Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

206. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper, stran 511.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper 
Št. 602-13/2023
Koper, dne 25. januarja 2024
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 28., 28.b člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 46/19, 47/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 189/20 – ZFRO, 90/21 – SZ-1E, 206/21 – ZDUPŠOP, 17/22, 54/22 – ZUPŠ-1, in 76/23 – ZšolPre-1B), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 11. redni seji dne 25. januarja 2024 sprejel naslednji
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper 
1. člen 
Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Koper znašajo mesečno na otroka (v EUR):
Vrsta programa
cena v EUR
Dnevni programi 
– oddelek prvega starostnega obdobja 
– oddelek drugega starostnega obdobja 
– oddelek 3–4 letnih otrok
677,00 
529,00 
550,00
Poldnevni programi 
– oddelek prvega starostnega obdobja 
– oddelek drugega starostnega obdobja 
– oddelek 3–4 letnih otrok
541,60 
423,20 
440,00
2. člen 
Strošek živil, upoštevan v ceni programov znaša na otroka v višini 2,86 EUR na dan. V tem znesku so zajeti dopoldanska malica v višini 0,43 EUR, kosilo v višini 2,09 EUR in popoldanska malica v višini 0,34 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
3. člen 
Stroški materiala in storitev na otroka, upoštevani v cenah programa iz 1. člena tega sklepa, znašajo 68,00 EUR mesečno na otroka.
4. člen 
Staršem otrok, vpisanih v vrtec, za katere Mestna občina Koper v skladu s predpisi, ki urejajo znižano plačilo vrtca krije del cene programa za vrtec, se dodatno zniža plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, in sicer tako, da plačajo:
– v programu prvega starostnega obdobja od 2. do 9. dohodkovnega razreda 6 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred;
– v programu drugega starostnega obdobja od 2. do 9. dohodkovnega razreda 11 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred;
– v oddelku 3–4 letnih otrok od 2. do 9. dohodkovnega razreda 6 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred.
5. člen 
Dodatno znižanje plačila za vrtec iz prejšnjega člena ne pripada staršem otrok, za katere se del cene programa vrtca v skladu s predpisi, ki urejajo znižano plačilo vrtca, krije tudi iz državnega proračuna.
6. člen 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Koper po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu. Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % mesečnega prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet;
– uveljavijo začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov. Kot začasno odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov se upošteva enkratna neprekinjena najmanj dvomesečna odsotnost v koledarskem letu zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi ustreznih zdravniških potrdil. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % mesečnega prispevka za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet.
Starši, ki imajo v vrtcu hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo in začasno odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov le za najstarejšega otroka.
Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec najmanj 15 dni pred nastopom odsotnosti.
7. člen 
Določila iz 4. in 6. člena tega sklepa velja izključno za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Koper in za starše, ki imajo na njenem območju začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo olajšavo iz 4. in 6. člena, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa.
8. člen 
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca v skladu z veljavno zakonodajo z vlogo pri pristojnem centru za socialno delo.
9. člen 
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
10. člen 
Če vrtec oblikuje kombinirani ali razvojni oddelek, je osnova za plačilo staršev cena programa za enako stare otroke.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper št. 600-1/2023 z dne 16. 3. 2023.
12. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. februarja 2024 dalje.
Št. 602-13/2023
Koper, dne 25. januarja 2024
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18),
P R O M U L G O   L A   S E G U E N T E    D E L I B E R A Z I O N E 
di determinazione delle tariffe dei programmi di educazione prescolare nelle scuole materne pubbliche del Comune città di Capodistria 
N. 602-13/2023
Capodistria, 25 gennaio 2024
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi degli art. 28 e 28-bis e dell’articolo 31, comma primo, della Legge sulle scuole materne (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 100/05 – versione consolidata ufficiale, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21), della Legge sul riconoscimento dei diritti a valere sui fondi pubblici (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 – Sent. della CC, 51/16 – Sent. della CC, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 46/19, 47/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 189/20 – ZFRO, 90/21 – SZ-1E, 206/21 – ZDUPŠOP, 17/22, 54/22 – ZUPŠ-1, in 76/23 – ZšolPre-1B), del Regolamento sulla metodologia di formulazione delle tariffe per i programmi delle scuole materne che eseguono il servizio pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 e 59/19) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria all’11a seduta ordinaria del 25 gennaio 2024, ha adottato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
di determinazione delle tariffe dei programmi di educazione prescolare nelle scuole materne pubbliche del Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Le tariffe mensili dei programmi di educazione prescolare nelle scuole materne pubbliche nel Comune città di Capodistria ammontano per ciascun bambino a (in EUR):
Tipo di programma
tariffa in EURO
Programmi giornalieri 
– sezione della 1a fascia di età 
– sezione della 2a fascia di età 
– sezione con bambini da 3 a 4 anni di età
677,00 
529,00 
550,00
Programmi ridotti 
– sezione della 1a fascia di età 
– sezione della 2a fascia di età 
– sezione con bambini da 3 a 4 anni di età
541,60 
423,20 
440,00
Articolo 2 
Il costo dei pasti, incluso nel costo del programma, ammonta a 2,86 Euro per bimbo al giorno. Detto importo comprende la merenda del mattino per un costo pari a 0,43 Euro, il pranzo pari a 2,09 Euro e la merenda del pomeriggio pari a 0,34 Euro.
Durante l’assenza del bambino dalla scuola materna e per la durata della stessa, il costo del programma si riduce per gli importi dei pasti non consumati. In base a tale riduzione si determina la somma a carico dei genitori e l’importo che viene corrisposto dalla comunità locale di competenza, rappresentato della differenza tra il costo del programma e il pagamento a carico dei genitori.
Articolo 3 
I costi del materiale e dei servizi per ogni bambino, inclusi nei prezzi del programma di cui all'art. 1 della presente deliberazione, ammontano a 68,00 Euro al mese.
Articolo 4 
Viene ulteriormente ridotta la retta mensile, stabilita con decisione del Centro per l'assistenza sociale di competenza, ai genitori dei bambini iscritti alle scuole materne, per i quali il Comune città di Capodistria ai sensi delle norme che regolamentano il pagamento ridotto della retta mensile delle scuole materne provvede al pagamento parziale degli importi a copertura dei programmi che si svolgono nelle predette strutture. L’anzidetta riduzione si applica nella seguente modalità:
– per programmi dedicati alla prima fascia d’età, dalla 2a sino al 9a fascia di reddito, riduzione del 6 % sugli importi stabiliti per il proprio livello reddituale;
– per programmi dedicati alla seconda fascia d’età, dalla 2a sino al 9a fascia di reddito, riduzione dell’11 % sugli importi stabiliti per il proprio livello reddituale;
– per bambini della fascia di età dai 3 ai 4 anni, dalla 2a sino al 9a fascia di reddito, riduzione del 6 % sugli importi stabiliti per il proprio livello reddituale.
Articolo 5 
L'ulteriore riduzione delle rette della scuola materna di cui all'articolo precedente non si applica ai genitori di bambini, cui parte del costo del programma della scuola materna è coperta anche con i fondi del bilancio statale, in conformità con le norme che regolamentano la riduzione delle rette mensili della scuola materna.
Articolo 6 
I genitori dei bambini per i quali il Comune città di Capodistria, ai sensi delle norme in vigore, è tenuto a corrispondere una parte del costo del programma di educazione prescolare nelle scuole materne, hanno facoltà di:
– far valere il diritto alla prenotazione dell’assenza ininterrotta del bambino della durata di un mese in un anno solare. In tal caso i genitori devono corrispondere il 50 % della tariffa mensile del programma, al quale il bambino è stato iscritto prima dell’interruzione temporanea. Nell’importo di cui sopra sono già state detratte le spese dei pasti non consumati;
– far valere l’assenza temporanea del bambino per motivi di salute. Quale assenza temporanea per motivi di salute si considera l’assenza ininterrotta di almeno due mesi in un anno solare per malattia o infortunio in base ai certificati medici. Durante l'assenza del bambino i genitori devono pagare il 50 % della tariffa mensile del programma, al quale il bambino è stato iscritto. Nell’importo di cui sopra sono già state detratte le spese dei pasti non consumati.
I genitori che hanno iscritto alla scuola materna più di un bambino, possono far valere il diritto alla prenotazione e alla temporanea assenza per motivi di salute solo per il bambino maggiore di età.
I genitori hanno il dovere di avvisare la scuola materna almeno 15 giorni prima dell'assenza prenotata del bambino.
Articolo 7 
Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente deliberazione trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui i genitori, insieme al bambino, abbiano residenza stabile nel Comune città di Capodistria, ovvero vi abbiano residenza temporanea, a patto che almeno uno di essi sia soggetto passivo dell'Irpef nella Repubblica di Slovenia. I genitori di bambini provenienti da altri comuni possono tuttavia beneficiare dello sgravio di cui agli articoli 4 e 6, nel caso il comune, che per legge è tenuto a corrispondere la differenza del costo del programma, abbia confermato per iscritto la volontà di pagare la differenza tra l’importo dovuto dai genitori e il costo effettivo del programma.
Articolo 8 
I genitori possono richiedere il pagamento ridotto dei costi della scuola materna in conformità con le normative in vigore presentando opportuna domanda al centro per l’assistenza sociale di competenza.
Articolo 9 
In caso di iscrizione o cancellazione del bambino a metà mese, il pagamento dovuto dai genitori viene ridotto in proporzione rispetto ai giorni di effettiva presenza del bambino nella struttura nel mese in questione.
Articolo 10 
Qualora nella scuola materna vi sia una sezione combinata o una sezione di apprendimento adattivo, la tariffa mensile del programma dovuto dai genitori è pari a quella dei programmi degli altri bambini di pari età.
Articolo 11 
Con il giorno dell'avvenuta esecutività della presente deliberazione, cessa la validità della Deliberazione di determinazione delle tariffe dei programmi di educazione prescolare nelle scuole materne pubbliche del Comune città di Capodistria n. 600-1/2023 del 16. 3. 2023.
Articolo 12 
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1. 2. 2024.
N. 602-13/2023
Capodistria, 25 gennaio 2024
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti