in mesto namestitve košev za odpadke na že izgrajenih površinah določi strokovna služba občinske uprave v sodelovanju z odborom za urejanje prostora in varstvo okolja. Lastniki oziroma uporabniki objektov in površin iz prvega odstavka tega člena so dolžni koše za odpadke nabaviti, jih postaviti in izpraznjevati v tipizirane posode za odpadke.
Na območju novih naselij in javnih površin mora biti namestitev košev za odpadke sestavni del projektov zunanje ureditve. Dolžni so jih postaviti investitorji objektov in javnih površin.
Uporabniki storitev iz prvega odstavka tega člena lahko odpadke odlagajo izključno v koše za odpadke.
Odpadke na javnih površinah je dolžan odstranjevati upravljalec javne površine.
24. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi morajo poskrbeti, da bo prireditveni prostor očiščen in, da bo izvajalec odpeljal odpadke na odlagališče v 24 urah. Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na prostem, morajo za odvoz odpadkov na odlagališče plačati izvajalcu varščino. Potrdilo o plačanem avansu morajo organizatorji priložiti k vlogi za organizacijo prireditve na prostem. Višino varščine določi izvajalec.
IV. ODVOZ ODPADKOV
25. člen
Izvajalci so dolžni odvažati komunalne in kosovne odpadke ter sekundarne surovine na podlagi sprejetega letnega načrta in urnika odvoza odpadkov.
Z letnim načrtom in urnikom odvoza odpadkov se določi pogostost in čas odvoza odpadkov ter organiziranje odvoza odpadkov tudi med prazniki.
Z letnim načrtom in urnikom odvoza odpadkov se lahko določi tudi ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
Letni načrt in urnik odvoza odpadkov izdajo izvajalci v soglasju z občinskim svetom.
26. člen
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu, je izvajalec dolžan opraviti odvoz prvi dan po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
27. člen
Za odvažanje kosovnih odpadkov organizira izvajalec v soglasju z Občinskim svetom občine Vojnik najmanj dvakrat letno posebno akcijo odvoza iz posebnih odjemnih mest.
O izvedbi posebne akcije obvesti izvajalec občane na krajevno običajen način.
28. člen
Gradbene odpadke je dolžan na stroške investitorja sproti odvažati izvajalec gradbenih del.
29. člen
Za pravočasno izpraznitev greznice in odvoz fekalij, je odgovoren lastnik objekta, ki ima zgrajeno greznico. Praznjenje greznice in odstranjevanje tekočih odpadkov je dovoljeno samo s pripravami, ki ustrezajo higiensko-tehničnim zahtevam. Blato iz greznice se sme prevažati le v posebno zaprtih cisternah.
30. člen
Za pravočasno izpraznjevanje usedlin iz kanalizacijskega omrežja in peskolovov so odgovorni izvajalci javnih služb, za pravočasno izpraznjevanje usedlin iz čistilnih naprav pa so odgovorni upravljalci le-teh.
31. člen
Izvajalci smejo odvažati komunalne odpadke in sekundarne surovine samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
32. člen
Izvajalci odlagajo komunalne in del kosovnih odpadkov na deponijo Bukovžlak, ki jo upravlja in vzdržuje upravljalec deponije, sekundarne surovine in del kosovnih odpadkov pa odlagajo pri registriranih zbiralcih sekundarnih surovin.
33. člen
Odlagališča gradbenih odpadkov, njihovo vzdrževanje in upravljanje, določijo krajevne skupnosti na območju katerih se odlagališča nahajajo.
34. člen
Ustrezno pregnito blato tekočih odpadkov se v soglasju z lastniki zemljišč in strokovno službo občinske uprave odlaga na gnojišča in obdelovalne površine izven območij strnjenih naselij.
V primeru, da iz tehničnih ali drugih razlogov ni možno tekočih odpadkov odložiti na mesto iz prvega odstavka tega člena, mora izvajalec te odpadke odložiti v čistilne naprave.
35. člen
Odlaganje odpadkov izven deponij je prepovedano.
Kdor odloži odpadke izven deponije, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na deponijo. Če tega ne stori, jih na njegove stroške odstrani izvajalec takoj, ko dobi zahtevo pristojne službe Občine Vojnik ter na stroške občinskega proračuna. Občina ima regresni zahtevek do kršitelja.
Lastniki zemljišč so dolžni prijaviti črna odlagališča in storilce na njihovih zemljiščih krajevni skupnosti.
VI. OBRAČUNAVANJE STROŠKOV ZA RAVNANJE Z ODPADKI
36. člen
Sredstva za zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov (smetarina) ter sredstva za upravljanje in vzdrževanje odlagališč odpadkov se zagotavljajo iz plačil odvoza odpadkov.
Odvoz odpadkov so dolžne plačati pravne in fizične osebe – uporabniki storitev, ki imajo organiziran odvoz komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin.
37. člen
Višino smetarine določa izvajalec v skladu z veljavnimi predpisi in v soglasju s pristojnim organom. Na računu za smetarino morajo biti ločeno prikazani stroški odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin ter taksa in povračilo za obremenjevanje okolja.
38. člen
Smetarina za stanovanjske prostore je določena na število članov, ki v gospodinjstvu stalno ali začasno prebivajo.
Smetarina za poslovne površine do 500 m2 je določena glede na m2 površine poslovnega prostora.
Smetarina za poslovne prostore, ki presegajo 500 m2, je določena glede na dejansko količino m3 odpeljanih odpadkov in je predmet posebne pogodbe.
Za poslovne površine se štejejo vse koristne površine poslovnih ter drugih objektov in površin, kjer dokazljivo nastajajo odpadki.
39. člen
Obveznost plačila stroškov za ravnanje s komunalnimi odpadki in sekundarnimi surovinami nastane za uporabnike storitev z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju oziroma, ko se uporabniki storitev vselijo v stanovanje ali pričnejo uporabljati poslovne prostore.
Podatke o površinah poslovnih prostorov in številu prebivalcev dobi izvajalec pri pristojnem upravnem organu.
40. člen
Delno oprostitev plačila odvoza komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin lahko na posebno prošnjo uporabnika odobri Občinski svet občine Vojnik in je možna v primeru najmanj dvomesečne odsotnosti oziroma neuporabe prostorov.
41. člen
Sredstva za odvoz in odlaganje kosovnih odpadkov se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Sredstva za odvoz usedlin iz kanalizacijskega omrežja zagotavljajo izvajalci javnih služb odvajanja odpadnih voda.
Sredstva za odvoz usedlin iz peskolovov zagotavljajo izvajalci javnih služb za vzdrževanje javnih površin.
Stroške odvoza in odlaganja gradbenih odpadkov nosi investitor gradbenih del.
Stroške odvoza in odlaganja fekalij nosi uporabnik storitev.
Stroške odvoza usedlin iz čistilnih naprav nosi upravljalec.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM
42. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo odbor za komunalno dejavnost Občine Vojnik, izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki in pristojne inšpekcijske službe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT je kaznovan posameznik, z denarno kaznijo 100.000 SIT pa sta kaznovana pravna oseba in samostojni podjetnik, ki ravnajo v nasprotju:
– s prvim odstavkom 3. člena
– z drugim odstavkom 4. člena
– z 11. in 12. členom,
– s prvim odstavkom 13. člena,
– s prvim odstavkom 14. člena,
– s 15., 17., 18., 21. in 22. členom,
– z drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 23. člena,
– z 28., 29. in 30. členom,
– z drugim odstavkom 31. člena,
– s 34. členom,
– s prvim odstavkom 35. člena,
– z drugim odstavkom 36. člena,
– s prvim odstavkom 38. člena,
– s prvim odstavkom 39. člena tega odloka.
44. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT je kaznovana odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju:
– z 11. členom,
– z drugim odstavkom 13. člena,
– s 15. členom,
– s prvim odstavkom 16. člena,
– z drugim odstavkom 20. člena,
– s 24. členom,
– s prvim odstavkom 35. člena tega odloka.
45. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT je kaznovan izvajalec, če ravna v nasprotju:
– z drugim odstavkom 3. člena,
– z drugim odstavkom 4. člena
– z drugim odstavkom 13. člena,
– s 15. členom,
– z drugim in tretjim odstavkom 16.člena,
– z 20. členom,
– s 24. členom,
– s 25., 26., 27., 30., 31. in 32. členom,
– s 37. in 38. členom,
– z drugim odstavkom 39. člena,
– z 42. členom tega odloka.
46. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT je kaznovan organizator, ki ravna v nasprotju s 15. in 26. členom tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Izvajalec izdela skladno s tretjim odstavkom 16. člena tega odloka v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka seznam lokacij zbirnih in odjemnih mest in ga sproti dopolnjuje.
Pravilnik iz prvim odstavka 16. člena tega odloka mora biti sprejet v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. Pripravi ga strokovna služba Občine Vojnik.
48. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 59-1/96-1
Vojnik, dne 17. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost