Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

427. Odlok o spremembi organiziranosti vzgojnovarstvenega zavoda Tončke Čečeve, stran 695.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94 in 14/95) so sprejeli občinski sveti Mestne občine Celje dne 30. 1. 1996, Občine Štore dne 30. 1. 1996 in Občine Vojnik dne 17. 1. 1996
O D L O K
o spremembah organiziranosti Vzgojnovarstvenega zavoda Tončke Čečeve
1. člen
Organiziranost Vzgojnovarstvenega zavoda Tončke Čečeve, ki je bil ustanovljen z odločbo Občinskega ljudskega odbora Celje, št. 6065/1 v letu 1958 in deluje v skladu z zakonom o zavodih kot javni zavod na območju Mestne občine Celje, Občine Štore in Občine Vojnik (v nadaljevanju: soustanoviteljice), se spremeni na način in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
2. člen
Iz javnega zavoda po poprejšnjem členu se izloči organizacijska enota Štore.
Občina Štore samostojno in v celoti prevzame ustanoviteljske pravice nad izločeno organizacijsko enoto in organizira dejavnost, ki jo je do sedaj opravljal Vzgojnovarstveni zavod Tončke Čečeve.
3. člen
Mestna občina Celje in Občina Vojnik soustanovita vzgojnovarstveni zavod na območju obeh občin.
4. člen
Izločena enota iz 2. člena tega odloka prevzame delavce Vzgojnovarstvenega zavoda Tončke Čečeve, in sicer praviloma tiste delavce, ki so delali v oddelkih te enote ter sorazmerni del pedagoških in drugih delavcev, ki so opravljali naloge za bivši Vzgojnovarstveni zavod Tončke Čečeve kot celoto, kar se določi s posebno pogodbo. Pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
5. člen
O delitvi premoženja, ki se izvede po bilanci na dan 31. 12. 1995, se dogovorijo Občina Štore in Mestna občina Celje ter Občina Vojnik najkasneje v 6 mesecih po sprejemu tega odloka.
6. člen
V 60 dneh po uveljavitvi tega odloka morajo Občina Štore ter Mestna občina Celje in Občina Vojnik sprejeti ustrezne akte za statusno ureditev nove organiziranosti.
7. člen
Sedanji Vzgojnovarstveni zavod Tončke Čečeve prilagodi organizacijo delovanja vsebini odlokov o spremembah organiziranosti sprejetih v posameznih občinah v 60 dneh po uveljavitvi aktov iz 6. člena.
8. člen
Za objavo tega odloka v imenu soustanoviteljic poskrbi Mestna občina Celje.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 60200-16/95-26
Celje, dne 30. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost