Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

Št. 671-4/2023 Ob-1178/24, Stran 124
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 9. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 130/23) in 6. člena Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2024 (Uradni list RS, št. 4/24) Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2024 
1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR): Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet JR:
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2024 z JR sofinancirajo:
Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (ŠV-VIZ):
– projekt Naučimo se plavati (NSP) in šolska športna tekmovanja (ŠŠT). 
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni športni programi: do 5 in od 6 do 19 let (PRO1) ter U-7 do U-12 (PRO2),
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (USM):
– celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-13, U-15, U-17 in U-19, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda. 
– kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
– celoletni tekmovalni programi odraslih in športna promocija, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR), mednarodnega (MR), svetovnega (SR) in olimpijskega (OR) razreda. 
– šport invalidov (ŠI):
– celoletni športnorekreativni programi invalidov. 
– športna rekreacija (RE):
– celoletni športnorekreativni programi odraslih. 
– šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi starejših. 
Športni objekti in površine za šport v naravi:
– stroški obratovanja (in vzdrževanja) športnih objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ.
Razvojne dejavnosti v športu:
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
Organiziranost v športu:
– delovanje športnih društev in njihovih zvez.
3. Upravičeni izvajalci LPŠ
Na JR lahko v skladu s 5. členom Odloka kandidirajo prijavitelji, ki postanejo upravičeni izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
– ena od dejavnosti po Standardni klasifikacij dejavnosti (SKD), za katere so prijavitelji registrirani, je:
– SKD: 93.120 – dejavnost športnih klubov, 
– SKD: 93.190 – druge športne dejavnosti, 
– Izvajajo programe in/ali področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse pogoje JR,
– imajo za na JR prijavljene programe in/ali področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje, 
– zagotovljen ustrezno izobražen/usposobljen kader za delo v športu (odločba o vpisu v razvid), 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, se v nadaljevanju postopka izločijo iz ocenjevanja in vrednotenja.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri ocenjevanju in vrednotenju.
4. Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ
Na JR prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pogoji in merili za izbiro in sofinanciranje ter ocenjevanje in vrednotenje LPŠ v Občini Zagorje ob Savi, ki so sestavni del Odloka.
Izvleček pogojev in meril za 2024 je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih sredstev na JR znaša 140.000,00 €. Proračunska sredstva so zagotovljena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2024 in LPŠ za leto 2024.
6. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2024.
7. Razpisni rok: rok za prijavo na JR je do vključno 21. 2. 2024.
8. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR
Postopek JR vodi komisija za izvedbo JR.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo komisija opravila najkasneje v osmih dneh od zaključka JR in ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja prijavitelje pozvala, da vlogo v roku osmih dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev določenih v besedilu JR in razpisne dokumentacije za posamezni športni program in/ali področje.
Prijavitelji bodo z odločbo direktorja občinske uprave o izidu JR obveščeni v roku osem dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2024.
9. Način dostave vlog
Vlogo za sofinanciranje športnih programov in/ali področij za leto 2024 morajo prijavitelji izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo (kopirane, podpisane in žigosane obrazce »Splošno«, »Izjava« in n-krat »Soglasje«) je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9, avgusta 4, 1410 Zagorje ob Savi.
Vloga mora biti pravilno označena, in sicer:
– polni naslov pošiljatelja
– pripis »Javni razpis – šport 2024 – ne odpiraj!«
– polni naslov prejemnika: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v vložišču Občine zadnji dan roka do 12. ure.
Izpolnjeno dokumentacijo »Razpisni obrazci« z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki je potrebno v razpisnem roku poslati na e-naslov: petra.mars@zagorje.si. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je poslana zadnji dan roka za oddajo do 24. ure.
10. Kontaktne osebe za dodatne informacije
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Zagorje ob Savi.
Kontaktni osebi: Olaf Grbec; olaf.grbec@gmail.com in Petra Mars: petra.mars@zagorje.si.
11. Informacije o razpisni dokumentaciji
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na občinski upravi v času uradnih ur.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti