Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

172. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2021–2030), stran 471.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2021–2030) št. 13–9/21 z dne 19. oktobra, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Zahodno Goričko, ki meri 13 283,12 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, v občinah Kuzma, Grad, Rogašovci, Cankova in Puconci, v katastrskih občinah Trdkova, Matjaševci, Dolič, Kuzma, Gornji Slaveči, Dolnji Slaveči, Grad, Vidonci, Kovačevci, Radovci, Kruplivnik, Motovilci, Sotina, Serdica, Ocinje, Kramarovci, Nuskova, Rogašovci, Jurij, Fikšinci, Večeslavci, Pertoča, Ropoča, Gerlinci, Krašči, Domajinci, Gornji Črnci, Korovci, Vadarci in Bodonci.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Zahodno Goričko je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 78,2 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 21,5 % državnih gozdov, in 0,3 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4 906,07 ha, od katere o vsi gozdovi s posebnim pomenom, v katerih so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 301 m3/ha, od tega 121 m3/ha iglavcev in 180 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,54 m3/ha, od tega 2,70 m3/ha iglavcev in 4,84 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Murska Sobota, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Zahodno Goričko določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4 496,35 ha,
– ekološke funkcije na površini 134,56 ha ter
– socialne funkcije na površini 71,17 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 170 241 m3, od tega 83 673 m3 iglavcev in 86 568 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 286,18 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 75,63 ha;
4. odstranjevanje vzpenjavk na 0,48 ha;
5. premazovanje vršičkov na 2,76 ha;
6. obžetev 500 tulcev;
7. zaščita s 72 500 tulci ali količki;
8. vzdrževanje 1 130 m zaščitne ograje;
9. vzdrževanje 3 ha grmišč, 2,2 ha travinj in 6 vodnih teles;
10. sadnja 1 000 kosov plodonosnega drevja;
11. postavitev 10 valilnic;
12. puščanje 80 m3 stoječe biomase v gozdovih ter
13. naravni razvoj biotopov na 24,5 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Zahodno Goričko je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-92/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0033
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti