Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

378. Zakon o spremembah zakona o računanju časa (ZRC-A)
379. Zakon o spremembi zakona o zavodih (ZZ-A)
380. Zakon o spremembi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-C)
381. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-A)
382. Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP)
383. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

384. Uredba o določitvi kriterijev energetske učinkovitosti, manjše porabe pitne vode in manjšega obremenjevanja okolja za nekatere proizvode široke rabe
385. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje vode
386. Uredba o spremembi uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji

Drugi akti

387. Odločba o imenovanju državnih tožilcev
388. Razpis za dodelitev koncesije

MINISTRSTVA

389. Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode za obdobje od 1. 9. 1995 do 31. 12. 1995
390. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita inšpektorjev za obrambo
391. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

392. Odločba o ugotovitvi, da določba tretjega odstavka 16. člena in določba 18. člena zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja...
393. Odločba, da se določbe 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji o prenehanju delovnega razmerja kot ukrepu zaradi finančne reorganizacije ne smejo uporabljati, dokler ne stopijo v veljavo zakonske določbe o posebnih...
394. Odločba o razveljavitvi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti ter sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
395. Odločba o določitvi pristojnosti Upravne enote v Brežicah za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo nepremičnin

SODNI SVET

396. Sklep o ponovitvi javnega poziva sodnikom
397. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

OBČINE

Brezovica

399. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 1995

Cankova-Tišina

400. Odlok o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1996

Cerknica

401. Sklep o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Cerknica

Gornja Radgona

402. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta "Industrijska cona Gornja Radgona"

Kuzma

403. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Kuzma
404. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti Občine Kuzma

Lendava

405. Odlok o taksah za obremenjevanje voda
406. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi

Ljubljana

398. Odlok o spremembi lokacijskega načrta za območje urejanja MM 7/1 Zalog - severni del

Novo mesto

407. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Novo mesto
408. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma na referendumskih območjih Ajdovec, Dvor, šmihel pri Žužemberku in Žužemberk
409. Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto

Piran

410. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran

Ribnica

411. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote R7 del KS Ribnica v Občini Ribnica
412. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ribnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

2. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Španijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESNSNJ)
3. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o medsebojnem vračanju državljanov obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta nezakonita (BCAVD)
4. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o medsebojnem sodelovanju pri preprečevanju nezakonitega preseljevanja (BCAPNP)
5. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti (BHUIRN)
6. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BBGIKZ)

Vlada Republike Slovenije

7. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Jemen
8. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kostariko
9. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Tongo
10. Uredba o ratifikaciji Statuta Mednarodnega centra za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin (ICCROM)
11. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med vladami Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske, Slovaške republike, Republike Slovenije in Programom Združenih narodov za nadzor nad mamili
12. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske v obdobju 1996-1998
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti