Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

195. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče, stran 499.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 9. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče (Uradni list RS, št. 109/08 – uradno prečiščeno besedilo in 38/10) se črta 7. člen.
2. člen 
V 10. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Klokočovnik, Koble, Lipoglav, Loče, Mali Breg, Mlače, Ostrožno pri Ločah, Penoje, Podob, Spodnji Jernej, Suhadol, Štajerska vas (KS Loče), Sp. Laže, Podpeč ob Dravinji, Zbelovo, Zbelovska Gora (KS Zbelovo) in od 5. razreda dalje Brezje pri Ločah, Ličenca, Sveti Jernej, Kolačno, Petelinjek pri Ločah, Selski Vrh, Zg. Laže (KS Sveti Jernej), Žiče (KS Žiče) in Draža vas (KS Draža vas).«.
3. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnovna dejavnost zavoda je:
P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje.
(2) Zavod lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
I/56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati,
I/56.290 – druga oskrba z jedmi,
I/56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/56.300 – strežba pijač,
J/58.190 – drugo založništvo,
J/62.020 – svetovanje o računalniških napravah in programih,
J/62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
M/72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M/72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M/74.300 – prevajanje in tolmačenje,
M/74.900 – druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R/90.030 – umetniško ustvarjanje,
R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/93.190 – druge športne dejavnosti in
R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(3) Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(4) Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če z izvajanjem te zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se lahko izvajajo kot tržna dejavnost.«.
4. člen 
V 16. členu se ustrezno oštevilčijo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
5. člen 
V 20. členu se v drugem odstavku številka »60« nadomesti z besedo »osmih«.
6. člen 
V 28. členu se ustrezno oštevilči četrti odstavek.
7. člen 
V 32. členu se črta prvi odstavek. Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi. Spremeni se besedilo dosedanjega tretjega odstavka, ki postane drugi odstavek in se po novem glasi:
»(2) Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s pristojnim ministrstvom.«.
8. člen 
V 35. členu se v drugem odstavku črta beseda »lahko«.
9. člen 
V 40. členu se črta drugi odstavek.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2019-7(160)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti