Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

Št. 122-0053/2024 Ob-1164/24, Stran 117
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024 (Uradni list RS, št. 130/23) in Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 35/05 in naslednji)1,
1 Zadnje spremembe in dopolnitve so bile sprejete v Uradnem listu RS, št. 124/23.
javni razpis 
za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2024 
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa je sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2024 (v nadaljevanju besedila: javni razpis), kamor sodijo:
1. programi humanitarnih in invalidskih organizacij,
2. programi za starejše,
3. programi na področju zasvojenosti.
III. Izvajalci programov
Splošni pogoji:
– invalidska, humanitarna in druga društva, ki so registrirana na področju socialnega varstva, v skladu z Zakonom o društvih;
– javni zavodi, ustanove in druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva.
Izvajalci morajo izvajati prijavljene programe v Mestni občini Slovenj Gradec ali na področju koroške statistične regije, pri čemer morajo aktivno vključevati občane Mestne občine Slovenj Gradec. To velja tudi za izvajalce programov, ki imajo sedež v ostalih statističnih regijah po Sloveniji.
Posebni pogoji:
Poleg splošnih pogojev morajo izvajalci izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
a) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti,
b) imajo urejeno evidenco članstva,
c) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
d) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
e) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru tega javnega razpisa.
IV. Merila in kriteriji za izbor in ocenitev programov
Merila in kriteriji za izbor in ocenitev vseh programov, ki so predmet javnega razpisa iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec, so naslednja:
1. Dejavnost prispeva k zmanjšanju socialnih stisk:
– da
10 točk
– deloma
5 točk
– ne
0 točk
2. Program ima zastavljene jasne cilje in omogoča njihovo dosego:
– da
10 točk
– deloma
5 točk
– ne
0 točk
3. Število udeležencev, ki so vključeni v program:
– od 1 do 50 aktivnih udeležencev
5 točk
– od 51 do 300 aktivnih udeležencev
10 točk
– od 301 do 550 aktivnih udeležencev
30 točk
– od 551 do 800 aktivnih udeležencev
50 točk
– nad 800 aktivnih udeležencev
60 točk
4. Aktivnosti znotraj programa so ustrezno časovno razporejene:
– v enkratni obliki
5 točk
– mesečno
10 točk
– tedensko
20 točk
– dnevno
30 točk
5. Realnost finančne konstrukcije glede na razpisne pogoje:
– je realna
10 točk
– ni realna
0 točk
6. Reference ponudnika – ponudnik že več let uspešno izvaja programe za občane Mestne občine Slovenj Gradec:
– program se izvaja manj kot eno leto
0 točk
– program se izvaja od enega do deset let
5 točk
– program se izvaja več kot deset let
10 točk
7. Program vsebuje organizacijo predavanj, delavnic in druga izobraževanja:
– jih ne vsebuje
0 točk
– samo za člane
5 točk
– za širšo javnost
10 točk
8. Aktivno sodelovanje prostovoljcev pri izvajanju programa:
– ne sodelujejo
0 točk
– do 10 prostovoljcev
5 točk
– 11 in več prostovoljcev
10 točk
9. Sodelovanje ponudnika pri dogodkih na lokalni ravni:
– ponudnik ne sodeluje pri dogodkih na lokalni ravni
0 točk
– ponudnik aktivno sodeluje pri dogodkih na lokalni ravni
5 točk
– ponudnik organizira dogodke na lokalni ravni
10 točk
10. Program je v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 in sprejetimi strategijami v posebnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec:
– da
60 točk
– ne
0 točk
Posamezni programi lahko s strani Mestne občine Slovenj Gradec prejmejo sredstva v višini največ 80 % vseh predvidenih stroškov programa.
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb za mobilno osebno asistenco so naslednji:
Komisija za odpiranje in pregled ponudb vloge ponudnikov obravnava v sorazmernem deležu glede na število uporabnikov mobilne osebne asistence.
V. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev v letu 2024 je 24.467,00 EUR, in sicer:
– za programe pod točko 1: 15.151,00 EUR, pri čemer je od tega za program osebne asistence zagotovljenih 5.500,00 EUR,
– za programe pod točko 2: 5.964,00 EUR,
– za programe pod točko 3: 3.352,00 EUR.
VI. Rok za izvedbo: programi, ki se sofinancirajo na podlagi tega javnega razpisa, morajo biti izvedeni v letu 2024.
VII. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, z datumom oddaje 28. 2. 2024 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 12. ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse obvezne priloge.
Na kuverti naj bo prilepljena ustrezno izpolnjena Priloga 1 (označitev pisemske kuverte) razpisne dokumentacije. Če prijavitelj ne bo opremil prijave, kot je določeno, Mestna občina Slovenj Gradec ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje prijave.
Kuverte morajo biti na sprednji strani jasno označene z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2024«. področje javnega razpisa (vpišite pod katero področje javnega razpisa se prijavljate): _____
V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več programi na različna področja, mora biti podana vsaka ponudba posebej, v zaprti in pravilno označeni kuverti.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime prijavitelja in njegov naslov.
VIII. Po tem razpisu ne bodo financirani:
a) izvajalci, ki svoje ponudbe niso predložili pravočasno;
b) izvajalci, ki so oddali formalno nepopolno ponudbo;
c) izvajalci, ki ne bodo izvajali prijavljenih programov na področju Mestne občine Slovenj Gradec oziroma koroške statistične regije;
d) izvajalci, ki s prijavljenimi programi ne bodo aktivno vključevali občanov Mestne občine Slovenj Gradec;
e) izvajalci, ki bodo v tekočem letu za isti program sofinancirani še iz katerega koli drugega finančnega vira, dodeljenega s strani Mestne občine Slovenj Gradec;
f) izvajalci, ki prijavljeni program izvajajo kot redni program na podlagi zakonske oziroma pogodbene dejavnosti,
g) investicije.
IX. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika, dne 1. 3. 2024. Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru formalno nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo.
V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo izločena kot nepopolna.
X. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
XI. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, zainteresirani ponudniki najdejo na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (https://www.slovenjgradec.si), vse dodatne informacije pa lahko v času trajanja razpisa, v delovnih dneh med 8. in 10. uro dobijo pri strokovni delavki, ki deluje na področju socialnega varstva (Mateja Tajnšek, tel. 02/88-121-58, e-pošta: mateja.tajnsek@slovenjgradec.si).
Mestna občina Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti