Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

208. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2024, stran 514.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 8. redni seji dne 25. 1. 2024 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Rogatec za leto 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Rogatec za leto 2024 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov 
Proračun 2024
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.526.063,46
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.318.324,29
70 
DAVČNI PRIHODKI
2.891.665,51
700 Davki na dohodek in dobiček
2.494.914,00
703 Davki na premoženje
321.005,00
704 Domači davki na blago in storitve
75.746,51
706 Drugi davki in prispevki
 0,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
426.658,78
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
335.175,96
711 Takse in pristojbine
5.250,00
712 Globe in druge denarne kazni
6.060,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
30.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
49.672,82
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
266.882,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
213.270,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
53.612,00
73 
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
940.857,17
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
790.163,52
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
150.693,65
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.487.714,83
40 
TEKOČI ODHODKI
1.372.198,22
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
428.533,62
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
73.659,08
402 Izdatki za blago in storitve
756.157,16
403 Plačila domačih obresti
53.424,65
409 Rezerve
60.423,71
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.896.974,81
410 Subvencije
28.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
868.474,77
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
156.963,64
413 Drugi tekoči domači transferi
843.436,40
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.143.221,80
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.143.221,80
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
75.320,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
45.320,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
30.000,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
38.348,63
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje finančnih naložb
 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA 
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50 
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
345.782,52
55 
ODPLAČILA DOLGA 
345.782,52
550 Odplačila domačega dolga
345.782,52
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–307.433,89
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–345.782,52
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–38.348,63
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
307.433,89
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta, mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki iz naslova požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se porabijo za namene, določene v tem zakonu
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
– koncesijska dajatev za upravljanje državnih gozdov za posekan in prodan les (za gradnjo in vzdrževanje lokalne ceste infrastrukture)
– prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
– turistična taksa
– komunalni prispevek
– transferji iz državnega proračuna za nujne sanacijske ukrepe za odpravo posledic naravnih nesreč
– prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo za namen, določen v pogodbi.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom, prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe, programi, podprogrami znotraj proračunskega uporabnika, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ni omejeno.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, med področji proračunske porabe, odloča župan, na predlog neposrednega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke in se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe posamezne naloge oziroma projekta. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka, če se sredstva na tej postavki lahko zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med podkonti v okviru iste proračunske postavke.
S sklepom o prerazporeditvi za povečanje namenskih sredstev lahko župan poveča namenske prihodke in na drugi strani odhodke le v primeru, kadar gre za investicijski odhodek oziroma nov projekt in je sofinanciran iz namenskih sredstev državnega proračuna ali EU sredstev. Župan ga lahko sklepom uvrsti v NRP občine in o tem obvesti občinski svet na naslednji seji občinskega sveta.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o prerazporeditvah pravic porabe sredstev in v bilancah proračuna prikaže veljavni proračun za leto 2024.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. S tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov 42 in 43), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2025, 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2025, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Načrt razvojnih programov mora biti usklajen s posebnim delom proračuna na kontih skupine 42, 43 in 410.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so nove uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan in lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Ne glede, na prejšnji odstavek, lahko župan spreminja vrednost posameznega projekta, ki se spremeni do višine 10.000,00 evrov, ne glede na izhodiščno vrednost projekta. V načrt razvojnih programov lahko župan uvrsti tudi nove projekte, in sicer na predlog proračunskega uporabnika, če ta zagotovi sredstva v proračunu s prerazporeditvami pravic.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo petega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna s prerazporeditvami brez omejitev.
8. člen 
(proračunski skladi, proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija) 
Proračunska sklada sta:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
2. evidenčni račun rezervnega sklada za posebne namene – investicije v stanovanja.
Občina bo v letu 2024 izločila v proračunsko rezervo dodatna sredstva v višini 37.423,71 evrov ter v rezervni sklad za posebne namene (investicije v stanovanja) dodatna sredstva v višini 3.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet, in sicer v polletnem poročilu in zaključnem računu.
Na podlagi 42. člena ZJF se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
V proračunu je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 20.000,00 evrov.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije, se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do vrednosti 200,00 evrov posamezne terjatve in do skupne višine 1.000,00 evrov, nad to vrednostjo pa o tem odloča občinski svet.
Odpisi dolgov na podlagi stečajev pravnih oseb in osebnih stečajev se ne štejejo v obseg odpisov dolgov po tem členu.
V primerih, ko dolg posameznega dolžnika do neposrednega uporabnika proračuna občine, ne presega dveh evrov, se v poslovnih knjigah občine razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Kot dolgovi po četrtem odstavku 77. člena ZJF, se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2024 ne bo zadolževala.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2024 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni proračunski uporabniki, javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2024 zadolžijo do skupne višine 130.000 evrov. Soglasje izda občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2024 ne smejo izdajati poroštev.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga, se občina v letu 2024 ne bo zadolževala.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2025) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2023
Rogatec, dne 25. januarja 2024
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti