Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

160. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2021–2030), stran 462.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vrbovec (2021–2030) št. 06-07/21 z dne 2. septembra, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Vrbovec, ki meri 6 063,69 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Kočevje in Dobrepolje, v katastrskih občinah Polom, Stari Log, Smuka, Mala Gora, Koblarji in Stara Cerkev.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Vrbovec je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 5,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 85,0 % državnih gozdov in 9,1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 263,44 ha, od katere je 4 280,50 ha večnamenskih gozdov, 969,78 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 13,16 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 225,8 m3/ha, od tega 41,6 m3/ha iglavcev in 184,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,93 m3/ha, od tega 1,63 m3/ha iglavcev in 4,30 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vrbovec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 979,52 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 680,47 ha ter
– socialne funkcije na površini 2 336,52 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 234 100 m3, od tega 59 600 m3 iglavcev in 174 500 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 2 073,34 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 68,87 ha;
4. 1 600 ur varstva pred žuželkami;
5. zaščita s premazom na 165,75 ha;
6. zaščita z 200 količki ali tulci;
7. vzdrževanje 3 745 m zaščitne ograje;
8. vzdrževanje 37,88 ha grmišč, 45,03 ha travinj, 38 vodnih površin in 205 plodonosnih dreves;
9. sadnja 155 plodonosnih dreves;
10. osnovanje 4,5 ha pasišč v gozdu;
11. naravni razvoj biotopov na 88,54 ha ter
12. 2 722 ur ostalih varstvenih del.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vrbovec je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Pugled, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-83/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0023
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti