Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

400. Odlok o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1996, stran 638.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 21. člena statuta občine Cankova-Tišina, je Občinski svet občine Cankova-Tišina na seji dne 26. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1996 (v nadaljevanju: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem občine in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1996 se določijo v višini 310,376.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti               177,695.000 SIT
– investicijske obveznosti            132,681.000 SIT
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna občine.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likdvidnostnega proračuna občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače
– sredstva za druge osebne prejemke
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za materialne stroške
– sredstva za amortizacijo
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi republiška vlada, dodatno obremenjenost oziroma uspešnost in delovno dobo.
9. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu za finance občine predložiti finančne načrte za leto 1996 ter zaključne račune za leto 1995 do 31. marca 1996.
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1996 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
15. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine določenim v bilanci odhodkov
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna
– o podpisu pogodb za finaciranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti 1,000.000 SIT.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
Občinski svet daje soglasje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov in opreme večje vrednosti od 1,000.000 SIT. Pogodbe, ki so brez tega soglasja, ki je vezano na tekočo likvidnostno možnost proračuna, so nične.
17. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
18. člen
Krajevna skupnost na katerem območju se gradi občinska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških cest, če zagotovi za novogradnje najmanj 50% sredstev po predračunski vrednosti, za preplastitev pa najmanj 70% sredstev po predračunski vrednosti.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje in primarno vodovodno omrežje mora krajevna skupnost na območju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 50% sredstev po predračunski vrednosti oziroma občinski svet lahko udeležbo krajevne skupnosti v specifičnih primerih spremeni.
19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ne bo sprejet ustrezen predpis.
20. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Sredstva iz naslova presežkov proračuna in ostalih računov bivše občine Murska Sobota po zaključnem računu za leto 1994 se po delitveni bilanci med novo nastalimi občinami naknadno vključijo v proračun občine.
22. člen
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti se vodijo v okviru občinske uprave. Krajevne skupnosti se lahko odločijo, da vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva iz proračuna.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 88/96
Cankova-Tišina, dne 29. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cnakova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

AAA Zlata odličnost