Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

193. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Srednja šola Sevnica, stran 496.

  
Na podlagi 129. člena, v povezavi z 119. in 124. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 17. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Srednja šola Sevnica 
1. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Srednja šola Sevnica (v nadaljnjem besedilu: OPPN) zajema obstoječ kompleks srednje šole in je na severni strani omejen z železniško progo Zidani Most–Dobova, na zahodni strani meji na stanovanjsko pozidavo, na vzhodni strani meji na zeleno parkovno površino ter na južni strani meji na visokovodni nasip akumulacijskega jezera hidroelektrarne Blanca.
(2) Območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 262/1, del 264/1, del 264/2, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, del 270/4, del 273/6, del 273/15, del 1494/2, del 1520/113, del 1520/114 in del 1521/28, vse k.o. Sevnica (1379). Območje OPPN je površine 59,65 ara.
(3) Predmet načrtovanja je dozidava obstoječe stavbe Srednje šole Sevnica ter ureditev zunanjih površin stavbe ter zunanjega športnega igrišča. Dozidava je načrtovana vzhodno od obstoječe stavbe, športno igrišče pa vzhodno od dozidave. Med obstoječo stavbo in železniško progo se uredi interna dostopna cesta na gospodarsko dvorišče ter do zunanjih športnih površin, uredijo se parkirišča za zaposlene ter nov ekološki otok. Med obstoječo stavbo ter visokovodnim nasipom hidroelektrarne Blanca se uredi glavni vhod v stavbo z vstopno ploščadjo, parkirišča za obiskovalce ter navezava na obstoječo sprehajalno pot vzdolž nasipa. Vzhodno od obstoječe stavbe se izvede dozidava ter uredijo zunanje športne površine. Pred pričetkom gradnje športnega igrišča je potrebna rušitev obstoječih stanovanjskih in pomožnih stavb. Med železniško progo in interno dostopno cesto je možna izvedba protihrupne ograje. Na streho šole se lahko namesti fotonapetostna elektrarna. Območje je že opremljeno s komunalno oskrbo (elektrika, vodovod, kanalizacija, plinovod).
(4) Vzhodni del območja OPPN se nahaja znotraj območja, ki se ureja z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05 in 101/05). V Državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca ni podlage za umestitev nove srednje šole ter pripadajočih zunanjih ureditev v prostor. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), v nadaljnjem besedilu ZUreP-3, v 89. členu pravi, da lahko občina v območju državnega prostorskega izvedbenega akta pripravi občinski prostorski izvedbeni akt v skladu z ZUreP-3, če s tem nista onemogočeni izvedba in uporaba prostorskih ureditev, načrtovanih v državnih prostorskih izvedbenih aktih, in če s tem soglaša Vlada RS. V skladu z 89. členom ZUreP-3 je Občina Sevnica pridobila sklep Vlade Republike Slovenije št. 35000-3/2023/5 z dne 21. 9. 2023. S tem sklepom je Vlada Republike Slovenije izdala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Blanca, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 262/1, 264/1, 264/2, 266/1, 266/3, 270/4, 273/6, 273/15, 1520/113, 1520/114 in 1521/28, vsa v k.o. Sevnica (1379).
(5) Občina Sevnica ugotavlja, da so za pripravo OPPN, s katerim se posega na območje Državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Blanca, izpolnjeni pogoji iz ZUreP-3.
(6) Na obravnavanem območju so po namenski rabi prostora iz veljavnega Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica določene centralne dejavnosti (CU), kar je ustrezna namenska raba glede na namen OPPN.
(7) V postopku priprave OPPN je možna sprememba območja OPPN, kot posledica upoštevanja mnenj nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku, ali na podlagi spremenjenega parcelnega stanja.
2. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve OPPN se izdelajo ob upoštevanju:
– usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov nosilcev urejanja prostora ter javnosti,
– prikaza stanja prostora,
– idejne zasnove variantnih rešitev ureditve območja Srednje šole Sevnica,
– drugih strokovnih podlag ter študij, če se med pripravo prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
(2) Za potrebe izdelave OPPN se izdela:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.
3. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava OPPN se vodi po postopku, kot je predpisan z ZUreP-3.
4. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave OPPN poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu.
faza
rok
pridobitev mnenja zavoda za varstvo narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja; 
 
vključevanje nosilcev urejanja prostora in javnosti pri oblikovanju sklepa o pripravi OPPN 
30 dni od poziva 
sprejem sklepa o pripravi OPPN ter pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
5 dni od prejema mnenja zavoda za varstvo narave ter predlogov javnosti in nosilcev urejanja prostora
pridobitev usmeritev in predlogov javnosti za izdelavo osnutka OPPN, pridobitev podrobnejših usmeritev, podatkov in strokovnih podlag s strani nosilcev urejanja prostora
30 dni od poziva oziroma sočasno z vključevanjem javnosti in nosilcev urejanja prostora pri pripravi sklepa o pripravi OPPN
izdelava osnutka OPPN
30 dni od pridobitev usmeritev nosilcev urejanja prostora in javnosti
pridobitev mnenj NUP na osnutek 
30 dni od poziva
analiza prejetih mnenj in izdelava dopolnjenega osnutka 
30 dni od pridobitve mnenj
uskladitev dopolnjenega osnutka OPPN z občino in naročnikom 
7 dni od izdelave dopolnjenega osnutka
objava dopolnjenega osnutka OPPN na spletni strani občine ter javna objava javne naznanitve
2 dni od uskladitve dopolnjenega osnutka 
javna objava z javno obravnavo
30 dni od objave
izdelava stališč do pripomb javnosti (opcijsko, če so pripombe)
15 dni od konca javne objave
1. obravnava na občinskem svetu in opredelitev do stališč k podanim pripombam
skladno s terminskim planom sej Občinskega sveta Občine Sevnica
izdelava predloga OPPN 
15 dni od sprejema stališč do pripomb (ali konca javne objave, če ni pripomb)
objava predloga na spletni strani občine (oziroma v PIS)
2 dni od izdelave in uskladitve predloga OPPN
pridobivanje dopolnilnih mnenj (če je potrebno – opcijsko) 
30 dni od poziva 
izdelava usklajenega predloga (če je potrebno) 
15 dni od pridobitve dopolnilnih mnenj
sprejem na občinskem svetu
skladno s terminskim planom sej Občinskega sveta Občine Sevnica
(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave prostorskega akta.
5. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN so:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (gp.mnvp@gov.si),
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (gp.mnvp@gov.si),
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (gp.drsv-nm@gov.si),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za železnice, žičnice in upravljanje prometa, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (gp.mzi@gov.si),
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (gp.mk@gov.si),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (urszr@urszr.si),
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Vodnikova ulica 5, 3000 Celje (zrsvn.oece@zrsvn.si),
– Elektro Celje, PE Krško, Vrunčeva cesta 2a, 3000 Celje (info@elektro-celje.si),
– JP Komunala, d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica (komunala.sevnica@siol.net),
– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (srecko.hudoklin@telekom.si),
– Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica (janez.jazbinsek@kabelnet.net), zavodkatv.sevnica@kabelnet.net,
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (uprava@obcina-sevnica.si),
– HESS, d. o. o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice (info@he-ss.si).
(2) Če se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora ali udeležencev v postopku, se ta pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
6. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave OPPN, saj bodo vse faze prostorskega akta javno objavljene na spletni strani Občine Sevnica.
(2) Posebej se javnost pri pripravi OPPN vključi:
– v fazi priprave sklepa o pripravi OPPN in osnutka OPPN, ko se javnost pozove, da poda svoje potrebe v prostoru, predloge in usmeritve,
– v času 30-dnevne javne razgrnitve, ko se javnosti omogoči dajanje pripomb na objavljeno gradivo.
7. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Kot strokovna podlaga za izdelavo OPPN je izdelana idejna zasnova variantnih rešitev ureditve območja Srednje šole Sevnica. Izdelajo se tudi druge strokovne podlage, če jih zahtevajo nosilci urejanja prostora.
(2) Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, predložijo podrobnejše usmeritve, podatke in strokovne podlage, ki so jih dolžni zagotavljati in so potrebni za načrtovanje konkretnih prostorskih ureditev.
8. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
Celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja se v postopku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Srednja šola Sevnica ne izvedeta.
9. člen 
(financiranje izdelave prostorskega akta) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotavlja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
ID številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 3890
Št. 3505-0007/2022
Sevnica, dne 17. januarja 2024
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti