Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

171. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju (2021–2030), stran 471.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju (2021–2030) št. 12–11/21 z dne 30. septembra, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Ribnica na Pohorju, ki meri 6 832,88 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Podvelka in Radlje ob Dravi, v katastrskih občinah Janževski Vrh, Lehen Podvelka, Rdeči breg II, Hudi kot, Janževski Vrh, Lehen, Orlica in Ribnica na Pohorju.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Ribnica na Pohorju je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 80 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 20 % državnih gozdov;
2. površina: 5 646,13 ha, od katere je 5 481,09 ha gozdov večnamenskih, 117,38 ha gozdov s posebnim pomenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, in 47,66 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 426,7 m3/ha, od tega 326,9 m3/ha iglavcev in 99,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,74 m3/ha, od tega 7,71 m3/ha iglavcev in 2,03 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ribnica na Pohorju določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5 515,28 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 297,67 ha ter
– socialne funkcije na površini 271,81 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 429 008 m3, od tega 322 603 m3 iglavcev in 106 405 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 389,21 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 67,87 ha;
4. nega prebiralnega gozda na 14,49 ha;
5. 116,48 ur varstva pred erozijo;
6. zaščita s premazom na 37,35 ha;
7. zaščita s 43 000 količki ali tulci;
8. vzdrževanje 220 m ograj in 3,19 ha travinj ter
9. naravni razvoj biotopov na 2,5 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ribnica na Pohorju je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Ljubljanska 13, 3000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota enote Podvelka, Podvelka 1, 2363 Podvelka, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-90/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0031
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti