Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

422. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita inšpektorjev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 686.

Na podlagi drugega odstavka 52. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) v zvezi s 103. in 123. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter 84. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita inšpektorjev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in potek strokovnega izpita (v nadaljnjem besedilu: izpit) za inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
Izpit opravlja inšpektor pred komisijo, ki jo imenuje minister za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister).
II. PROGRAM IZPITA INŠPEKTORJA
2. člen
Program izpita za inšpektorja obsega splošni in posebni del.
3. člen
Program splošnega dela izpita obsega znanja o:
– ustavni ureditvi Republike Slovenije,
– človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah,
– gospodarskih in socialnih razmerjih,
– državni upravi,
– lokalni in drugi samoupravi,
– upravnem postopku in upravnih sporih.
4. člen
Program posebnega dela izpita obsega znanja o:
– preventivnih ukrepih v industrijskih in drugih objektih, v katerih obstaja večja nevarnost požara; v katerih prebiva ali se zbira večje število ljudi; v katerih se opravlja dejavnost, ki lahko povzroči požar, eksplozijo ali strupene pline, ali v katerih se hranijo vnetljive ali eksplozivne snovi ali snovi, iz katerih se razvijajo gorljivi plini;
– gradbeno tehničnih ukrepih za varnost objektov pred požarom in preskrbo z vodo za gašenje;
– aktivnih ukrepih varstva pred požarom;
– splošnih ukrepih varstva pred požarom;
– ciljih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– temeljnih nalogah sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– organizacijskih rešitvah zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji;
– programiranju, načrtovanju, organiziranju, izvajanju, nadzoru in financiranju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– izdelavi zapisnika in odločbe na I. stopnji o preventivnih ukrepih, ki jih morajo zaradi varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami uresničevati lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov, oziroma osebe odgovorne za organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Program posebnega dela izpita iz prejšnega odstavka obsega tudi teoretične osnove fizike in kemije, na podlagi katerih je mogoče ugotavljati vzroke požarov in določiti preventivne ukrepe za varnost pred požarom.
5. člen
Inšpektor, ki je že opravil strokovni izpit za delavca z visoko izobrazbo v državni upravi, je oproščen splošnega dela izpita.
III. OPRAVLJANJE IZPITA
6. člen
Izpitna komisija ima predsednika, dva člana in zapisnikarja.
Predsednik, člana komisije in zapisnikar imajo namestnike.
Predsednik in člana komisije in njuni namestniki morajo imeti visoko izobrazbo in so hkrati tudi izpraševalci.
V odredbi o imenovanju izpitne komisije se lahko določijo tudi izpraševalci za posamezne predmete, ki niso člani komisije. Ti izpraševalci imajo pri odločanju o uspehu kandidata položaj člana izpitne komisije.
7. člen
Inšpektor mora opraviti izpit za inšpektorja v enem letu od imenovanja za inšpektorja.
Inšpektor, ki želi opravljati izpit, vloži pisno prijavo pri Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Prijavi mora inšpektor priložiti dokazila o strokovni izobrazbi in o imenovanju za inšpektorja ter morebitna dokazila o že opravljenem strokovnem izpitu za delo v državni upravi.
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami mora najkasneje v 15 dneh poslati prijavo inšpektorja in svoje poročilo o delu kandidata izpitni komisiji.
8. člen
Če izpitna komisija ugotovi, da inšpektor izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita, ga o tem obvesti najkasneje v 60 dneh po priglasitvi in mu pošlje vabilo, v katerem določi dan, uro in kraj izpita.
Dan izpita mora biti določen tako, da ostane inšpektorju od prejema vabila najmanj 15 dni, razen če sam želi opravljati izpit pred tem rokom.
Inšpektorja, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje izpita, obvesti izpitna komisija o tem z odločbo. Zoper to odločbo ima inšpektor pravico ugovora ministru. Ugovor je treba vložiti v 8 dneh po prejemu odločbe.
IV. POTEK IZPITA
9. člen
Splošni del izpita za inšpektorja je usten.
Posebni del izpita za inšpektorja je sestavljen iz ustnega in pisnega dela.
10. člen
Inšpektor opravlja najprej pisni del posebnega dela izpita.
Pisni del izpita, ki traja največ štiri ure, je pisna naloga z delovnega področja inšpektorja in praviloma obsega sestavo zapisnika, upravne odločbe na I. stopnji odločanja oziroma sestavo drugega akta v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek in prekrške.
Pisni del izpita iz prejšnega odstavka pripravi član komisije oziroma izpraševalec v soglasju s predsednikom komisije.
Pisno nalogo izroči inšpektorju predsednik komisije ali član komisije, ki ga določi predsednik, neposredno pred pričetkom pisnega dela izpita.
Nalogo (izvirnik in koncept) piše inšpektor na papirju, na katerem je pečat organa, pri katerem je izpitna komisija.
Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za opravljanje splošnega in posebnega dela ustnega dela izpita.
11. člen
Na ustnem delu izpita odgovarja inšpektor na vprašanja iz celotnega predpisanega izpitnega programa. Izpit se opravlja praviloma v enem dnevu.
Pri ustnem delu izpita so navzoči predsednik, člani izpitne komisije in zapisnikar.
Izpraševanje inšpektorja iz posameznega področja ne sme trajati več kot 30 minut.
12. člen
Če inšpektor brez upravičenega vzroka odstopi od začetega izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
13. člen
Uspeh inšpektorja ocenjuje celotna komisija. Komisija odloča z večino glasov.
Komisija oceni celotni uspeh inšpektorja na izpitu z upoštevanjem pisnega dela izpita in odgovorov na ustnem izpitu.
Uspeh inšpektorja oceni komisija z “je opravil” ali “ni opravil”.
Izpit lahko kandidat dvakrat ponavlja. Čas med enim in drugim izpitom ne more biti krajši od treh mesecev.
Inšpektor, ki ne opravi dela izpita, lahko iz tega dela opravlja popravni izpit v roku, ki ga določi izpitna komisija. Ta rok ne sme biti krajši od enega meseca.
Če inšpektor na popravnem izpitu ni ocenjen uspešno ali brez opravičila ne pride na popravni izpit ali če med popravnim izpitom odstopi, se šteje, da izpita v celoti ni opravil.
O izpitu, o vprašanjih, ki so postavljena na splošnem in posebnem delu izpita ter o rezultatih splošnega in posebnega dela izpita, se vodi zapisnik.
14. člen
Inšpektorju, ki uspešno opravi izpit, se vroči potrdilo o opravljenem izpitu, ki je priloga k temu pravilniku.
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu se izda v treh izvodih, od katerih prejme en izvod kandidat, drugi izvod prejme organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za organizacijo in kadre, tretji izvod pa hrani izpitna komisija.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek inšpektorja ter kraj in datum rojstva,
– podatek, kdaj je inšpektor opravil izpit,
– podpis predsednika komisije,
– datum in številko potrdila.
V. EVIDENCA O OPRAVLJENIH IZPITIH
15. člen
Ministrstvo za obrambo vodi za vsakega inšpektorja spis, v katerega se vloži:
– prijavo za opravljanje izpita z dokazili iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika,
– dokazila o pisnem delu izpita,
– zapisnik iz 13. člena tega pravilnika,
– kopijo potrdila o opravljenem izpitu z izvirnim podpisom predsednika komisije.
16. člen
O opravljenih izpitih se vodi knjiga, ki vsebuje:
– ime in priimek inšpektorja,
– datum in kraj rojstva,
– številko spisa iz prejšnega člena,
– dokazila o stopnji in vrsti strokovne izobrazbe inšpektorja,
– datum in številko potrdila o izpitu.
Knjiga se lahko vodi tudi kot računalniška evidenca, katere sestavni del je spis iz prejšnjega člena.
17. člen
Predsedniku, članom in zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki velja za nadomestila članom izpitnih komisij za strokovne izpite za delo v državni upravi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Potrdila o opravljenih strokovnih izpitih požarnih inšpektorjev, izdana po predpisih pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
Organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za organizacijo in kadre, oblikuje spise za vse inšpektorje v skladu s tem pravilnikom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o strokovnih izpitih požarnih inšpektorjev in poklicnih gasilcev (Uradni list SRS, št. 13/77).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161-34/96
Ljubljana, dne 6. februarja 1996.
Jelko Kacin l. r.
Minister za obrambo

AAA Zlata odličnost