Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

209. Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij
210. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sevalnih dejavnostih
211. Uredba o spremembi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Odloki

212. Odlok o ustanovitvi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

MINISTRSTVA

156. Pravilnik o načinu označevanja javnih cest ter o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
157. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled (2021–2030)
158. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kokra (2021–2030)
159. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2021–2030)
160. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2021–2030)
161. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zreče (2021–2030)
162. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tolmin (2021–2030)
163. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Most na Soči (2021–2030)
164. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podčetrtek (2021–2030)
165. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat (2021–2030)
166. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Draga (2021–2030)
167. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje I (2021–2030)
168. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stari trg (2021–2030)
169. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo (2021–2030)
170. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2021–2030)
171. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju (2021–2030)
172. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2021–2030)
173. Pravilnik o opravljanju veterinarskih dejavnosti v Slovenski vojski
174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni
175. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
176. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici
177. Odredba o ceniku storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
178. Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2024
179. Odredba o sprejetju prenovljenih izobraževalnih programov Kozmetični tehnik in Kozmetični tehnik (SI)
180. Odločba o soglasju k Aktu o spremembi ustanovitvenega akta Ustanove Petra Pavla Glavarja
181. Znesek minimalne plače
213. Odredba o spremembah in dopolnitvah izobraževalnega programa Ekonomska gimnazija

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

182. Pravila o spremembah in dopolnitvi Pravil za delovanje trga z električno energijo
183. Poročilo o gibanju plač za november 2023
184. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2023

OBČINE

Celje

185. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Dobje

186. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2023

Jesenice

187. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2024

Kamnik

188. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K-9 Šole – spremembe št. 4

Koper

206. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper
207. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v objektu Solis

Metlika

189. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine

Podčetrtek

190. Sklep o pripravi občinskega prostorskega plana Občine Podčetrtek

Ptuj

191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

Rogatec

192. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks
208. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2024

Sevnica

193. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Srednja šola Sevnica

Sežana

194. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenske Konjice

195. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče
196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji
197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro
198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Slovenske Konjice
199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Slovenske Konjice«
201. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice

Velike Lašče

202. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (OPN SD 2)
203. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
204. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

205. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza

POPRAVKI

214. Popravek Revalorizacije tarif po Skupnem sporazumu o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Uredba o ratifikaciji Delovnega sporazuma med Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju pri poizvedbah

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti