Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

164. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podčetrtek (2021–2030), stran 465.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podčetrtek (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Podčetrtek (2021–2030) št. 09-42/21 z dne 27. septembra, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Podčetrtek, ki meri 14 475,45 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Kozje in Bistrica ob Sotli, v katastrskih občinah Grobelce, Babna Gora, Babna Reka, Orehovec, Vršna vas, Zibika, Tinsko, Roginska Gorca, Ema, Vonarje, Sodna vas, Podčetrtek, Sopote, Virštanj, Drensko Rebro, Dobležiče, Verače, Imeno, Sedlarjevo, Buče, Pilštanj, Zagorje, Zdole, Vrenska Gorca, Kozje, Lastnič, Podsreda, Dekmanca, Trebče, Hrastje in Ples.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Podčetrtek je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 76,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 23,0 % državnih gozdov in 0,3 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 547,93 ha, od katere je 2 960,84 ha večnamenskih gozdov, 2 414,95 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 172,14 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 300 m3/ha, od tega 29 m3/ha iglavcev in 271 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,94 m3/ha, od tega 1,16 m3/ha iglavcev in 6,78 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Podčetrtek določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5 367,58 ha,
– ekološke funkcije na površini 929 ha ter
– socialne funkcije na površini 294 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 360 246 m3, od tega 31 541 m3 iglavcev in 328 705 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 527,43 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 87,54 ha ter
4. zaščita s 1 200 količki.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Podčetrtek je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Rogaška Slatina, Ulica XIV. Divizije 17, 3250 Rogaška Slatina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-88/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0021
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti