Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

401. Sklep o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Cerknica, stran 640.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18, Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) izdaja župan Občine Cerknica
S K L E P
o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Cerknica
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 1996 se financiranje proračunskih potreb izvaja na podlagi tega sklepa.
2. člen
Pri začasnem financiranju, po prejšnjem členu, se sme porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istem obdobju po proračunu za prejšnje leto 1995.
3. člen
Sredstva proračuna se v tem času delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni z zakonom, drugim aktom ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka obvesti Občinski svet občine Cerknica.
4. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
5. člen
Prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa, so sestavni del proračuna Občine Cerknica za leto 1996.
6. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Cerknica, dne 28. decembra 1995.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.