Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

405. Odlok o taksah za obremenjevanje voda, stran 641.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), sedemnajste alinee drugega odstavka 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18; Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), v zvezi s petim odstavkom 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 22/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava na 10. seji dne 20. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o taksah za obremenjevanje voda
1. člen
Odlok določa višino, način obračunavanja in plačevanja takse za obremenjevanje voda v Občini Lendava zaradi odpadkov pri čiščenju komunalnih odpadnih voda ter zaradi posegov v okolje, ki zmanjšujejo njegovo rabo in izkoriščanje ob zgraditvi objektov, ki služijo ravnanju z odpadnimi vodami.
Zavezanci
2. člen
Zavezanci za plačilo takse so gospodinjstva, podjetniki in pravne osebe, za katere velja obveza o priključitvi na javni infrastrukturni sistem oskrbe s pitno vodo.
Zavezanci za plačilo takse so tudi gospodinjstva, podjetniki in prvne osebe, ki se oskrbujejo z vodo iz lastnih ali skupinskih vodnjakov in ki odvajajo to vodo v kanalizacijo preko septičnih jam ali odprte vodotoke.
Osnova za določanje višine takse
3. člen
Za ustvarjanje odpadkov pri čiščenju odpadnih voda ter za posege v prostor, ki zmanjšujejo njegovo rabo zaradi objektov zbiranja in čiščenja odpadnih voda je osnova za plačilo takse kubični meter porabljene vode, ki jo obračunava izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo.
Če količina porabljene vode iz lastnega ali skupnega vira ni določljiva se uporablja kot normativ povprečna poraba vode na osebo v gospodinjstvu – 5 m3/osebo na mesec.
4. člen
Plačevanja takse so oproščene pravne osebe, ki imajo čistilne naprave in vodo očistijo do zakonsko predpisane stopnje.
Višina takse
5. člen
Taksa za porabljeno vodo na mesec znaša:
– za gospodinjstva                   25 SIT/m3
– za podjetnike in pravne osebe            50 SIT/m3
Občinski svet ob sprejemanju letnega proračuna za potrebe financiranja letnega programa projekta odloča o višini takse z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za obremenjevanje voda.
Obračunavanje takse
6. člen
Takso obračunava izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na osnovi podatkov o zavezancih.
Izvajalec javne službe, ki obračunava takso, mora tako zbrano takso do 5. v obračunskem mesecu nakazati na žiro račun Občine Lendava.
7. člen
Zbrana sredstva so prihodek proračuna občine.
8. člen
Zbrana sredstva so namenska. Uporabljajo se za realizacijo programa Ravnanje z odpadnimi vodami.
9. člen
Upravljalec sredstev, zbranimi po odloku o taksah za obremenjevanje voda bo občinskemu svetu enkrat letno poročal o prihodkih in porabi sredstev.
Občinski svet pooblašča odbor za varstvo okolja in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo za nadzor nad uporabo sredstev, zbranimi po tem odloku ter za spremljanje in izvajanje programa.
KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z denarno kaznijo do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne izpolnjuje obveznosti plačila takse za obremenjevanje voda, določene v 3. členu tega odloka.
Z denarno kaznijo do 20.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo do 20.000 tolarjev se kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Nadzor nad izvajanjem določb
11. člen
Nadzor nad izvajanjem določbe tega odloka opravlja komunalni inšpektor Obične Lendava.
PREHODNE DOLOČBE
12. člen
Do sprejema odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za obremenjevanje voda za tekoče leto se taksa v tekočem letu obračunava v enaki višini kot v predhodnem letu.
Izvajalec javne službe, ki obračunava takso, mora po sprejetju odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o taksi za obremenjevanje voda opraviti ustrezen poračun takse za tekoče leto.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o prispevku za investicijska vlaganja v vodooskrbo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Uradni list RS, št. 70/94) v delu, ki se nanaša na odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, taksa pa se obračunava od 1. 1. 1996.
Št. 01200-0001/96
Lendava, dne 20. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost