Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

165. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat (2021–2030), stran 466.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat (2021–2030) št. 04-89/21 z dne 15. novembra 2021, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Čemšenik-Kolovrat, ki meri 9 299,31 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Zagorje ob Savi, v katastrskih občinah Hrastnik pri Trojanah, Brezje, Čemšenik, Jesenovo, Ržiše, Kolovrat, Kandrše, Zabava, Šemnik, Loke pri Zagorju, Šentlambert in Izlake.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Čemšenik-Kolovrat je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 92,0 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 7,6 % državnih gozdov in 0,4 gozdov lokalne skupnosti;
2. površina: 5 787,92 ha, od katere je 4 912,91 ha večnamenskih gozdov ter 875,01 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 278,7 m3/ha, od tega 91,8 m3/ha iglavcev in 186,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,27 m3/ha, od tega 2,36 m3/ha iglavcev in 3,91 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Čemšenik-Kolovrat določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 365,43 ha,
– ekološke funkcije na površini 2 473,93 ha ter
– socialne funkcije na površini 427,59 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 350 999 m3, od tega 118 351 m3 iglavcev in 232 648 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 261,88 ha ter
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 22,48 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Čemšenik-Kolovrat je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Zagorje, Ulica 9. avgusta 78a, Zagorje ob Savi, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-82/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0020
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti