Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

489. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku, stran 724.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, odločbe US RS, Uradni list RS, št. 13/95) ter v skladu s statutom Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku je zbor krajanov Sela pri Šumberku dne 28. 1. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku:
1. posodobitev lokalnih in krajevnih cest:
– lokalnih:
Babna gora – asfaltiranje,
Orlaka–Zavrh – asfaltiranje,
Orlaka–Valična vas (meja občine) – večja vzdrževalna dela;
– krajevnih:
Arčelca – asfaltiranje,
Vrtače – asfaltiranje,
Sela od križišča do Srebrotnice – asfaltiranje,
Sela od križišča za Vrh – asfaltiranje;
2. popravilo stavbe krajevne skupnosti;
3. ostale ureditve.
3. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konec leta 1995 16,000.000 SIT.
4. člen
S samoprispevkom se bo zbralo 5,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– krajani s prispevkom v delu in lastnimi prispevki,
– republiška sredstva za demografsko ogrožena območja,
– proračun Občine Trebnje.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. marca 1996, od 7. do 19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku, št. 52120-842-130-82058. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku.
8. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestilo ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače; po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek, po stopnji 2% od neto plače in če se jim ne zagotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska dejavnost ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2% od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 4% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov.
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Sela pri Šumberku dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
10. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Sela pri Šumberku in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
12. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
13. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje, v okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SELA PRI ŠUMBERKU
GLASOVNICA
Na referendumu dne 10. 3. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001, za financiranje programov:
a) posodobitev lokalnih in krajevnih cest:
– lokalnih:
Babna gora – asfaltiranje,
Orlaka–Zavrh – asfaltiranje,
Orlaka–Valična vas (meja občine) – večja vzdrževalna dela;
– krajevnih:
Arčelca – asfaltiranje,
Vrtače – asfaltiranje,
Sela od križišča do Srebrotnice – asfaltiranje,
Sela od križišča za Vrh – asfaltiranje;
b) popravilo stavbe krajevne skupnosti;
c) ostale ureditve.
glasujem
 ZA                                PROTI
                   (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
15. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Sela pri Šumberku.
16. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
17. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
18. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/96
Sela pri Šumberku, dne 28. januarja 1996.
Predsednik
Krajevne skupnosti
Sela pri Šumberku
Alojz Struna l. r.

AAA Zlata odličnost