Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

190. Sklep o pripravi občinskega prostorskega plana Občine Podčetrtek, stran 493.

  
Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) ter na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) je župan Občine Podčetrtek dne 22. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega prostorskega plana Občine Podčetrtek 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega prostorskega plana Občine Podčetrtek (v nadaljevanju tudi OPP).
2. člen 
(izhodišča) 
Občina Podčetrtek je pristopila k izdelavi drugih sprememb in dopolnitev (v nadaljnjem besedilu SD02 OPN) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 63/18). Izdelava OPP se je pokazala ob potrebi po vzporedni spremembi strateškega dela OPN. Četrti odstavek 305. člena ZUreP-3 občinam nalaga vsebinsko uskladitev odloka o OPN glede poselitvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselja. Ker je torej potrebna dopolnitev strateškega dela odloka je le-ta izvedljiv s sprejemom samostojnega akta – Občinskega prostorskega plana. Ker pa se za strateški del prostorskega akta izdela nov akt, se trenutno veljavni strateški del akta formalno poenostavi in po potrebi vsebinsko tudi minimalno dopolni.
3. člen 
(območje OPP in predmet načrtovanja) 
OPP se pripravi za celotno območje Občine Podčetrtek. Vsebuje pa predvsem strateške, dolgoročne usmeritve za razvoj poselitve, za urejanje krajine ter razvoj gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture lokalnega pomena.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri pripravi OPP se upoštevajo že izdelane in dopolnjene strokovne podlage za poselitev v Občini Podčetrtek. Za potrebe OPP se ob upoštevanju ZUreP-3 dodatno izdela še: Urbanistično zasnovo za naselje Podčetrtek, Krajinsko zasnovo, Okoljsko poročilo ter morebitne druge študije in elaborate, ki jih bodo tekom postopka zahtevali NUP.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave in sprejema OPP bo potekal v skladu z 81. členom ZUreP-3.
6. člen 
(rok za pripravo) 
Okvirni roki za pripravo OPP bodo, zaradi sočasne priprave sledili rokom postopka drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Podčetrtek (SD02OPN), ki so:
– vključitev javnosti – 1 mesec pred sprejetjem tega sklepa,
– sprejem in objava sklepa skupaj z mnenjem ZRSVN – 10 dni po končani vključitvi javnosti,
– izdelava osnutka akta – 2 meseca,
– izdelava osnutka okoljskega poročila – 3 mesece,
– oddaja vlog in pridobitev prvih mnenj NUP – 2 meseca,
– javna razgrnitev – 6 mesecev po pridobitvi mnenj,
– stališča do pripomb – 1 mesec po končani javni razgrnitvi,
– izdelava predloga plana in okoljskega poročila – 1 mesec po sprejemu stališč do pripomb,
– pridobitev odločbe sprejemljivosti izvedbe plana na okolje – 2 meseca po izdelanem predlogu,
– priprava za sprejem in sprejem akta – 1 mesec po pridobitvi odločbe o sprejemljivosti izvedbe plana na okolje.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora, pristojni za izdajo smernic za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev) 
V postopku naj sodelujejo tisti državni in lokalni nosilci urejanja prostora (NUP) pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Pristojni nosilci urejanja prostora na državni ravni so:
1.1 za področje prostorskega razvoja: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
1.2 za področje ohranjanja narave: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
1.3 za področje voda: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za vode, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
1.4 za področje jedrske varnosti: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana,
1.5 za področje rudarstva: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Sektor za rudarstvo, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,
2.1 za področje okolja: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
2.2 za področje referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
2.3 za področje podnebnih sprememb: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za podnebne spremembe, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
2.4 za področje energetike: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
2.5 za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
3.1 za področje cest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za ceste in cestni promet, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
3.2 za področje železnic: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za železnice, žičnice in upravljanje prometa, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
3.3 za področje letalskega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
3.4 za področje rečnega in pomorskega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za pomorstvo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
4.1 za področje varovanja kmetijskih zemljišč: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
4.2 za področje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
4.3 za področje lovstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Sektor za lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
4.4 za področje ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
5. za področje kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
6. za področje urejanja prostora v 50 metrskem pasu ob mejni črti: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
7.1 za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
8. za področje javnega zdravja: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
9. za področje javnih komunikacijskih omrežij: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
Pristojni nosilci urejanja prostora na lokalni ravni pa so naslednji:
10.1 za področje energetike: Elektro Celje, Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,
10.2 za področje energetike: Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
11. za področje energetike: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana,
12. za področje elektronskih komunikacij: Telekom Slovenije d.d., Operativa TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
13. za področje oskrbe z vodo: OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina,
14. za področje gospodarstva in lokalnih cest: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.
V postopek sprejemanja se lahko po potrebi naknadno vključi tudi druge nosilce urejanja prostora.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Na podlagi 81. člena ZUreP-3 se javnost vključi v fazi priprave osnutka, pred sprejetjem sklepa, ki se ga nato objavi na spletni strani občine. Na podlagi objave osnutka v prostorsko informacijskem sistemu (PIS) občina pozove nosilce urejanja prostora in javnost, naj v 30 dneh predloži pripombe in predloge. V okviru javne razprave izvede javni posvet. Na podlagi pripomb se pripravi predlog akta.
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ob pridobitvi identifikacijske številke v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZUreP-3, občina sklep o pripravi OPP skupaj z mnenjem o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja objavi v prostorsko informacijski sistem.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine. Veljati začne osmi dan po objavi. Objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3505-0001/2023-7
Podčetrtek, dne 22. januarja 2024
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti