Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

409. Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto, stran 644.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 23/95 in 37/95) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 14. seji dne 25. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto in določa pogoje ter postopek za podelitev teh priznanj in nagrad.
2. člen
Priznanja in nagrade Mestne občine Novo mesto so:
– naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto
– nagrada Mestne občine Novo mesto
– Trdinova nagrada
– plaketa mesta Novo mesto
– spominska plaketa Novega mesta
– priznanje župana Mestne občine Novo mesto.
Priznanja in nagrade so enkratne. Denarne nagrade se dajejo samo fizičnim osebam.
3. člen
Sredstva za priznanja in nagrade Mestne občine Novo mesto se zagotovijo v občinskem proračunu.
4. člen
Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto opravljata Sekretariat za splošno-pravne zadeve in vodja kabineta župana.
Razpis za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto se objavi v Dolenjskem listu, najpozneje do 30. 9. tekočega leta.
5. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva in delovna telesa občinskega sveta.
6. člen
Priznanja in nagrade iz drugega člena odloka podeljuje župan Mestne občine Novo mesto.
II. KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
7. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto obravnava komisija, ki jo imenuje občinski svet. Komisija izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade, razen za priznanje župana Mestne občine Novo mesto.
Komisija posreduje končni predlog za odločanje občinskemu svetu.
8. člen
Komisija za priznanja in nagrade:
– podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje priznanj in nagrad iz 2. člena v posebnem pravilniku, s katerim seznani občinski svet,
– objavlja razpise za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj v sredstvih javnega obveščanja,
– pripravi predlog za odločanje za občinski svet.
9. člen
Sestavo in delovanje komisije ureja poslovnik.
III. DOLOČBE O POSAMEZNIH NAGRADAH IN PRIZNANJIH
Naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto
10. člen
Naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto pridobi, kdor doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu.
Naziv častnega občana lahko dobi tudi tujec.
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna listina.
Nagrada Mestne občine Novo mesto
11. člen
Nagrada Mestne občine Novo mesto se podeljuje občanom Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju.
Nagrada Mestne občine Novo mesto obsega diplomo in denarno nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.
Trdinova nagrada
12. člen
Trdinova nagrada se podeljuje občanom Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na kulturnem, prosvetnem, literarnem in znanstvenem področju.
Trdinova nagrada obsega diplomo in denarno nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.
Plaketa mesta Novo mesto
13. člen
Plaketa mesta Novo mesto se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodovom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo izredne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.
Plaketa mesta Novo mesto se lahko dodeli tudi tujemu državljanu.
Plaketa mesta Novo mesto je patiniran kovinski odlitek Jakčeve vedute Novega mesta – pogled na Frančiškanski samostan – delo Vladimirja Stovička. Plaketa v izmeri 10 x 10 cm se izroča v posebni škatli, oblečeni v rdečo tkanino.
Spominska plaketa Novega mesta
14. člen
Spominska plaketa Novega mesta se podeljuje organizacijam in občanom ob njihovih pomembnejših jubilejih.
Spominska plaketa Novega mesta je patiniran kovinski odlitek Jakčeve vedute Novega mesta – Pogled na Frančiškanski samostan, delo Vladimirja Stovička.
Plaketa v izmeri 30 x 30 cm je pritrjena na masivni hrastovi podlogi.
Priznanje župana
15. člen
Župan lahko za posamezne enkratne dosežke in uspehe posameznikov, podjetij, zavodov, krajevnih skupnosti in društev podeli pisno priznanje.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Mandat komisije za priznanja in nagrade se pokriva z mandatom članov občinskega sveta.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o priznanjih občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/82).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-16/95
Novo mesto, dne 25. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.