Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

158. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kokra (2021–2030), stran 460.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kokra (2021–2030) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kokra (2021–2030) št. 03-04/21 z dne 13. septembra 2021, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Kokra, ki meri 5 412,75 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah Preddvor in Cerklje na Gorenjskem, v katastrski občini Kokra.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Kokra je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 85,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 13,7 % državnih gozdov in 0,5 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 829,16 ha, od katere je 2 392,88 ha večnamenskih gozdov, 66,16 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, 33,39 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, ter 1.336,73 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 368,4 m3/ha, od tega 233 m3/ha iglavcev in 135,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,52 m3/ha, od tega 3,91 m3/ha iglavcev in 2,61 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Kokra določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2 444,67 ha,
– ekološke funkcije na površini 4 010,46 ha ter
– socialne funkcije na površini 305,36 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 204 030 m3, od tega 134 110 m3 iglavcev in 69 920 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 287,81 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 55,8 ha;
4. zaščita s premazom na 51,45 ha;
5. vzdrževanje 2,5 ha travinja ter
6. zaščita s 5 000 količki.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Kokra je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Preddvor, Kokra 69a, 4205 Preddvor, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-80/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0017
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti