Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

499. Sklep o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, stran 732.

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 2/91-I in 4/93), 4. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) in določb začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) je Občinski svet občine Zavrč na prvi redni seji dne 2. 2. 1996 sprejel
S K L E P
o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev
1. člen
S tem sklepom so določene plače, nadomestila, povračila in drugi prejemki voljenim in imenovanim občinskim funkcionarjem.
2. člen
Občinski funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo, imajo pravico v skladu z 2. členom zakona o funkcionarjih v državnih organih do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila osebnega dohodka ter povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
Občinski funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo, imajo pravico, v skladu z zakonom, do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, pravico do dela plače, določene za funkcijo ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
3. člen
V skladu s statutom občine opravljajo svojo funkcijo nepoklicno naslednji funkcionarji: župan, predsednik in podpredsednik sveta, člani občinskega sveta in predsedniki odborov in komisij.
Poklicno opravlja funkcijo tajnik občine.
Ne glede na to, da niso občinski funkcionarji, veljajo določbe tega sklepa o nadomestilih, prejemkih in povračilih tudi za člane nadzornega odbora in zunanje člane delovnih teles občinskega sveta oziroma člane delovnih teles, ki jih občinski svet ustanovi na predlog župana.
4. člen
Osnovna plača se določi na osnovi sklepa komisije (KVIAZ) Državnega zbora tako, da se osnova za obračun plače, ki se uporablja kot izhodiščna v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, pomnoži s koeficientom za določanje plače, poveča za odstotek za delovno dobo in za delovno uspešnost.
5. člen
Skladno s sklepom o razvrstitvi občin v skupine, se v Občini Zavrč uporablja za najvišje vrednoteno funkcijo, to je za župana količnik 6,5 in dovoljena stimulacija za delovno uspešnost 50%, za vse ostale funkcionarje pa na tej osnovi določeno proporcionalno razmerje.
O delovni uspešnosti oziroma dodatni delovni obremenjenosti funkcionarjev občine odloča občinski svet na osnovi poročila župana.
6. člen
Skladno s 4. in 5. členom tega sklepa se županu določa mesečna plača za opravljanje funkcije v višini 33% dovoljene plače, upoštevajoč določeni količnik, delovne izkušnje in delovno uspešnost, ki bi mu pripadala, če bi opravljal funkcijo poklicno.
Tako določena plača je izhodiščna osnova za druge funkcionarje, razmerja pa so naslednja:
– tajnik občine: količnik 6,2 delovna uspešnost 20%,
– predsednik občinskega sveta: 40% plače župana,
– podpredsednik občinskega sveta: 20% plače župana.
7. člen
Občinski funkcionarji in člani drugih teles občinskega sveta iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa prejemajo za udeležbo na sejah občinskega sveta sejnino.
Višine sejnine so:
– za člane občinskega sveta in druge navzoče na seji sveta 7.000 SIT,
– za predsednike odborov in komisij 2.500 SIT,
– za člane odborov in komisij 2.000 SIT.
Sejnine so določene v neto znesku.
8. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice. Člani sveta in člani delovnih teles imajo pravico do nadomestila osebnega dohodka oziroma izgubljenega zaslužka za čas odsotnosti z dela zaradi opravljanja funkcije. Refundacija osebnega dohodka se opravi na podlagi pisnega zahtevka delodajalca za čas odsotnosti z dela.
9. člen
Nalog za službeno potovanje občinskih funkcionarjev izda župan. Nalog za službeno potovanje župana izda tajnik.
10. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nadomestil, povračil in drugih prejemkov po tem sklepu se zagotovijo v proračunu Občine Zavrč.
11. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta sklep, se uskladijo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
12. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 021-5/96
Zavrč, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

AAA Zlata odličnost