Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

159. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2021–2030), stran 461.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ravnik (2021–2030) št. 04-62/21 z dne 8. septembra 2021, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Ravnik, ki meri 1 555,30 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Cerknica in Logatec, v katastrskih občinah Rakek, Dolenji Logatec in Laze.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Ravnik je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 0,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 99,5 % državnih gozdov;
2. površina: 1 528,13 ha, od katere je 1 499,96 ha večnamenskih gozdov ter 28,17 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 211,2 m3/ha, od tega 104,7 m3/ha iglavcev in 106,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,19 m3/ha, od tega 2,14 m3/ha iglavcev in 2,05 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ravnik določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1 011,43 ha,
– ekološke funkcije na površini 114,87 ha ter
– socialne funkcije na površini 49,57 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 72 187 m3, od tega 38 289 m3 iglavcev in 33 898 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 505,06 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 7,94 ha;
4. vzdrževanje 8.680 m zaščitnih ograj;
5. vzdrževanje 0,44 ha travinj ter
6. 330 ur vzdrževanja vodnih površin.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ravnik je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Logatec, Tržaška cesta 19a, Logatec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-81/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0018
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti