Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

Št. 430-7/2024/11 Ob-1213/24, Stran 112
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), objavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
javni razpis 
za izvajanje operacije »»Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva« št. 430-7/2024 
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet operacije je izvajanje podpore mladoletnikom brez spremstva v Republiki Sloveniji, ki so nastanjeni v kapacitetah Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljevanju: UOIM). Mladoletniki brez spremstva so otroci, ki so na ozemlju Republike Slovenije brez staršev ali zakonitih zastopnikov, kakor to določa področna zakonodaja.
Javni razpis poteka v dveh sklopih.
Sklop 1: Vsakodnevne prostočasne aktivnosti
– Vsakodnevno izvajanje prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti znotraj kapacitete najmanj 4 ure.
– Omogočanje dostopa mladoletnikom brez spremstva do prostočasnih aktivnosti športnih, kulturnih in drugih institucij, kar vključuje tako plačilo kotizacij kot nakup opreme.
Sklop 2: Tedenske prostočasne aktivnosti
– Tedensko organiziranje skupinske aktivnosti izven kapacitet UOIM (izlet).
– Štiri najmanj dvodnevne aktivnosti za vse nastanjene mladoletnike.
Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumentacije (»Opis predmeta javnega razpisa«).
Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa »Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva« v celoti ali pa se prijavijo za izvajanje posameznega sklopa ločeno za izvedbo sklopa 1 ali sklopa 2.
Skupina prijaviteljev lahko predloži skupno ponudbo za predmet javnega razpisa »Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva« v celoti ali pa se prijavijo za izvajanje posameznega sklopa ločeno za izvedbo sklopa 1 ali sklopa 2.
Operacija se bo izvajala v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2025.
Operacija se bo izvajala po načelu nepridobitnosti. Navedena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabiti izključno za izvajanje operacije.
Podroben opis predmeta javnega razpisa in zahteve je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v programu Sklada za azil, migracije in vključevanje za programsko obdobje (AMIF) 2021–2027, 
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa, 
– izpolnjujejo pogoj, da niti prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bilpravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, oškodovanje upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, dajanje prednosti upnikom, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež. 
– Operacija mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji operacije.
– Vsebina operacije mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Operacija mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Operacija se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU, že sofinanciranih operacij.
– Operacija se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje operacije po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelj – izvajalec mora pri svojem delu upoštevati predpise, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, predvsem Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2).
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči iz izbirnega postopka.
4. Merila za izbor
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. V primeru, da vsebina operacije v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa ali operacija ne upošteva aktivnosti ter časovnega in finančnega okvira, določenega s predmetno razpisno dokumentacijo, se vloga izloči.
Ocenjuje se vsak sklop operacije posebej.
Ocenjuje se vsebina operacije po spodaj navedenih merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih je 44 pri vsakem sklopu posebej.
MERILO
Št. možnih točk
OBRAZLOŽITEV MERILA
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in metode dela v operaciji
Aktivnosti so konkretno opredeljene in opisane ter količinsko/časovno ovrednotene. Prav tako mora biti pri vsaki aktivnosti konkretizirana metoda dela.
– Aktivnosti in metoda dela so v operaciji v celoti jasno opredeljene.
10
– Aktivnosti in metoda dela so v operaciji delno opredeljene.
6
2. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo
Za izvajanje ali sodelovanje pri operaciji je prijavitelj zagotovil osebe z begunsko izkušnjo. Te osebe morajo sodelovati na operaciji ves čas trajanja pogodbe.
– Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo.
2
– Prijavitelj ni predvidel sodelovanja osebe z begunsko izkušnjo.
0
3. Prijavitelj je predvidel sodelovanje medkulturnega mediatorja
Prijavitelj ves čas trajanja pogodbe zagotavlja storitve kulturnega mediatorja.
– Prijavitelj je predvidel sodelovanje medkulturnega mediatorja.
2
– Prijavitelj ni predvidel sodelovanja kulturnega mediatorja.
0
4. Prijavitelj je predvidel sodelovanje tolmača
Prijavitelj ves čas trajanja pogodbe zagotavlja storitve tolmača.
– Prijavitelj je predvidel sodelovanje tolmača.
2
– Prijavitelj ni predvidel sodelovanja tolmača.
0
5. Prijavitelj je predvidel sodelovanje prostovoljcev
Prijavitelj ves čas trajanja pogodbe vključuje prostovoljce.
– Prijavitelj je predvidel sodelovanje prostovoljcev, ki so sovrstniki ciljni skupini iz lokalne skupnosti.
2
– Prijavitelj je predvidel sodelovanje prostovoljcev, ki niso sovrstniki ciljni skupini in niso iz lokalne skupnosti.
1
6. Prijavitelj prepozna kritična tveganja ter ukrepe za njihovo odpravo
Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju operacije? 
Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?
– Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno opisani.
5
– Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za njihovo odpravo pomanjkljivo opisani.
3
– Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in niso povezana.
0
7. Prijavitelj ponuja tudi dodatne (inovativne) vsebine, ki operaciji prinašajo dodano vrednost
Ali je prijavitelj v prijavi operacije ponudil dodatne (inovativne) vsebine? 
Ali ponujene dodatne (inovativne) vsebine temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine? 
Ali je jasno razvidno, da ponujene dodatne (inovativne) vsebine prinašajo dodano vrednost?
– Dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost.
5
– Dodatne (inovativne) vsebine so delno predstavljene in/ali delno prinašajo dodano vrednost oziroma delno temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine.
3
– Dodatne (inovativne) vsebine niso ponujene/predstavljene ali so neustrezne.
0
8. Usposobljenost za izvedbo operacije
Ali je prijavitelj v zadnjih treh letih pred datumom objave javnega razpisa v Ur. l. RS izvedel operacije, namenjene ranljivim skupinam?
– Prijavitelj je izvedel 3 ali več operacije, namenjene ranljivim skupinam v zadnjih treh letih.
3
– Prijavitelj je izvedel 2 operaciji, namenjeni ranljivim skupinam v zadnjih treh letih.
2
– Prijavitelj je izvedel 1 operacijo, namenjeno ranljivim skupinam v zadnjih treh letih.
1
– Prijavitelj ni izvajal operacij, namenjenih ranljivim skupinam v zadnjih treh letih.
0
9. Prijavitelj zagotavlja trajnost operacije
Ali ima prijavitelj zagotovljena sredstva za zagotavljanje trajnosti operacije iz drugih finančnih virov? 
Ali prijavitelj pojasnjuje, katere aktivnosti in s katerimi kadri bo lahko izvajal po zaključku operacije?
– Prijavitelj bo imel zagotovljena sredstva za nadaljnje aktivnosti.
1
– Ustvarjena delovna mesta, finančni in tehnični pogoji omogočajo nadaljevanje aktivnosti tudi po zaključku operacije.
1
– Pridobljena znanja bodo osebe uporabljale tudi po zaključku operacije.
0,5
– Možnost prenosa učinkov in rezultatov operacije na druge dejavnosti ali ciljne skupine.
0,5
10. Plan aktivnosti obveščanja javnosti in objavljanja, ki zajema dodatne aktivnosti, kot so objave na spletni strani, PR članki in podobno
Ali je načrtovan plan obveščanja javnosti in objavljanja ustrezen glede na cilje operacije in objavljanja časovno in vsebinsko usklajen z načrtovanimi aktivnostmi?
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje operacije, usklajen z aktivnostmi in cilji operacije
5
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje operacije, vendar pomanjkljivo opisan in/ali neusklajen z aktivnostmi
3
– Plan aktivnosti obveščanja in objavljanja ni načrtovan ali pa je neustrezen
0
11. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost operacije
– Stroški so realno ocenjeni in ustrezno razporejeni po letih.
5
– Stroški so potrebni za izvedbo operacije in relevantni glede na predvidene dejavnosti. 
3
Pri vsakem merilu vloga prejme ustrezno število točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice.
V primeru dveh ali več prijaviteljev z istim doseženim številom točk, se izbere prijavitelja, ki je predvidel sodelovanje več tolmačev.
Izbrana bo po ena vloga za vsak posamezen sklop.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis v celoti znaša 450.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2025.
Za sklop 1 okvirna višina sredstev znaša 328.400,00 EUR.
Za sklop 2 okvirna višina sredstev znaša 121.600,00 EUR.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti operacije za izpolnitev ciljev operacije. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 337.500,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 112.500,00 EUR) oziroma po sklopih:
– za sklop 1 so zagotovljena sredstva iz Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 246.300,00 EUR in sredstva proračuna Republike Slovenije v višini 82.100,00 EUR
– za sklop 2 so zagotovljena sredstva iz Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 91.200,00 EUR in sredstva proračuna Republike Slovenije v višini 30.400,00 EUR.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do 12. 2. 2024, najkasneje do 12. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila prijaviteljem.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje bo potekalo predvidoma 12. 2. 2024 ob 13. uri.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru operacije oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: Javne objave Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov | GOV.SI.
Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, spremembo razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitnih sprememb ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/ in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 7. 2. 2024.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.uoim@gov.si, s pripisom: dodatne informacije – javni razpis za izvajanje operacije »Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva«, št. 430-7/2024.
Na zahteve za dodatna pojasnila, ki jih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti