Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

167. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje I (2021–2030), stran 468.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje I (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Trebnje I (2021–2030) št. 07 – 18/21 z dne 9. septembra, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Trebnje I, ki meri 7.573,52 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Trebnje, v katastrskih občinah Ševnica, Lukovek, Ponikve, Češnjevek, Medvedje selo, Trebnje, Vrhtrebnje, Dobrnič in Korita.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Trebnje I je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,7 % državnih gozdov in 0,4 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4.158,65 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 260,0 m3/ha, od tega 78,6 m3/ha iglavcev in 261 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 10,01 m3/ha, od tega 2,64 m3/ha iglavcev in 7,37 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Trebnje I določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4 158,65 ha,
– ekološke funkcije na površini 536,70 ha ter
– socialne funkcije na površini 775,24 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 380 369 m3, od tega 84 801 m3 iglavcev in 295 568 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 827,99 ha;
3. 2 400 ur pred varstva pred žuželkami ter
4. zaščita s 15 000 količki ali tulci.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Trebnje I je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Trebnje, Baragov trg 2, 8210 Trebnje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-86/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0026
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti