Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

423. Pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem, stran 690.

Na podlagi 51. člena v zvezi z drugo in sedmo alineo 48. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/95, 71/93 in 38/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek, način in višina nadomestitve dela stroškov za invalide, zaposlene v invalidskem podjetju.
2. člen
Za invalidsko podjetje se po tem pravilniku šteje gospodarska družba po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), ki je status invalidskega podjetja (v nadaljevanju: podjetje) pridobila na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije.
3. člen
Podjetju pripada nadomestitev dela stroškov (v nadaljevanju: nadomestilo) za invalide, ki so pri njem v delovnem razmerju v mesecu za katerega se daje nadomestilo in jim je bila invalidnost priznana s pravnomočno odločbo pristojnega organa in sicer:
– delovni invalidi po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92);
– vojni invalidi po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95);
– invalidne osebe po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Uradni list SRS, št. 18/76);
– kategorizirani mladostniki po zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76).
4. člen
Višina nadomestila se izračuna na podlagi:
– stopnje invalidnosti in
– deleža zaposlenih invalidov med vsemi zaposlenimi.
Osnova za izračun nadomestila je znesek zajamčenega osebnega dohodka v mesecu, za katerega se nadomestilo izplačuje.
5. člen
Nadomestilo se izračuna tako, da se za vsakega zaposlenega invalida znesek zajamčenega osebnega dohodka pomnoži z odstotkom, določenim v 8. členu tega pravilnika za posamezno skupino invalidov. Tako izračunani zneski se nato seštejejo.
Nadomestilo, izračunano po prejšnjem odstavku se za posamezno podjetje poveča v skladu z 9. členom tega pravilnika.
6. člen
Če podjetje zaposluje invalida s krajšim delovnim časom, se nadomestilo, določeno po prvem odstavku prejšnjega člena, zmanjša za polovico.
Če za invalida nadomestilo plače za čas usposabljanja ali pripravništva zagotavlja Republiški zavod za zaposlovanje ali Zavod pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, se za te invalide nadomestilo ne izplačuje.
7. člen
Invalide se razporedi v eno od naslednjih skupin:
I. Skupina
Osebe, ki imajo priznan status invalida.
II. Skupina
Osebe, ki imajo priznan status invalida zaradi enega od naslednjih stanj:
– lažja duševna manjrazvitost;
– 30% do 60% telesna okvara po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
– nevrotične motnje;
– 40% do 80% invalidnost po predpisih o vojnih invalidih;
– izpadi na kognitivnem področju pri osebah po poškodbi glave. V tem primeru je potrebno priložiti tudi mnenje centra za poklicno rehabilitacijo.
III. Skupina
Osebe, ki imajo priznan status invalida zaradi enega od naslednjih stanj:
– 70% do 100% telesna okvara po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
– več kot 80% invalidnost po predpisih o vojnih invalidih;
– psihotične motnje;
– poleg izpadov na kognitivnem področju še izpadi na področju čustvenega in vedenjskega delovanja pri osebah po poškodbi glave. V tem primeru je potrebno predložiti tudi mnenje centra za poklicno rehabilitacijo;
– invalidi, ki jim pripada dodatek za pomoč in postrežbo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Invalidnost se ugotavlja na podlagi odločbe pristojnega organa. V primeru, ko okvara organizma iz odločbe ni razvidna, pa se ugotavlja tudi z izvidom in mnenjem pristojnega izvedeniškega organa, ki je bil podlaga za izdajo odločbe o statusu invalida.
8. člen
Odstotek nadomestila znaša za:
I. skupino                  30% zajamčene plače
II. skupino                 50% zajamčene plače
III. skupino                70% zajamčene plače.
9. člen
Podjetju se, glede na delež zaposlenih invalidov, nadomestilo poveča, če imajo:
od 50% do 60% zaposlenih invalidov              za 5%
od 61% do 70% zaposlenih invalidov              za 10%
od 71% in več zaposlenih invalidov             za 15%.
10. člen
Podjetje uveljavlja pravico do nadomestila pri Republiškem zavodu za zaposlovanje na obrazcu RZZ-INV-SUB-1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Podjetje mora dostaviti izpolnjen obrazec do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
V primeru, da podjetje v predpisanem roku ne dostavi izpolnjenega obrazca za pretekli mesec, se nadomestilo ne izplača.
Republiški zavod za zaposlovanje na podlagi meril določenih s tem navodilom ugotovi pravico do nadomestila in njeno višino.
11. člen
Podjetje, ki želi v tekočem letu povečati število zaposlenih za več kot 10%, mora predhodno pridobiti mnenje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o kriterijih za dodelitev subvencije invalidskim podjetjem (Uradni list RS, št. 66/93).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 911-001/96
Ljubljana, dne 8. januarja 1996.
Rina Klinar l. r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost