Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

169. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo (2021–2030), stran 469.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Senovo (2021–2030) št. 08-13/21 z dne 29. septembra, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Senovo, ki meri 12 326,41 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Krško in Kozje, v katastrskih občinah Vetrnik, Gorjane, Kostanjek, Pleterje, Anovec, Sremič, Videm, Stara vas, Stari Grad, Dolenja vas, Pesje, Stranje, Dobrova, Reštanj, Mrčna sela, Koprivnica, Veliki Dol, Veliki Kamen, Mali Kamen, Šedem, Gornji Leskovec, Kališovec, Brezje, Dovško, Senovo, Armeško, Lokve, Raztez, Gorica, Anže, Stolovnik, Brestanica, Dolnji Leskovec, Presladol in Rožno.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Senovo je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 93,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 5,6 % državnih gozdov in 1,1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 599,47 ha, od katere je 4 904,00 ha večnamenskih gozdov, 659,04 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 36,43 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 289,6 m3/ha, od tega 30,0 m3/ha iglavcev in 259,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,76 m3/ha, od tega 1,09 m3/ha iglavcev in 5,68 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Senovo določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5 181,20 ha,
– ekološke funkcije na površini 462,5 ha ter
– socialne funkcije na površini 187,2 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 401 709 m3, od tega 42 617 m3 iglavcev in 359 092 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 278,86 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 11,87 ha;
4. nega prebiralnega gozda na dejanski površini 48,88 ha ter
5. zaščita s 650 količki ali tulci in s 1 400 m ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Senovo je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Brežice, Revirna pisarna Senovo, Titova cesta 106, Senovo, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-87/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0028
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti