Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, stran 494.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 12. in 56. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20), 15. in 55. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 16. in 56. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20), 16. in 56. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14 in 11/23), 16. in 56. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/07, 15/10, 32/11 in 24/15, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/23), 15. in 58. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17, 21/23), 16. in 55. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17 – uradno prečiščeno besedilo), 4. in 14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17, 3/20), 15. in 58. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18), 16. in 56. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17 in 16/19), 16. in 56. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17), 16. in 56. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15, 11/19, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/23), 15. in 55. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17), 13. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št. 4/16), 16. in 56. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/17 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17), 16. in 62. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 95/19), 15. in 55. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14), 23. in 63. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07, Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 20/17 in 9/18), 16. in 56. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/18), 16. in 56. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16 – uradno prečiščeno besedilo, 45/17 in 10/19), 14. in 54. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/18 in 36/19) in 15. in 52. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17 – uradno prečiščeno besedilo) so Mestni svet Mestne občine Ptuj na 9. redni seji dne 23. 10. 2023, Občinski svet Občine Cirkulane na 8. redni seji dne 23. 11. 2023, Občinski svet Občine Destrnik na 5. redni seji dne 9. 11. 2023, Občinski svet Občine Dornava na 6. redni seji dne 16. 11. 2023, Občinski svet Občine Duplek na 8. redni seji dne 29. 11. 2023, Občinski svet Občine Gorišnica na 7. redni seji dne 14. 12. 2023, Občinski svet Občine Hajdina na 9. redni seji dne 20. 12. 2023, Občinski svet Občine Juršinci na 7. redni seji dne 23. 11. 2023, Občinski svet Občine Kidričevo na 9. redni seji dne 14. 12. 2023, Občinski svet Občine Majšperk na 9. redni seji dne 22. 11. 2023, Občinski svet Občine Markovci na 5. redni seji dne 13. 12. 2023, Občinski svet Občine Ormož na 9. redni seji dne 13. 11. 2023, Občinski svet Občine Podlehnik na 8. redni seji dne 23. 11. 2023, Občinski svet Občine Središče ob Dravi na 7. redni seji dne 9. 11. 2023, Občinski svet Občine Starše na 8. redni seji dne 6. 12. 2023, Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 6. redni seji dne 22. 11. 2023, Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 10. redni seji dne 15. 11. 2023, Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 9. redni seji dne 19. 12. 2023, Občinski svet Občine Trnovska vas na 10. redni seji dne 14. 11. 2023, Občinski svet Občine Videm na 10. redni seji dne 19. 12. 2023, Občinski svet Občine Zavrč na 5. redni seji dne 16. 11. 2023, Občinski svet Občine Žetale na 8. redni seji dne 13. 11. 2023 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/18) se v 2. členu v predzadnji alineji beseda »in« nadomesti z vejico, v zadnji alineji se pika nadomesti z besedo »in«, ter doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– informatike.«.
2. člen 
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
Informatika 
(1) Naloge informatike so:
– informacijsko komunikacijska podpora delovanju občinske uprave (računalniška obdelava podatkov, digitalizacija upravnega poslovanju in ravnanja z dokumentarnim gradivom, analitska podpora sprejemanju odločitev, kibernetska varnost, izboljšanje poslovanja občinskih uprav),
– informacijske storitve za uporabnike (zagotavljanje spletnih storitev in upravljanje aplikacij),
– upravljanje informacijsko komunikacijske tehnologije v povezavi z umetno inteligenco in internetom stvari,
– razvoj informacijsko komunikacijskih sistemov za potrebe občinske uprave,
– druge naloge s področja informatike v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Vrsta in obseg nalog, ki jih informatika izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(3) Stroške priprave potrebne dokumentacije in ostale stroške projektov nosijo občine naročnice.«.
3. člen 
V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Direktorja skupne uprave v času odsotnosti nadomešča javni uslužbenec, ki ga na predlog direktorja skupne uprave pooblastijo vsi župani občin ustanoviteljic. Pooblastilo za nadomeščanje je lahko javnemu uslužbencu dano za izvajanje vseh ali dela nalog direktorja skupne uprave.«.
4. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01-2/99-190
Ptuj, dne 23. oktobra 2023
Županja 
Mestne občine Ptuj 
Nuška Gajšek 
Št. 007-84/2023
Cirkulane, dne 23. novembra 2023
Županja 
Občine Cirkulane 
Antonija Žumbar 
Št. 900-10/2023-5R-2/3
Destrnik, dne 9. novembra 2023
Županja 
Občine Destrnik 
Vlasta Tetičkovič – Toplak 
Št. 900-0011/2023-06
Dornava, dne 16. novembra 2023
Župan 
Občine Dornava 
Matej Zorko 
Št. 0323-13/2023-12
Duplek, dne 29. novembra 2023
Župan 
Občine Duplek 
Mitja Horvat 
Št. 900-1/2022-7/10
Gorišnica, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Gorišnica 
Borut Kolar 
Št. 031-1/2023
Hajdina, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar 
Št. 007-0005/2018-10
Juršinci, dne 23. novembra 2023
Župan 
Občine Juršinci 
Robert Horvat 
Št. 007-6/2018-8
Kidričevo, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Kidričevo 
Anton Leskovar 
Št. 0100-1/2018-10
Majšperk, dne 22. novembra 2023
Župan 
Občine Majšperk 
Sašo Kodrič 
Št. 0007-3/2023-1
Markovci, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Markovci 
Milan Gabrovec 
Št. 007-0015/2023
Ormož, dne 13. novembra 2023
Župan 
Občine Ormož 
Danijel Vrbnjak 
Št. 900-14/2023-2
Podlehnik, dne 23. novembra 2023
Župan 
Občine Podlehnik 
mag. Sebastian Toplak 
Št. 03230-5/2023-3
Središče ob Dravi, dne 9. novembra 2023
Župan 
Občine Središče ob Dravi 
Toni Jelovica 
Št. 00700-14/2023-2
Starše, dne 6. decembra 2023
Župan 
Občine Starše 
Stanislav Greifoner 
Št. 007-7/2023-4
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 22. novembra 2023
Županja 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
Darja Vudler Berlak 
Št. 010-0001/2014-150
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 15. novembra 2023
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel 
Št. 007-0038/2023
Sveti Tomaž, dne 19. decembra 2023
Župan 
Občine Sveti Tomaž 
Mirko Cvetko 
Št. 032 0/10-5/2023-6s
Trnovska vas, dne 14. novembra 2023
Župan 
Občine Trnovska vas 
Alojz Benko 
Št. 007-6/2018-3
Videm pri Ptuju, dne 19. decembra 2023
Župan 
Občine Videm 
Brane Kolednik 
Št. 900-3/2022-005(004)
Zavrč, dne 16. novembra 2023
Župan 
Občine Zavrč 
Slavko Pravdič 
Št. 032-8/2022
Žetale, dne 13. novembra 2023
Župan 
Občine Žetale 
Anton Butolen 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti