Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni, stran 473.

  
Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) minister za gospodarstvo, turizem in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20, 138/21, 74/23 in 118/23) se v 5. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kot športne panoge iz prejšnjega odstavka se upoštevajo vse športne panoge z registriranimi športniki, v katerih lahko športnik pridobi naziv kategoriziranega športnika v skladu z zakonom, pri čemer mora imeti športna panoga, ki ni na programu naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger (v nadaljnjem besedilu: naslednjih OI), registriranih najmanj 100 športnikov v individualnih športnih panogah ali 400 športnikov v kolektivnih športnih panogah. Za ugotavljanje števila športnikov se upošteva stanje v evidenci iz 77. člena zakona na dan 1. november pred letom, na katerega se nanaša javni razpis. Ne glede na prejšnji stavek se upoštevajo tudi športne panoge, ki so v preteklih štirih, dveh ali enem letu (glede na trajanje kategorizacije) imele kategoriziranega vrhunskega športnika. V razvrstitev se upoštevajo vse športne panoge športa invalidov, ki imajo registrirane športnike.«.
2. člen 
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za sofinanciranje lahko kandidira NPŠZ, če ima veljavna programa usposabljanja prve in druge stopnje.«.
3. člen 
V 16. členu se črtata vejica in besedilo »ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek«.
4. člen 
V 17. členu se v četrtem odstavku črta besedilo »z najvišjo stopnjo usposobljenosti«.
5. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku v preglednici črta besedilo »(število vadečih)«.
6. člen 
V 23. členu se v tretjem odstavku preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
ŠPORTNO TEKMOVANJE
Število točk
Poletne svetovne univerzitetne igre
10
Zimske svetovne univerzitetne igre
8
Evropske univerzitetne igre
6
Svetovna in evropska univerzitetna prvenstva
4
Regionalna univerzitetna tekmovanja
2
«. 
7. člen 
V 26. členu se v drugem odstavku druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– imajo registrirane športnike, ki so bili v zadnjih štirih letih pred razpisom kategorizirani kot perspektivni športniki,
– imajo v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov najmanj 50 športnikov, starih do 21 let v individualnih športnih panogah, ali najmanj 100 športnikov, starih do 21 let v kolektivnih športnih panogah, ki imajo pravico nastopa v nižji starostni kategoriji od absolutne,«.
V četrti alineji se beseda »mu« nadomesti z besedo »jim«.
8. člen 
V 39. členu se v drugem odstavku beseda »Paraolimpijski« nadomesti z besedilom »Slovenski paralimpijski«, besedilo »ZŠIS-POK« pa z besedilom »ŠIS-SPK«.
9. člen 
V 41. členu se v prvem odstavku v 2. in 3. točki besedilo »ZŠIS-POK« nadomesti z besedilom »ŠIS-SPK«.
10. člen 
V 47. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Trenerskemu timu ekipe, nosilke olimpijske medalje, ki ga določi NPŠZ, se glede na doseženo mesto izplača nagrada v trikratni višini nagrade trenerju športnika v individualnih športnih panogah.«.
11. člen 
V 50. členu se v drugem odstavku preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
Končna uvrstitev
5.–8. mesto
3.–4. mesto
2. mesto
1. mesto
Število točk
2000
3000
4000
5000
«. 
12. člen 
V 53. členu se v drugem odstavku črta besedilo »z najvišjo stopnjo usposobljenosti«.
V tretjem odstavku se za besedilom »občinske športne zveze« dodata vejica in beseda »NPŠZ«, besedilo »ZŠIS – PK« pa nadomesti z besedilom »ŠIS-SPK«.
13. člen 
V 58. členu se v prvem odstavku:
– v prvi alineji v preglednici besedilo »Samo za en spol« nadomesti z besedilom »Samo za ženske oziroma samo za moške«, besedilo »Samo za dva spola« pa z besedilom »Za ženske in moške«;
– v drugi alineji v preglednici besedilo »Samo ženske oziroma samo moška« nadomesti z besedilom »Samo ženske oziroma samo moške ekipe« ter besedilo »Ženska in moška« nadomesti z besedilom »Ženske in moške ekipe«.
14. člen 
V 61. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »so izpolnjeni naslednji pogoji« nadomesti z besedilom »če sta izpolnjena naslednja pogoja«, prva in druga alineja pa črtata.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta prva in druga alineja.
Tretji odstavek se črta.
15. člen 
V 62. členu se v prvem odstavku v preglednici besedilo »vodijo strokovno izobraženi delavci« nadomesti z besedilom »vodi strokovno izobražen delavec«, besedilo »vodijo usposobljeni delavci« pa z besedilom »vodi usposobljen delavec«.
V drugem odstavku se za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi: »Če je zaradi izenačenega števila točk na prvih 15 mest uvrščenih več kot 15 programov, ki so pri vrednotenju zbrali najmanj 45 točk, se sofinancirajo vsi programi, uvrščeni do 15. mesta.«.
16. člen 
V 66. členu se v drugem odstavku v 1. točki črta besedilo »sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada,«.
17. člen 
V 67. členu se v prvem odstavku preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
MERILO
Število točk
1
CENA PROGRAMA
skupaj 20
Brezplačen program za udeleženca
20
Udeleženec pokrije do 50 % stroškov programa
15
Udeleženec pokrije več kot 50 % stroškov programa
0
2
KOMPETENTNOST STROKOVNEGA DELAVCA
skupaj 10
Program vodi strokovno izobražen delavec
10
Program vodi strokovno usposobljen delavec z najvišjo stopnjo usposobljenosti
5
3
RAZVEJANOST MREŽE ORGANIZACIJ CENTRA (število vadečih)
skupaj 10
Program vsebuje več kot 5 povezav z lokalnim okoljem
10
Program vsebuje do 5 povezav z lokalnim okoljem
5
Program se izvaja le v okviru posameznega izvajalca
0
«. 
18. člen 
V 72. členu se v prvem odstavku preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
MERILO
Število točk
1
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA:
skupaj 30
Brezplačen program za udeleženca
30
Udeleženec pokrije del stroškov programa
15
2
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV:
skupaj 20
Programe vodi strokovno izobražen delavec 
20
Programe vodi strokovno usposobljen delavec z najvišjo stopnjo usposobljenosti
10
Programe vodi strokovno usposobljen delavec
5
3
ŠTEVILO VADEČIH:
skupaj 20
Sodeluje več kot 1500 udeležencev
20
Sodeluje 500 do 1500 udeležencev
10
Sodeluje do 500 udeležencev, a ne manj kot 100
3
«. 
19. člen 
V 75. členu se v peti alineji črta besedilo »z najvišjo stopnjo usposobljenosti«.
20. člen 
V 89. členu se v drugem odstavku beseda »diagnostike« nadomesti z besedilom »opreme za diagnostiko in razvoj novih metod treninga ter novih merilnih postopkov«.
21. člen 
V 100. členu se:
– v 2. točki besedilo »ZŠIS-POK« nadomesti z besedilom »ŠIS-SPK«;
– v 5. točki črta besedilo »nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter«.
22. člen 
V 101. členu se v prvem odstavku:
– v napovednem stavku besedilo »štirih alinejah iz« nadomesti z besedilom »1. do 5. točki«;
– v prvi alineji besedilo »ZŠIS-POK« nadomesti z besedilom »ŠIS-SPK«;
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 4 odstotke sredstev nameni sofinanciranju delovanja nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije in nacionalne športne zveze na področju obštudijske športne dejavnosti, pri čemer se na vsakem področju sofinancirajo športne organizacije na nacionalni ravni.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
23. člen 
V 102. členu se v drugem odstavku v 3. točki besedilo »Olimpijskega strokovnega centra« nadomesti z besedilom »Nacionalnega olimpijskega inštituta«.
24. člen 
V naslovu 2.3 in 103. členu se besedilo »ZŠIS-POK« nadomesti z besedilom »ŠIS-SPK«.
25. člen 
108. člen se spremeni tako, da se glasi:
»108. člen 
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
Sofinancira se delovanje nacionalnih športnih zvez, ki izvajajo izključno programe športne rekreacije in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– vanje je vključenih najmanj 30 športnih društev iz najmanj šestih statističnih regij, ki izvajajo programe športne rekreacije,
– so včlanjene v OKS-ZŠZ in
– izkazujejo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije.«.
26. člen 
109. člen se spremeni tako, da se glasi:
»109. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
Sredstva za delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije se določijo z LPŠ in se prijaviteljem delijo v enakih deležih.«.
27. člen 
V naslovu 2.6. se črta besedilo »nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter delovanje«.
28. člen 
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»110. člen 
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
Sofinancira se delovanje nacionalne športne zveze na področju obštudijske športne dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 101. člena tega pravilnika.«.
29. člen 
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»111. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
Sredstva za delovanje nacionalne športne zveze na področju obštudijske športne dejavnosti se določijo z LPŠ.«.
30. člen 
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»113. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za mednarodno dejavnost v športu se sofinancirajo članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam.«.
31. člen 
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»114. člen 
(pogoji za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) NPŠZ in nacionalni študentski športni zvezi, ki je članica FISU in EUSA, se na podlagi dokazil o plačilih sofinancira plačilo članarine v eni evropski in eni svetovni športni zvezi.
(2) NPŠZ in nacionalna študentska športna zveza iz prejšnjega odstavka prijavita sredstva za ta program v višini plačanih članarin za preteklo leto.
(3) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za plačilo članarin svetovnim in evropskim športnim zvezam, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za ta program, in
– obsegom prijavljenih sredstev vseh prijaviteljev za ta program.«.
32. člen 
V 115. členu se ob koncu prve alineje beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu druge alineje pa pika nadomesti z vejico in doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.«.
33. člen 
Za 121. členom se dodata nova, oddelek »4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu« in 121.a člen, ki se glasi:
»121.a člen 
(predmet in obseg sofinanciranja) 
S sredstvi za športno dediščino in muzejsko dejavnost se sofinancirajo stroški dela in materialni stroški Slovenskega šolskega muzeja v delu, ki se nanaša na ohranjanje športne dediščine.«.
34. člen 
V 122. členu se v prvi alineji za besedo »obnašanje« doda besedilo »in preprečevanje nepravilnosti in zlorab v športu«.
35. člen 
V 123. členu se za besedo »obnašanja« doda besedilo »in preprečevanja nepravilnosti in zlorab v športu«.
36. člen 
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
37. člen 
(izpolnjevanje pogoja NPŠZ za kandidaturo na razpisu za sofinanciranje LPŠ za leto 2024) 
Ne glede na spremenjeni prvi odstavek 7. člena pravilnika lahko na razpisu za sofinanciranje izvajanja LPŠ za leto 2024 kandidira tudi NPŠZ, ki nima veljavnih programov usposabljanja prve in druge stopnje, ima pa veljaven program prve stopnje usposabljanja in je program druge stopnje usposabljanja predložila v potrditev pristojnemu organu.
38. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-388/2023/8
Ljubljana, dne 22. januarja 2024
EVA 2023-2180-0054
Matjaž Han 
minister 
za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti